Przejdź do treści

Filologia polska

Filologia polska była pierwszym kierunkiem na Wydziale Nauk Humanistycznych i stanowiła podstawę rozwoju tej jednostki od 1 października 1999. Instytut Filologii Polskiej utworzono w 2005 roku. Środowisko naukowe IFP charakteryzuje się dynamiką prowadzonych badań, o czym świadczą liczne konferencje naukowe i publikacje.

OFERTA EDUKACYJNA

Studia I i II stopnia

  • stacjonarne (bezpłatne)
  • niestacjonarne (płatne)

Program studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz wiedzę o języku.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru i konwersatoria tematyczne poświęcone m.in. filmowi, teatrowi, edytorstwu, literaturze dawnej i współczesnej, literaturze dziecięcej oraz komunikacji językowej. Nasi studenci zdobywają podstawową wiedzę humanistyczną, poszerzają własne horyzonty i rozwijają warsztat pracy intelektualnej, niezbędny w wielu dyscyplinach historycznych, społecznych i artystycznych.

Studia polonistyczne mają bardzo wszechstronny charakter – dostarczają rzetelnej wiedzy humanistycznej oraz kształtują umiejętności ważne społecznie, a także przydatne w różnych sferach życia zawodowego – przygotowują do pracy w edukacji, wydawnictwach, mediach, biznesie, branży reklamowej i public relations, jak również w rozmaitych instytucjach kulturalnych i upowszechniających kulturę. 

Studia pierwszego stopnia na filologii polskiej przygotowują również do podjęcia studiów II stopnia, dalszego samodzielnego organizowania procesu dokształcania się, doskonalenia zdobytych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Studenci filologii polskiej uczestniczą w zajęciach modułowych i specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są:

2 specjalizacje: 

  1. nauczycielska – przygotowuje do pracy w szkołach podstawowych (studia I stopnia) oraz ponadpodstawowych (studia II stopnia)
  2. nauczanie języka polskiego jako obcego – przygotowująca do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego oraz egzaminowania w zakresie znajomości języka polskiego;  

2 moduły: 

  1. edytorski – przygotowuje do pracy w redakcjach czasopism i wydawnictwach, uczy elementarnych zasad opracowania edycji krytycznych i popularnonaukowych dzieł literackich uczy elementarnych zasad opracowania edycji krytycznych i popularnonaukowych dzieł literackich
  2. komunikacja językowa: media, reklama, PR – przygotowuje do pracy w różnego typu instytucjach, których działalność związana jest z mediami, reklamą, kształtowaniem wizerunku firmy, marketingiem prasowym, a w szczególności w: radiu, telewizji, prasie, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, portalach internetowych, biurach prasowych rozmaitych instytucji.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych działają koła naukowe, m. in. literackie, językoznawcze i edytorskie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

Wydział ma prawo nadawania tytułu zawodowego licencjata oraz tytułu zawodowego magistra filologii polskiej, a także doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa oraz występowania o tytuł profesora nauk humanistycznych.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego dla wszystkich stopni znajdują się na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Przy Wydziale Nauk Humanistycznych działa Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Kursy języka i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowane są przez cały rok akademicki oraz w czasie wakacji.

Dla studentów slawistyki i polonistyki z zagranicznych ośrodków akademickich przeznaczony jest kurs Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej, natomiast stypendystom programu Erasmus proponujemy intensywny kurs językowy Erasmusa (EILC).

Wydział Nauk Humanistycznych oferuje również studia na kierunkach kulturoznawstwo, filologia klasyczna oraz filologia włoska.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia polonistyczne mają bardzo wszechstronny charakter – dostarczają rzetelnej wiedzy humanistycznej oraz kształtują umiejętności ważne społecznie, a także przydatne w różnych sferach życia zawodowego. 

Studia na filologii polskiej uczą rozumienia i interpretacji różnych tekstów kultury. Wyposażają absolwenta w biegłość posługiwania się poprawną i piękną polszczyzną oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne

Absolwent po zakończeniu studiów polonistycznych na naszym Uniwersytecie uzyskuje uprawnienia do pracy w zawodach regulowanych (nauczyciel języka polskiego) oraz zyskuje uprawnienia certyfikowania znajomości języka polskiego oraz pracy jako lektor języka polskiego jako obcego.  

Realizacja modułów pozwala poznać zawody wymagające istotnych kompetencji językowych i literaturoznawczych i otwiera drogę do pracy w wydawnictwach popularnych i naukowych, w mediach, branży reklamowej, public relations oraz instytucjach życia społecznego i kulturalnego.

Studia na filologii polskiej są cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych, szczególnie dziennikarzy, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

W toku studiów przekazuje się wiedzę, kształtuje się umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające współczesnym potrzebom społeczno-gospodarczym. 

MIEJSCE

Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

Fot. Mariusz Mazewski

MOC JEST W POLSZCZYŹNIE

W JĘZYKU, KTÓRY NIELEGALNIE PRZETRWAŁ PONAD PIĘĆ POKOLEŃ,

W LITERATURZE HERMETYCZNEJ I ZARAZEM OTWARTEJ NA WYZWANIA, PODEJMUJĄCEJ PYTANIA O TRANSCENDENCJĘ, EGZYSTENCJĘ I AKSJOLOGIĘ, WCHODZĄCEJ W DIALOG Z LITERATURAMI ŚWIATA,

W HUMORZE I BOGACTWIE WYOBRAŹNI, BŁYSKOTLIWOŚCI ASOCJACJI I W UROKU SZEMRZĄCEJ MELODII PAROKSYTONICZNYCH WYBRZMIEŃ.

Studiuj z nami!