Przejdź do treści

Studenci kierunku Edytorstwo Praktyczne realizują w procesie kształcenia 12 przedmiotów:

Projektowanie i skład książki

Celem laboratorium jest nabycie w stopniu zaawansowanym umiejętności opracowywania tekstu pod kątem technicznym w edytorach i programach do składu, przygotowania plików do druku zgodnego ze specyfikacją techniczną z drukarni. Opanowanie umiejętności projektowania makiety publikacji książkowej i czasopisma.

Funkcjonowanie wydawnictw i rynek książki

Celem konwersatorium jest poznanie w stopniu zaawansowanym zasad formułowania zakresu działań wydawniczych przypisanych do konkretnego etapu publikowania. Nabycie umiejętności koordynowania czynności wydawniczych, uwzględniające współpracę z instytucjami zewnętrznymi (drukarnie) oraz inicjowanie i organizowanie działań promocyjno-reklamowych w wydawnictwie.

Przygotowanie tekstu dla osób z dysfunkcją wzroku

Celem laboratorium jest opanowanie w stopniu zaawansowanym umiejętności przygotowania tekstów do specjalistycznych czytników dla osób z dysfunkcjami wzroku zgodnie z istniejącymi standardami międzynarodowymi, tworzenie   elementów struktury dokumentu ułatwiających nawigowanie po publikacji oraz poznanie  wybranych czytników ekranu dla niewidomych i oprogramowania wspomagającego powiększanie zawartości ekranu.

Edycje cyfrowe dzieł literackich

Celem warsztatów jest opanowanie w stopniu zaawansowanym umiejętności przygotowania edycji naukowej dzieła literackiego w formie cyfrowej. Student zapoznaje się z profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym do tworzenia edycji cyfrowych lub wtórnie zdygitalizowanych. Uczy się stosowania zasad kodowania oraz wykorzystywania narzędzi cyfrowych do analizy i eksploracji danych.

Redakcja techniczna i korekta

Celem warsztatów jest poznanie w stopniu zaawansowanym zasad przygotowania redakcji technicznej (nadawanie stylów, używanie funkcji makr w edytorze tekstowym, indeksowanie) oraz przygotowywanie korekty tekstu w formie tradycyjnej, m. in. rozpoznawanie i poprawianie błędów łamania tekstu, stosowanie znaków korektorskich, stosowanie zasady korekty tekstów w wersji cyfrowej.

Redakcja tekstów naukowych

Celem warsztatów jest poznanie w stopniu zaawansowanym redagowania tekstów naukowych z różnych dyscyplin oraz nabycie umiejętności identyfikowania i poprawianie błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, z uwzględnieniem specyfiki językowej konkretnej dyscypliny naukowej.

Redakcja tekstów specjalistycznych (teksty matematyczne, przyrodnicze, prawnicze)

Celem warsztatów jest poznanie w stopniu zaawansowanym specyfiki redagowania tekstów specjalistycznych: matematycznych, przyrodniczych, prawniczych, oraz nabycie umiejętności identyfikowania błędów zapisu wskazanych typów tekstu i ich poprawa.

Redakcja tekstów specjalistycznych (teksty tłumaczone)

Celem warsztatów jest poznanie w stopniu zaawansowanym specyfiki redagowania tekstów literackich, naukowych oraz użytkowych przełożonych z języka obcego, z uwzględnieniem różnic kulturowych między krajami oryginału i przekładu, oraz nabycie wiedzy dotyczącej form współpracy z tłumaczem.

Tekst jako projekt internetowy

Celem warsztatów jest opanowanie w stopniu zaawansowanym umiejętności redagowania treści publikowanych na portalach, blogach i różnego typu witrynach internetowych oraz samodzielnego tworzenia funkcjonalnych tekstów na strony internetowe z uwzględnieniem wiedzy w zakresie form wyróżniania najważniejszych treści, grupowania tekstu w przejrzyste i logicznie uzasadnione bloki materiału czy stosowania słów kluczy.

Edycje naukowe tekstów dawnych

Celem konwersatorium jest opanowanie w stopniu zaawansowanym umiejętności przygotowania edycji naukowej dzieł autorów dawnych (XVI-XIX w.). Student zapoznaje się z koncepcjami wyboru podstawy tekstowej, procesem transkrypcji tekstu dawnego, procesem krytyki tekstu, kolacjonowania oraz tworzenia aparatu krytycznego, a także zasadami tworzenia objaśnień i słowników w edycjach naukowych.

Wybrane problemy poprawności językowej

Celem ćwiczeń jest opanowanie w stopniu zaawansowanym zasad poprawności językowej oraz konstruowania tekstów zgodnie z przyjętymi w języku polskim normami językowymi i wzorcami stylistycznymi.

Wybrane zagadnienia prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego

Celem konwersatorium jest opanowanie w stopniu zaawansowanym wiedzy z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w kontekście funkcjonowania wydawnictw (przygotowanie umowy z autorami, redaktorami) oraz nabycie umiejętności stosowania zasad etycznego wykorzystania własności intelektualnej.