Przejdź do treści

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRAKTYKAMI STUDENCKIMI

Filologia polska

Filologia włoska

Filologia klasyczna

Kulturoznawstwo

Muzeologia

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się i okazać dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na żądanie zakładu pracy.

BRAK UBEZPIECZENIA NA OKRES TRWANIA PRAKTYKI JEST PODSTAWĄ DO ODWOŁANIA STUDENTA Z PRAKTYKI (§ 12 Regulaminu praktyk)

Ubezpieczenie NNW można wykupić

Praktyki zgłaszane bez zachowania terminu 14-dniowego albo w trakcie ich trwania nie będą rejestrowane, co oznacza, że nie będą wydawane stosowne dokumenty.

Dla pracowników