Przejdź do treści

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW powstało w 2008 r. w ramach projektu uprawiania humanistyki integralnej, skupiającej różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych wokół podstawowej dla kultury, nawiązującej do pierwotnego znaczenia tego terminu (colere, cura di se) „troski o człowieczeństwo”

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW powstało w 2008 r. w ramach projektu uprawiania humanistyki integralnej, skupiającej różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych wokół podstawowej dla kultury, nawiązującej do pierwotnego znaczenia tego terminu (colerecura di se) „troski o człowieczeństwo”

Specyfika Kulturoznawstwa WNH UKSW

Kulturoznawstwo na UKSW wyróżnia akcent położony na historię pojęcia, teorii i filozofii kultury oraz kwestie tożsamości i międzykulturowości. Jednocześnie zawiera ono w swym programie historię  kultury polskiej i europejskiej, przygotowanie w zakresie teorii komunikacji, mediów, wprowadzenie do filozofii, elementy estetyki, historię sztuki i muzyki, wiedzę o teatrze, filmie i nowych mediach oraz wszechstronne kształcenie artystyczne (teatr, film, sztuka). Studia kulturoznawstwa na WNH  oferują bogaty program przygotowujący do pracy w obszarze kultury. Program jest otwarty na pojawiające się na polu kultury z wielką intensywnością nowe zespoły zagadnień.

Oferta edukacyjna

Studia I i II stopnia: 

 • stacjonarne (bezpłatne)
 • niestacjonarne (płatne)

Podstawowy program studiów na kierunku kulturoznawstwo obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii kultury – przede wszystkim dwudziestowiecznej i najnowszej, polskiej i światowej. 

Zajęcia obejmują także zagadnienia społeczne, które tworzą podstawę dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologię). Na studiach kulturoznawczych wprowadzana są z dużą uwagą kwestie ekonomiczne i prawne, które leżą u podstaw organizacji współczesnych instytucji kultury i dotyczą zarządzania nimi oraz edukacji w nich realizowanej. Prowadzone są zajęcia z zakresu: podstaw antropologii, antropologii współczesności i codzienności, historii kultury od średniowiecza do współczesności, kultury języka, historii filozofii, aksjologii, estetyki, dylematów etycznych, historii filmu, sztuk pięknych, podstaw muzykologii, wiedzy o teatrze, wiedzy o kulturach i religiach świata oraz podstawach dialogu międzykulturowego, przemian obyczajów, kanonów kulturowych, poetyki intersemiotycznej, mediów i nowych mediów, kultury cyfrowej, technik audiowizualnych, przedsiębiorczości, organizacji imprez kulturalnych, systemów zarządzania treścią w internecie.  Studenci uczestniczą również w zajęciach modułowych, których jest bardzo duży wybór. 

Moduły na studiach I stopnia:

 1. Zarządzanie kulturą (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
 2. Komunikacja w biznesie (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
 3. Media w kulturze (na studiach stacjonarnych)
 4. Film i teatr (na studiach stacjonarnych)
 5. Kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztuki (na studiach stacjonarnych)

Moduły na studiach II stopnia:

 1. Zarządzanie kulturą (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
 2. Komunikacja w biznesie (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
 3. Media użytkowe w kulturze (na studiach stacjonarnych)
 4. Film i teatr (na studiach stacjonarnych)
 5. Tożsamość i komunikacja międzykulturowa (na studiach stacjonarnych)
 6. Design (na studiach stacjonarnych)

Staże studenckie

Studenci odbywają staże w renomowanych placówkach kulturalnych, m.in. w: Teatrze Powszechnym, Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studiu Munka i innych.

Wyjazdy

Studenci kulturoznawstwa mają możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Ołomuńcu, Genui, Ostrawie, Wilnie.

Koła naukowe 

Studenci kulturoznawstwa mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz również w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz licznych kół naukowych i kół zainteresowań.

Sylwetka absolwenta 

Studia kulturoznawcze mają bardzo wszechstronny charakter, dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej i przygotowują do pracy w charakterze badacza kultury, animatora i organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i public relations, agencjach kreatywnych. 

Absolwent studiów kulturoznawczych winien rozporządzać podstawową wiedzą na temat kultury i w oparciu o nią potrafić podjąć krytyczno-twórczą refleksję nad dziedziczonymi i aktualnie powstającymi zjawiskami kultury. Powinien posiadać umiejętność wydobywania znaczeń kulturowych, konkretnych i uniwersalnych, potrafić interpretować je i ujmować z punktu widzenia możliwości wzajemnej komunikacji wewnątrz- i międzykulturowej.

Kompetentni, otwarci i życzliwi wykładowcy, niepowtarzalna atmosfera oraz interesujący program sprawiają, że studiowanie jest prawdziwą przyjemnością, rozwijającą zarówno intelektualnie, jak i duchowo!  

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego dla wszystkich stopni znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl