Przejdź do treści

FILOLOGIA WŁOSKA

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
FILOLOGIA WŁOSKA

ul. Dewajtis 5, domek nr 3, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89  36

STUDIA II STOPNIA

Absolwent filologii włoskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wykształconym humanistą, dobrze zorientowanym w kulturze włoskiej – zarówno współczesnej, jak i epok minionych – na tle szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Europy. Spełnia uniwersyteckie wymogi intelektualnej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem uzyskanym w ramach odpowiednich specjalizacji. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi samodzielnie prowadzić i inicjować badania literaturoznawcze oraz językoznawcze, a także popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

W trakcie studiów na kierunku filologia polska student uzyskuje szereg kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, min:

WIEDZA

Posiada gruntowną wiedzę z zakresu filologii włoskiej: nauki o literaturze i nauki o języku, uzupełnioną o niezbędną wiedzę z dziedzin pokrewnych (m. in. filozofii i historii).

UMIEJĘTNOŚĆI

Umie samodzielnie analizować i interpretować oraz wartościować zjawiska kulturowe – szczególnie zjawiska i procesy literackie oraz językowe – zarówno traktowane odrębnie, jak i w różnorodnych relacjach z podobnymi zjawiskami w kulturze europejskiej i światowej. Dzięki znajomości historii literatury, poetyki, konwencji literackich i językowych oraz stylistycznego ukształtowania wypowiedzi, a także rozmaitych zjawisk językowych potrafi dokonać analizy i oceny artystycznej organizacji dzieła literackiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Studenci filologii włoskiej mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.

W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe; literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce; wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.

Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu ERASMUS, między innymi w Florencji, Bolonii, Mediolanu, Genui, Weronie, Viterbo, Neapolu, Sassari.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

FILOLOGIA POLSKA

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW Instytut Filologii Polskiej
FILOLOGIA POLSKA

ul. Dewajtis 5, domek nr 3, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89 36
www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_polska

STUDIA II STOPNIA
Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska pozwala pogłębić wiedzę w zakresie historii literatury, zwłaszcza najnowszej, metodologii badań literackich i językowych. Umożliwia doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także intensywny rozwój w ramach wybranej przez siebie specjalności. Program stwarza możliwość łączenia studiów z praktyką zawodową lub dodatkowymi studiami na innych kierunkach i uczelniach europejskich. Pozwala zdobywać doświadczenia w pracy artystycznej i dziennikarskiej.

Studenci filologii polskiej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych działa 11 kół naukowych. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII POLSKIEJ
Studia na filologii polskiej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, uczą rozumienia i interpretacji różnych tekstów kultury. Wyposażają absolwenta w biegłość posługiwania się poprawną i piękną polszczyzną oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Zajęcia prowadzone na filologii polskiej przygotowują do pracy w  instytucjach oświatowych i kulturalnych (szkolnictwo, wydawnictwa, instytucje kultury, archiwa), w mediach (redakcje czasopism, massmedia), a także, po ukończeniu specjalizacji glottodydaktycznej, w nauczaniu polszczyzny obcokrajowców. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy redaktora i korektora,  nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia na filologii polskiej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie dziennikarzy, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

FILOLOGIA KLASYCZNA

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
FILOLOGIA KLASYCZNA

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 97, 022 561 89 51
www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_klasyczna
Facebook: Filologia Klasyczna UKSW

STUDIA II STOPNIA
Program studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna, rozwija umiejętności studentów w zakresie języka łacińskiego i greckiego poprzez translatoria, kurs gramatyki historycznej, metryki antycznej oraz zajęcia ze stylistki obu języków. Studenci mogą również pogłębiać umiejętności interpretacji starożytnych tekstów literackich oraz poszerzać swoją wiedzę na temat starożytności, literatury chrześcijańskiej, kultury średniowiecza i renesansu w ramach zajęć konwersatoryjnych do wyboru, z których część jest prowadzona w języku angielskim. Studenci studiów II stopnia uczestniczą w dodatkowym lektoracie języka włoskiego.

Studenci filologii klasycznej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIA oraz liczne inne koła studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII KLASYCZNEJ
Studia filologii klasycznej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość języków klasycznych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa) a także, po ukończeniu specjalizacji pedagogicznej, w szkolnictwie. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza, nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

KULTUROZNASTWO

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

ul. Dewajtis 5, domek nr 3, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89  36
www.wnh.uksw.edu.pl/kulturoznawstwo
Facebook: Kulturoznawstwo-UKSW

STUDIA II STOPNIA
Do studiów II stopnia można przystąpić nie tylko po studiach kulturoznawczych I stopnia, lecz także po studiach I stopnia odbytych na innych kierunkach i uczelniach.

Studia II stopnia pogłębiają wiedzę w zakresie szeroko rozumianej historii i teorii kultury – przede wszystkim dwudziestowiecznej i najnowszej, ale wspartej również o najważniejsze zjawiska związane z wielkimi tradycjami kulturowymi Europy i świata. Przede wszystkim  jednak rozwijają kompetencje  związane z wybraną specjalizacją.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim.

Studenci filologii klasycznej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Culture On oraz Koło Zarządzania Projektami Kultury i  inne koła studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA KULTUROZNAWSTWA
Studia kulturoznawcze mają bardzo wszechstronny charakter, dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej i przygotowują do pracy w charakterze badacza kultury, animatora i organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i  public relations.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na uczelnianej stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl