Przejdź do treści

TEMATYKA SEMINARIÓW WNH
ROK AKADEMICKI 2021/2022

Filologia polska – seminarium licencjackie

dr Małgorzata BurtaRomantyzm polski
Nawiązania do literatury polskiego romantyzmu we współczesności 
dr Anna Dąbrowska-KamińskaSeminarium dotyczy zagadnień  związanych z szeroko pojętym nazewnictwem czyli onomastyką. Problematyka ta obejmuje m.in. badanie nazw osobowych, nazw miejscowych, nazw lokalnych,  nazw różnych, czyli chrematonimów, np. nazw zespołów, nazw słodyczy, nazw lokali usługowych.

Na podstawie prac Bronisława Wieczorkiewicza zostanie przeprowadzona charakterystyka gwary warszawskiej z uwzględnieniem wpływów gwar środowiskowych. Zastosowanie tej gwary w utworach literackich Stefana Wiecheckiego można analizować jako przykład stylizacji a w odniesieniu do kreowania nazw osobowych jako przykład onomastyki literackiej. Zasadna obecność zapożyczeń w gwarach miejskich oraz na szerszym tle  ̶  wpływy obce w języku polskim omówione zostaną na podstawie dostępnych słowników i opracowań leksykograficznych. 

Filologia polska – seminarium magisterski

prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-WojnarskaCelem seminarium jest przygotowanie prac magisterskich w dyscyplinie literaturoznawstwo, a zatem przygotowanie merytorycznie spójnych i stylistycznie klarownych oryginalnych opracowań problemów badawczych, z zachowaniem aparatu naukowego, aktualnej literatury przedmiotu i zastosowaniem metodologii literaturoznawczych.

Zakres tematyczny: literatura polska XX i XXI wieku.
Sugerowane: problematyka pamięci, powieść przygodowa, pisarz jako tłumacz. 
dr Anna KrasowskaTemat seminarium: LINGWISTYCZNE BADANIA NAD HUMOREM
Inne obszary: Stylistyka, socjolingwistyka, Pragmatyka językowa, Lingwistyka kulturowa

Kulturoznawstwo – seminarium licencjackie

dr Magdalena Złocka-DąbrowskaBadania nad współczesnymi oraz tradycyjnymi zjawiskami kulturowymi i religijnymi (europejskimi i pozaeuropejskimi) w ujęciu trans- i interdyscyplinarnym, w odniesieniu do teorii kultury z zakresu antropologii kulturowej, antropologii generatywnej, antropologii kognitywnej oraz kulturologii francuskiej – w oparciu zarówno o źródła zastane jak i wywołane. 
dr Paweł KucińskiKultura XIX i XX wieku, w zakresie teorii: modele kultury, podmiot kultury (grupy narodowe, kultura, etniczna, krytyka centryzmu, inny, obcy; tożsamość, etyka, systemy wartości. Komunikacja w kulturze)

Relacje: kultura – natura – cywilizacja (we współczesnym rozumieniu), relacje podmiot – zbiorowość, metafory badawcze, symbole kultury, nowe symbole badawcze (książka, biblioteka, instytucja, symbole narodowe/polityczne w komunikacji).

Komunikacja: nowe media i komunikacja (retoryka, etyka relacji, symbolika, ustanawianie „nowych” podmiotów komunikacji (płeć, inność, obcość, wykluczenie, inkulturacja, dyskursy totalitarne i demokratyczne w kulturze XIX i XX wieku (dyskursy polityczne, ekologiczne, ideologiczne, naukowe,  filozoficzne, semiotyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej „medialnej” roli i funkcji znaku)).

Kulturoznawstwo – seminarium magisterskie

prof. dr hab. Piotr Weiser  Kultura, popkultura, kontrkultura, antykultura w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji kulturowej, przemian obyczajów oraz teorii kultury.