Przejdź do treści

TEMATYKA SEMINARIÓW WNH
ROK AKADEMICKI 2021/2022

Filologia polska – seminarium licencjackie

Dr Łukasz Cybulski Polska literatura dawna w perspektywie tekstologicznej. 
Dr Agnieszka Karolczuk Współczesna polszczyzna w perspektywie normatywnej i glottodydaktycznej. 
Dr Łukasz Kucharczyk Motywy fantastyczne w polskiej literaturze współczesnej. 
Dr Laura Polkowska Pragmatyka językowa – dyskurs, perswazja, językowy obraz świata. 
Ks. Dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz. Współczesna literatura emigracyjna.
Dr Evangelina SkalińskaLiteratura romantyzmu polskiego i jej konteksty.

Filologia polska – seminarium magisterskie

Dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.Literatura polska w kontekście kryzysu światopoglądowego przełomu XIX i XX wieku. 
Dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.Polszczyzna w perspektywie antropologiczno-kulturowej. 
Dr Mateusz Kowalski Język w kulturze i komunikacji.
Prof. dr hab. Wojciech Kudyba Pamięć i literatura.
Dr hab. Ewaechanka-Pawłowska, prof. teach Historia literatury romantyzmu.
Tradycja romantyzmu w literaturze współczesnej.
Poezja współczesna – sztuka interpretacji
Dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz Wielkie i małe narracje dziewiętnastego wieku.

Kulturoznawstwo – seminarium licencjackie

Dr Piotr Dejneka  Problemy z kulturą we współczesnym świecie.

Seminarium licencjackie zatytułowane Problemy z kulturą we współczesnym świecie poświęcone jest zagadnieniom związanym z wyzwaniami  stojącymi przed  zglobalizowaną kulturą XXI stulecia.  Międzydyscyplinarna problematyka seminarium  zachodzi na pole oddziaływań współczesnego kulturoznawstwa, filozofii, antropologii kultury socjologii i politologii.
W ramach prowadzonego przeze mnie seminarium licencjackiego
zatytułowanego „Problemy z kulturą we współczesnym świecie” przyglądamy się i analizujemy wspólnie szerokie spektrum problemów i wyzwań  stojących przed  zglobalizowaną kulturą 21 stulecia.  Międzydyscyplinarna problematyka seminarium  zachodzi na pole oddziaływań współczesnego kulturoznawstwa, filozofii, antropologii kultury socjologii i politologii.

Typowe zagadnienia nad którymi  pracowałem  ze studentami w ostatnich latach obejmują min takie zagadnienia jak:
Nowoczesność a tożsamość; style życia a  kultura; alternatywne formy projektowania w kulturze;  kultura alternatywnego designu; współczesny urbanizm miejski i jego implikacje; miasto a sztuka nowoczesna; dialog i konflikt międzykulturowy; wychowanie międzykulturowe jego funkcje i znaczenie we współczesnym świecie; mas media a tożsamość, mas media a informacja; Internet  jako nowe narzędzie komunikacji  społecznej i kulturowej;
prowadzenia polityki; działalności  gospodarczej i jego wpływ na rozwój cywilizacji; pomiędzy koniecznością cenzury a wolnością wypowiedzi artystycznej  – dylematy etyczne; nowe kino etycznie zaangażowane -czyli sztuka nowej formy komunikowania problemów społecznych; pamięć społeczna; rola instytucji publicznych jako depozytariusza narracji historycznych; nowe ruchy społeczne i ich wpływ na  dyskurs prowadzony w sferze publicznej, kultura popularna jej specyfika, funkcje i  rola we współczesnym świecie (analizy wybranych przykładów).
Dr Magdalena Złocka-DąbrowskaKultura, kontekst, interpretacja. 

Na moje seminarium zapraszam studentów zainteresowanych opisem, analizą i interpretacją różnorodnych, współczesnych jak i przeszłych, zjawisk kultury z pozycji szeroko rozumianej antropologii, począwszy od antropologii kulturowej przez antropologię kognitywną do antropologii generatywnej. Studenci mają możliwość „dotknąć kulturę” tworząc źródła wywołane, jak również „czytać kulturę” korzystając ze źródeł zastanych, włączając w to analizę przekazów znanych z najnowszych nośników kultury. Ten rodzaj praktyki poznawczej może się odnosić zarówno do kultury rodzimej, do kultur obszaru Europy, jak również do kultur pozaeuropejskich. Może dotyczyć zarówno tzw. „kultury wysokiej”, „wielkich opowieści”, jak i kultury popularnej czy regionalnej, zawartych w słowie, obrazie i doświadczeniu.   
Ks. dr Wojciech Sadłoń Kultura, kontekst, interpretacja.

Więzi lokalne i kultura lokalna
Organizacje charytatywne
Przemiany chrześcijaństwa i katolicyzmu
Nowe formy przeżywania wiary
Religia a seksualność
Wpływ epidemii Covid-19 na dynamikę kulturową
Migracja 
Dr Kama PawlickaZarządzanie sektorami kultury. 

Zarządzanie w kulturze; budowanie wizerunku; przemysły kultury; funkcjonowanie instytucji kultury; komunikacja marketingowa; zrównoważony rozwój  kulturze. 
Dr Piotr JakubowskiWspółczesna kultura wizualna, cyfrowa i artystyczna. 

Seminarium poświęcone będzie następującym zagadnieniom:
– kultura wizualna (teoria fotografii, zwrot ikoniczny w naukach o kulturze, społeczna produkcja i cyrkulacja obrazów);
– cyberkulturoznawstwo (nowe media, folklor internetowy, usieciowione ruchy społeczne);
– kulturoznawcza interpretacja literatury i filmu. 
Dr Agnieszka SmagaKultura analogowa i cyfrowa, artystyczna i użytkowa. 

Przedmiotem prac licencjackich mogą być przekazy analogowe i cyfrowe, artystyczne i użytkowe. Skupimy się na wzajemnych relacjach tekstu i obrazu, obecnych we wskazanych artefaktach kultury. Zależności te możemy analizować w obrębie np. literatury (powieści, poezji wizualnej i konkretnej, ekfrazy), malarstwa, fotografii, filmu, komiksu, reklamy, memów, selfi , gier, animacji, portali społecznościowych, blogów, stron WWW i aplikacji.  Mile widziane są własne praktyki komunikacyjne (pisanie, malowanie, rysowanie,  fotografowanie, tworzenie filmów i animacji, projektowanie, tworzenie zawartości stron WW, pisanie tekstów pod SEO), które pozwolą skutecznie rozwinąć proponowaną metodę badawczą – ikonikę (pojawiła się ona w latach 80. XX wieku, wraz  ze zwrotem medialnym).

Kulturoznawstwo – seminarium magisterskie

Dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.Kultura a zarządzanie: zagadnienia uniwersalne, zagadnienia specyficzne.

Obszary zainteresowań: zarządzanie instytucjami kultury w perspektywie historycznej i współczesnej; zarządzanie w instytucjach kultury w obszarze przemysłów kreatywnych, w tym zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, finansowanie; badania publiczności w sektorach kreatywnych; modele funkcjonowania instytucji kultury; społeczna misja instytucji kultury, w tym w środowisku lokalnym.

Wyzwaniem czasów współczesnych, dotyczącym również kultury instytucjonalnej, jest kryzys edukacji humanistycznej, którego jednym z objawów jest m.in. dysfunkcja rozumienia doświadczenia historycznego oraz znaczenia tegoż dla budowania wspólnoty państwowej i kulturowej, skutkująca niedocenianiem rozumienia długiego trwania kultury jako systemu dóbr i wartości stabilizujących ludzką indywidualność i zbiorowość w relacji do świata, którego cechą wyróżniającą jest zmienność. Częścią tak zdefiniowanego wyzwania jest również dominacja modeli zarządczych, konstytuowanych limitowanymi okresami wykonywania funkcji kierowniczych. Zrozumiała z perspektywy sprawnego zarządzania wymiana kadrowa niejednokrotnie koliduje z rozumieniem długoterminowego horyzontu kultury, co wskazuje na potrzebę formacji światopoglądu kulturowego kadry zarządczej. Okres ostatnich dekad charakteryzuje się również rozwojem instytucji kultury w Polsce. Na ten rozwój, widoczny m.in. w sektorze instytucji muzealnych, które w tym kontekście służyć mogą jako przykład, składają się następujące czynniki: zwiększenie liczby muzeów do ok. 1000, zwiększenie skali publicznego zainteresowania muzeami, mierzonego wzrostem frekwencji rocznych odwiedzin, sięgającego 42 mln (w 2019), zwiększenie nakładów finansowych, wyrażających się w takich inwestycjach jak np.: Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego, ale również w formie programów dotacyjnych, zjawisko społecznego zainteresowania muzeum jako formą upamiętniania kultury indywidualnej i lokalnej, wyrażające się w zakładaniu muzeów tzw. prywatnych przez osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe, pojawienie się w muzealnictwie kategorii tzw. muzeum narracyjnego.  
Dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz.  Badania empiryczne, zamieszkiwanie, religia, nowe media, choroba. 

Seminarium poświęcone jest następującym zagadnieniom:
– badaniom empirycznym (jakościowym),
– uczestnictwu w kulturze, 
– zamieszkiwaniu, domowi, praktykom zamieszkiwania, miastu,
– nowym mediom i nowym technologiom,
– religii,
– chorobie i praktykom medycznym. 
Dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. Sztuki wizualne w kulturze. 

Kultura artystyczna w muzeum (muzealnictwo i muzeologia)
Historia sztuk wizualnych
Symbole, znaki, toposy w kulturze.
Dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz.Imperium współczesnych tekstów kultury.

Aspekty artystyczne, ideowe i pragmatyczne Seminarium poświęcone będzie (w proporcjach zależnych od zainteresowań studentów):
– artystycznym tekstom kultury (w szczególności narracjom literackim i filmowym)
– przekazom perswazyjnym (w szczególności poetyce i pragmatyce reklamy)- wybranym zagadnieniom z obszaru współczesnej kultury wizualnej (np. fotoesejowi)
– zjawiskom z zakresu intermedialności (np. adaptacjom filmowym czy teatralnym dzieł literackich)
– zagadnieniom z zakresu estetyki wyobraźni (np. symbolice wybranych motywów).

Filologia włoska – seminarium licencjackie

Dr Leonardo Masi Literackie aspekty włoskiej piosenki

Rola pieśni, piosenki, muzyki w literaturze włoskiej, analiza tekstów przeznaczonych do muzyki, współpraca poetów z piosenkarzami. 
Dr hab. Raoul Bruni, prof. ucz.Literatura włoska od XIX do XXI wieku

Podczas seminarium zostaną przedstawione i omówione modelowe teksty i wielcy pisarze literatury włoskiej od Romantyzmu do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi zarówno na aspekty stylistyczne analizowanych tekstów, jak i na ich kontekst historyczno-kulturowy. 
dr hab.Joanna Pietrzak-Thébault, prof. ucz. Literatura włoska od XIII do XVIII wieku

Specyfika literackich tekstów dawnych, ich forma oraz powiązanie z kulturą danej epoki. 
Dr Roberto PeressinZagadnienia seminaryjne z językoznawstwa historycznego

1) Podstawy językoznawstwa diachronicznego (opis najważniejszych zmian językowych w zakresie fonetyki, morfologii). Wybór zagadnień dotyczących rozwoju języka włoskiego, m.in.: leksyka (onomastyka, etymologia, zapożyczenia), dzieje kategorii i funkcji gramatycznych, problemy przekładowe.
2) Ćwiczenia pisemne w stylu akademickim. 
Dr Julia KrauzeIter etymologicum. Teorie, dubbi, proposte

Problematyka zajęć seminaryjnych dotyczy językoznawstwa historyczno-porównawczego, etnolingwistyki (językowy/kulturowy obraz świata) oraz tabu w języku i kulturze w domenie języków klasycznych, romańskich i słowiańskich.

Filologia włoska – seminarium magisterskie

Dr hab. Raoul Bruni, prof. ucz.   Modelowe teksty i pisarze literatury włoskiej od Leopardiego do współczesności

[Autori e testi esemplari della letteratura italiana dal romanticismo alla contemporeneità] 

Podczas seminarium zostaną przedstawione i omówione modelowe teksty i wielcy pisarze literatury włoskiej od Leopardiego do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi zarówno na aspekty stylistyczne analizowanych tekstów, jak i na ich kontekst historyczno-kulturowy. 
Dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault, pof. ucz.  Literatura włoska od XIII do XVIII wieku
Problemy edytorskie, przekaz i przekształcenia tekstów literackich.
Przekłady i transmisje międzykulturowe. 
Dr Alberto Regagliolo  Dydaktyka języka włoskiego w świetle językoznawstwa
Problemi e argomenti relazionati all’acquisizione e all’insegnamento della lingua italiana.
Analisi di corpora linguistici.

Filologia klasyczna – seminarium licencjackie

Dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz.  Seminarium licencjackie – Fil. klasyczna rok 2 i 3

Tematyka będzie dotyczyła głównie przesłania tekstów literackich starożytnych pisarzy (filozofów, retorów i innych – także epoki patrystycznej). 
Dr hab. Beata Gaj, prof. ucz.   Historia literatury łacińskiej; retoryczne aspekty obrazowania cierpienia i problemów kosmologicznych w literaturze łacińskiej przede wszystkim w epoce Augustowskiej i w IV w.n.e.