Przejdź do treści

MUZEOLOGIA

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Muzeologia

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89 36
http://www.wnh.uksw.edu.pl/muzeologia

W roku akademickim 2016/2017 otwarty został nowy kierunek MUZEOLOGIA oferujący bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia). Program studiów obejmuje zajęcia z historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz metodologii: historii, historii sztuki, archeologii, etnologii, socjologii i nauk przyrodniczych i technicznych, a także praktyczną naukę pracy w muzeum, w tym szczególnie organizację wystaw, edukację muzealną, przygotowanie publikacji i promocję muzeum. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami organizacji zbiorów (inwentaryzacji i digitalizacji) oraz konserwacji i zasadami etyki zawodowej oraz prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

Kierunek MUZEOLOGIA to nowa oferta, jaką do absolwentów szkół średnich oraz studentów innych kierunków studiów kieruje Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział kontynuuje tym samym, wpisaną w tradycję Uniwersytetu, misję edukowania ludzi, których zawodową powinnością jest odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe. Kierunek MUZEOLOGIA, tak jak sama praca w muzeum, wnosi ze sobą walor interdyscyplinarności i wszechstronne spojrzenie na dziedzictwo kulturowe, będące efektem dorobku człowieka, poprzez różne formy ludzkiej aktywności przekształcane i chronione.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA

Ukończone studia na kierunku MUZEOLOGIA stwarzają ich absolwentom szansę na znalezienie pracy w licznych istniejących i powstających na terenie Polski muzeach, ale także w innych instytucjach kultury: galeriach wystawienniczych, w czasopismach i wydawnictwach o profilu humanistycznym, w prywatnych firmach, zajmujących się obrotem dziełami sztuki, czy wreszcie w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Różnorodności potencjalnych dróg zawodowych sprzyja system specjalistycznych fakultetów (specjalizacji: między innymi: ZARZĄDZANIE KULTURĄ i KOLEKCJONERSTWO-RZECZOZNAWSTWO-RYNEK SZTUKI). Ukończenie studiów otwiera też możliwość kariery naukowej. Program kierunku MUZEOLOGIA stwarza swoim absolwentom szansę na uzyskanie zróżnicowanego potencjału wiedzy, użytecznego przy poszukiwaniu indywidualnej drogi zawodowej na rynku pracy. W najbliższych latach, dzięki wykorzystaniu środków unijnych, ale przede wszystkim dzięki realizowanej przez władze publiczne „polityce pamięci”, powstanie w naszym kraju wiele nowych placówek muzealnych, które będą potrzebowały fachowych kadr. Mogą być nimi absolwenci kierunku MUZEOLOGIA Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, który jest jedynym tego typu kierunkiem na poziomie studiów I-go stopnia (licencjackich) w Polsce.

Studia muzeologiczne pierwszego stopnia dostarczają wiedzy humanistycznej i innych dyscyplin stosowanych w muzeach (zwłaszcza społecznych), z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii kulturoznawstwa, antropologii kultury, sztuki, historii, ochrony zabytków, nauk technicznych i przyrodniczych., rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku muzeologia potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej w zakresach stosowanych w instytucjach muzealnych, zbiorach specjalnych, bibliotekach, galeriach i innych ośrodkach kultury prowadzących politykę kolekcjonerską. Posiada umiejętność interpretacji miejsca muzeów w kulturze współczesnej. Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i specjalizację w zakresie muzeologii i muzealnictwa absolwent może podejmować pracę w instytucjach muzealnych, ośrodkach kultury, parkach narodowych, parkach tematycznych, w organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami oraz w działach edukacyjnych muzeów. W szczególności może prowadzić prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne obiektów muzealnych, kierować takimi pracami z wykorzystaniem systemów inwentaryzacji cyfrowej; uczestniczyć i prowadzić działania edukacyjne w muzeach, w tym zajęcia z osobami w różnych przedziałach wiekowych. Posiada podstawowe umiejętności przygotowania wystaw stałych i czasowych, jest przygotowany do współpracy z personelem specjalistycznym w zakresie konserwacji muzealiów; jest przygotowany do nawiązania współpracy z przedstawicielami służb porządkowych, administracji państwowej, nadzoru i opieki (służby konserwatorskie, straż pożarna, służby celne, policja, wojsko, administracja państwa). Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku muzeologia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku muzeologia jak również innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i innych. Studia muzeologiczne mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie historyków sztuki, kulturoznawców, historyków, archeologów, socjologów kultury.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

FILOLOGIA POLSKA

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Filologia Polska

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89 36
www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_polska

STUDIA I STOPNIA
Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz wiedzę o językuZobacz program studiów
Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. filmowi, teatrowi, edytorstwu, literaturze współczesnej i komunikacji językowej. Nasi studenci zdobywają podstawową wiedzę humanistyczną, poszerzają własne horyzonty i rozwijają warsztat pracy intelektualnej, niezbędny w wielu dyscyplinach historycznych, społecznych i artystycznych.

Studenci filologii polskiej uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych działa 11 kół naukowych.
Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII POLSKIEJ
Studia na filologii polskiej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, uczą rozumienia i interpretacji różnych tekstów kultury. Wyposażają absolwenta w biegłość posługiwania się poprawną i piękną polszczyzną oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Zajęcia prowadzone na filologii polskiej przygotowują do pracy w  instytucjach oświatowych i kulturalnych (szkolnictwo, wydawnictwa, instytucje kultury, archiwa), a także w mediach (redakcje czasopism, massmedia). Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy redaktora i korektora, nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia na filologii polskiej są cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych ? szczególnie dziennikarzy, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

FILOLOGIA KLASYCZNA

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Filologia Klasyczna

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89 36
www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_klasyczna
nasz profil na Facebooku: Filologia Klasyczna UKSW

STUDIA I STOPNIA
Podstawowy program studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna obejmuje naukę języka łacińskiego i greckiego od podstaw oraz zajęcia poświęcone kulturze – zwłaszcza literaturze, mitologii, filozofii i historii antycznej. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury starożytnej, m.in. utworami Homera, Platona, Cycerona czy Wergiliusza, oraz odkrywają korzenie współczesnej kultury europejskiej w antyku greckim i rzymskim. Zobacz program studiów.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim. Studenci mogą też uczestniczyć m.in. w zajęciach poświęconych retoryce, starożytnej literaturze chrześcijańskiej, kulturze średniowiecza i renesansu oraz recepcji antyku w kulturze polskiej.

Studenci filologii klasycznej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIA oraz liczne inne Koła Studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII KLASYCZNEJ
Studia filologii klasycznej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość języków klasycznych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa) a także, po ukończeniu specjalizacji pedagogicznej, w szkolnictwie. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza, nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

Studia 30 plus (40 plus itd.)

Filologia klasyczna zaprasza na studia szczególnie tych, którzy pasjonują się szeroko pojętą kulturą antycznej Grecji i Antycznego Rzymu, a z różnych powodów nie zdołali zrealizować swoich pasji w wieku młodzieńczym. Studia 30 plus będą realizowane w systemie stacjonarnym, przy czym wszystkie zajęcia odbywać się będą w porach dostosowanych do możliwości studentów. Studia 30 plus mogą być realizowane również  w systemie studiów indywidualnych. Zajęcia prowadzone przez znakomitych specjalistów od literatury, filozofii i religii antycznej, greki i łaciny.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

FILOLOGIA WŁOSKA

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Filologia Włoska

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90  
www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_wloska

STUDIA I STOPNIA
W roku akademickim 2015/2016 otwarty został nowy kierunek filologia, specjalność filologia włoska oferujący bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia).

Podstawowy program studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska obejmuje naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a także zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury włoskiej od jej zarania aż do współczesności, poznają specyfikę kulturową poszczególnych włoskich regionów oraz wybrane zagadnienia z zakresu włoskiego kina, mediów, muzyki oraz kuchni. Zobacz program studiów.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim. Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Studenci Wydziału mogą studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi we Florencji, Neapolu, Turynie, Genui oraz Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Ołomuńcu, Ostrawie, Wilnie, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odrą i Santiago de Compostela.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działają liczne Koła Studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII WŁOSKIEJ
Studia filologii włoskiej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość języków nowożytnych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne (pisanie, mówienie). Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa). Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza, nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji (np. zarządzanie w kulturze), znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii włoskiej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów oraz teologów.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

KULTUROZNAWSTWO

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Kulturoznawstwo

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89  36
www.wnh.uksw.edu.pl/kulturoznawstwo 
nasz profil na Facebooku: Kulturoznawstwo-UKSW

STUDIA I STOPNIA
Podstawowy program studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo obejmuje wiedzę z zakresu szeroko rozumianej historii i teorii kultury – przede wszystkim dwudziestowiecznej i najnowszej, ale wspartej również o najważniejsze zjawiska związane z wielkimi tradycjami kulturowymi Europy i świata. Zajęcia obejmują także zagadnienia społeczne tworzące podstawę dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologia) oraz zasadach ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji współczesnych instytucji kultury i dotyczących zarządzania nimi, a także współczesnej muzeologii i dziejów kolekcjonerstwa. Prowadzone są zajęcia z zakresu literatury współczesnej i dawniejszej, refleksji nad językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych, podstaw antropologii, wprowadzenia do filozofii, elementów estetyki i wiedzy o doktrynach estetycznych, historii sztuki, historii muzyki, poetyki intersemiotycznej, wiedzy o teatrze, filmie, Internecie i e-learningu, technikach audiowizualnych, wiedzy o kulturach i religiach świata oraz podstawach dialogu międzykulturowego, o relacjach między różnymi obszarami kultury w ramach Unii Europejskiej, o określaniu tożsamości regionalnych i grupowych. Nowym obszarem kształcenia odpowiadającym na zapotrzebowanie rynku pracy jest specjalizacja wprowadzająca do interdyscyplinarnych studiów muzeologicznych. Zobacz program studiów.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim.

Studenci kulturoznawstwa uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Culture On oraz Koło Zarządzania Projektami Kultury i  inne Koła Studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA KULTUROZNAWSTWA
Studia kulturoznawcze mają bardzo wszechstronny charakter, dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej i przygotowują do pracy w charakterze badacza kultury, animatora i organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i  public relations.

Studia 30 plus (40 plus itd.)

Kulturoznawstwo zaprasza na studia szczególnie tych, którzy pasjonują się szeroko pojętą kulturą świata współczesnego, w różnych jej aspektach, a z różnych powodów nie zdołali zrealizować swoich pasji w wieku młodzieńczym. Studia 30 plus będą realizowane w systemie stacjonarnym, przy czym wszystkie zajęcia odbywać się będą w porach dostosowanych do możliwości studentów. Studia 30 plus mogą być odbywane w systemie studiów indywidualnych. Zajęcia prowadzone przez wybitnych uczonych. Kulturoznawstwo UKSW oferuje szeroką gamę specjalizacji, a także zajęcia w języku angielskim.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl