Przejdź do treści

Filologia klasyczna

MISJA

Filologia Klasyczna, kierunek prowadzony w ramach Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oferuje studia z zakresu języka łacińskiego i starogreckiego, kultury antycznej oraz neolatynistyki. Do osób zainteresowanych literaturą wczesnochrześcijańską i średniowieczną kierowane są również specjalistyczne zajęcia z zakresu patrystyki i mediewistyki.

Studia dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, zaznajamiając z bogatym dziedzictwem starożytnym i średniowiecznym, oraz dają podstawy wiedzy językoznawczej i literaturoznawczej. Języki klasyczne, stanowiąc klucz do kultury świata antycznego, pozwalają jednocześnie lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy zakorzenioną głęboko w tradycji grecko-rzymskiej. Z tego względu studiowanie filologii klasycznej może być również cennym uzupełnieniem wykształcenia dla studentów innych kierunków, którzy wybiorą filologię klasyczną jako drugi kierunek.

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów filologii klasycznej umożliwiają absolwentom podejmowanie prac dziennikarskich, wydawniczych, nauczycielskich  i archiwizacyjnych, a   także przygotowują ich do pełnienia funkcji w instytucjach oświatowych  i kulturalnych.

Kompetentni, otwarci i życzliwi wykładowcy, niepowtarzalna atmosfera oraz ciekawy program zajęć sprawiają, że studiowanie jest prawdziwą przyjemnością. Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się na wiślanej skarpie, w samym sercu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów. Studenci mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Na miejscu znajduje się też stołówka. Nowoczesne budynki UKSW są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

OFERTA EDUKACYJNA

Na kierunku Filologia klasyczna są prowadzone w trybie stacjonarnym studia I i II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie. Istnieje także możliwość kontynuowania badań naukowych w szkole doktorskiej – z dyscypliny literaturoznawstwo.

Program studiów obejmuje naukę:

języka łacińskiego i starogreckiego od podstaw, historii literatury łacińskiej i greckiej, historii starożytnej Grecji i Rzymu, historii filozofii, mitologii, metryki, krytyki tekstu, teorii przekładu i jeszcze wielu innych aspektów kultury antycznej i jej recepcji.

Studenci uczestniczą w lektoracie j. angielskiego, konwersatoriach do wyboru i wykładach monograficznych do wyboru (także w językach obcych). Realizują na studiach I stopnia także jeden z modułów do wyboru:

– starożytność: filozofia-religia-nauka;

– komunikacja językowa, media, reklama, pr.

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na innych polskich i zagranicznych uczelniach – w ramach programów MOST i ERASMUS.

Na kierunku Filologia klasyczna działa koło studenckie KALOKAGATHIA. W ramach wydziału i uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty w Chórze UKSW oraz wielu różnych kołach studenckich.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Kierunek doskonale przygotowuje do pracy naukowej i dydaktycznej na uniwersytetach i w placówkach badawczych, do pracy tłumacza, pracy w instytucjach kultury, archiwach, firmach reklamowych, a także do wszelkich innych zawodów wymagających wyczucia językowego i sprawnego pióra (dziennikarstwo, reklama, redagowanie tekstów itp.), czy znajomości świata antycznego. Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

W toku studiów kształtuje się umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Studia filologii klasycznej dają podstawy do wykorzystania wiedzy oraz zainteresowań przy podejmowaniu praktycznych działań wspierających rozwój środowiska społecznego i upowszechniających wiedzę o antyku, jednym z dwóch – obok chrześcijaństwa – źródeł współczesnej kultury europejskiej. 

Absolwenci zyskują bardzo solidne wykształcenie ogólne, które pozwala im odnaleźć się w zmiennych sytuacjach zawodowych, rozwijając ich kreatywność i elastyczność.