Przejdź do treści

Przedmiot dla danego studenta może być podpięty do jednego lub więcej programów studiów (kierunków studiów). Może też nie być podpięty do żadnego programu, wtedy jednak zaliczenie tego przedmiotu nie posłuży do zaliczenia żadnego programu (kierunku), nie zostanie uwzględnione do średniej, taki przedmiot nie będzie również uwzględniony w suplemencie do dyplomu, karcie okresowych osiągnięć studenta czy też karcie przebiegu studiów.

Przedmiot może być podpięty nie tylko pod program studiów (kierunek studiów), ale także pod konkretny etap tego programu (rok studiów), realizowany w danym cyklu dydaktycznym (roku akademickim). Podpięcie przedmiotów pod program i etap studiów jest niezbędne do wyliczania średniej.

1.Po zalogowaniu się do systemu Usosweb należy przejść do zakładki „DLA STUDENTÓW”

2. Następnie należy kliknąć w „PODPIĘCIA”

3. Pojawia się lista wszystkich przedmiotów i w tym miejscu możemy podpinać przedmioty

 • pojedynczo – poprzez przycisk „dodaj podpięcie” 
 • hurtowo – kliknąć „zaznacz niepodpięte „ -> „zbiorcze podpięcie”

POJEDYNCZE PODPINANIE

1.Należy zaznaczyć kod programu

2. Następnie należy zaznaczyć „ Chcę podpiąć pod konkretny etap tego programu”

3. Dalej należy zaznaczyć etap i kliknąć „PODEPNIJ”

HURTOWE PODPINANIE

1.Kolejno -> „zaznacz niepodpięte” -> „zbiorcze podpięcie” -> zaznaczamy program – >” Chcę podpiąć pod konkretny etap tegoprogramu” -> zaznaczamy etap ->” PODEPNIJ”

2. Po wciśnięciu przycisku PODEPNIJ powrócimy do strony z listą przedmiotów, na której widać, że wybrany przedmiot został podpięty. Przy przedmiocie pojawi się kod programu i etapu studiów, pod który podpięliśmy przedmiot, gdy najedziemy kursorem na któryś z kodów, pojawi się informacja z opisem programu lub etapu. W wypadku błędnego podpięcia możemy zmienić swoją decyzję poprzez opcję ODEPNIJ.

3. Jeśli przedmiot jest już podpięty pod program, to każde następne podpięcie jest traktowane jako prośba i wymaga akceptacji ze strony dziekanatu w USOS.

4. Po podpięciu przedmiotu pod program i etap pojawi się komunikat o złożeniu prośby.

5. Po stronie USOSA przy przedmiocie pojawi się status Prośba należy ja zaakceptować lub odrzucić.

PODPINANIE PRZEDMIOTU POWTARZANEGO

Jeśli student zalicza dany przedmiot kilkakrotnie w różnych cyklach, to każde wystąpienie tego przedmiotu może być niezależnie podpięte pod różne programy studiów i etapy. Jeśli przedmiot ma ustawioną flagę Czy wielokrotny, to każde z zaliczeń tego przedmiotu przynosi studentowi punkty na poczet wskazanych etapów i programów. Nie powinno się dopuszczać do sytuacji, gdy student kilkakrotnie zalicza przedmiot jednokrotny – bez ustawionej wspomnianej flagi, a już zdecydowanie nie powinno się takich zaliczeń podpinać pod ten sam program. W takiej nietypowej sytuacji system zaliczy studentowi punkty tylko z jednego zaliczenia przedmiotu. Jeśli te zaliczenia przynoszą różne liczby punktów z powodu zmienności systemu punktowego w czasie, to zachowanie się systemu nie jest dokładnie określone, chociaż na ogół wybiera się zaliczenie dające największą ich liczbę. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedmioty, których zaliczenie jest niezbędne do zaliczenia etapu, tzn. znajdują się w wymaganiach przedmiotowych. Jeśli student nie zaliczy takiego przedmiotu i przejdzie na następny etap, to kolejne wystąpienie danego przedmiotu musi być przypięte do etapu zaliczonego warunkowo, a nie do etapu, w trakcie którego został zaliczony. Tylko w ten sposób można będzie rozliczyć etap warunkowy.

Podpinanie przedmiotów w kontekście uprawnienia do studiów bezpłatnych
Podpięcia mają wpływ na:

 1. Uwzględnienie przedmiotu w rozliczeniu konkretnego etapu i programu studiów.
 2. Uwzględnienie przedmiotu w liczeniu średniej etapowej i do dyplomu.
 3. Odpłatność za przedmioty.

Są możliwe trzy scenariusze podpięć:

*Podpinając przedmiot pod program i etap student deklaruje, że jest to przedmiot objęty planem studiów tego programu.

 • Przedmiot będzie uwzględniony w rozliczeniu tego programu i etapu.
 • Oceny z przedmiotu będą liczone do średniej.
 • Punkty ECTS za zaliczony przedmiot zostaną przekazane do POL-onu (za powtarzanie przedmiotu trzeba będzie wnieść opłatę).
 • Jeśli w ramach tego kierunku student realizuje pierwsze lub drugie uprawnienie do studiów bezpłatnych, to łączna liczba punktów ECTS za zaliczone przedmioty nie może przekroczyć limitu ustalonego dla tego programu (zgodnie z art. 170a ust. 1 i 2 Ustawy).

*Podpinając przedmiot tylko pod program, bez wskazania etapu student deklaruje, że jest to przedmiot nieobjęty planem studiów tego programu.

 • Przedmiot po zaliczeniu daje punkty, ale nie będzie uwzględniony w rozliczeniu żadnego etapu tego programu.
 • Student może zrezygnować z liczenia do średniej ocen z przedmiotu (podpięcie typu Rezygnacja z oceny). Nie może jednak tego wykonać samodzielnie w USOSweb, lecz musi złożyć podanie do dziekana.
 • Punkty ECTS za zaliczony przedmiot zostaną przekazane do POL-onu (za powtarzanie przedmiotu trzeba będzie wnieść opłatę).
 • Jeśli w ramach tego kierunku student realizuje pierwsze lub drugie uprawnienie do studiów bezpłatnych, to łączna liczba punktów ECTS za zaliczone przedmioty nie może przekroczyć limitu ustalonego dla tego

*Nie podpinając przedmiotu pod program student deklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych.

 • Przedmiot nie będzie uwzględniony w rozliczeniu programu.
 • Oceny z przedmiotu nie będą liczone do średniej.

ZGŁASZANIE PROGRAMU DO ROZLICZENIA
DLA STUDENTÓW- ZALICZENIA ETAPÓW

Jeśli program został zgłoszony do rozliczenia, to niemożliwe jest dalsze podpinanie i odpinanie przedmiotów do tego programu. Przy każdym etapie studiów znajduje się dowiązanie szczegóły, pozwalające na przejście do strony ze szczegółami rozliczenia danego etapu. Strona ta zawiera zestawienie wszystkich wymagań punktowych i przedmiotowych etapu, także tych wynikających z decyzji. Widać na niej również stopień realizacji tych wymagań (zdobyte punkty, zaliczone przedmioty) oraz status zaliczenia etapu.