Przejdź do treści

Konferencje i spotkania naukowe w roku 2019

 • 16 stycznia 2019 r.: Ogólnopolska konferencja naukowa „Przezroczystość w kulturze”, cz. 2 (cykl „Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa”), organizatorzy: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk; dr Agnieszka Smaga; mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska).
   
 • 20 marca 2019 r.: Ogólnopolska konferencja naukowa „Ogień w horyzoncie wyobraźni” (cykl „Ikony wyobraźni zbiorowej”), organizatorzy: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów; Redakcja czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy”.
   
 • 6 – 7 maja 2019 r.: „Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. Poszukiwanie trenscendencji”, organizatorzy: Katedra Modernizmu Europejskiego WNH, Zakład Literaturoznawstwa Traskulturowego (prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska).
   
 • 25 maja 2019 r.: „Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego. Wyzwania i rozwiązania”, organizatorzy: Zakład „Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców” (dr Karolina Zioło-Pużuk).
   
 • 23 września 2019 r.: Sympozjum międzynarodowe „Dobro i komunikacja / Il bene e la comunicazione. Il pensiero di Kant nel contesto italiano e polacco contemporaneo”, organizatorzy: Anna Czajka-Cunico, Julia Krauze, Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości we współpracy z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej i Instytutem Włoskim Kultury w Warszawie.
   
 • 24 września 2019 r.: Ogólnopolska konferencja naukowa „Hitchcock. Rozchylanie kurtyny”, organizatorzy: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” (IFKiK UKSW) oraz Zakład Komparatystyki, Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych (Instytut Literatury Polskiej UW).
   
 • 14-15 października 2019 r.: „International Conference on the Medical Latin: Latina medicinalis”, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Beata Gaj, pod patronatem międzynarodowego Stowarzyszenia Societatis studiis Slavo-Latinis provehendis.
   
 • 15 października: Szlachetne nici – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Muzeologii, obecnie Katedra Historii Kultury i Muzeologii (prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak).
   
 • 16 listopada: Męska Rzecz – konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Muzeologii, obecnie Katedra Historii Kultury i Muzeologii (prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak), Muzeum Łazienki Królewskie i Stowarzyszenie But w Butonierce – Bespoke social club.
   

Konferencje i spotkania naukowe w roku 2018

 • 26 stycznia: Ogólnopolska konferencja naukowa „Fotoesej 2: Widoki cudzego cierpienia”, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Piotr Jakubowski – Redakcja Załącznika Kulturoznawczego, Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości.
 • 11-12 kwietnia: Ogólnopolska konferencja naukowa „Przezroczystość w kulturze”, organizatorzy: dr Agnieszka Smaga, prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk – Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów.
 • 26-27 kwietnia: „Statystyka muzealna w Europie”, organizatorzy: dr Anna Wiśnicka – Katedra Muzeologii UKSW we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 • Maj 2018: Ogólnopolska konferencja naukowa „Spotkania Ingardenowskie – kontynuacja”, organizatorzy: Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej.
 • 24 maja: Uniwersytet w Genui – międzynarodowa konferencja „Sto lat myśli i kultury polskiej / Cent’anni di filosofia e di cultura polacca” (współpraca bilateralna), organizatorzy: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW (Anna Czajka-Cunico) , DAFIST Uniwersytetu w Genui (Franco Camera).
 • 15-16 czerwca: Odmiany dialogiczności w kulturze, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico, mgr Dorota Dąbrowska, dr Magdalena Woźniewska -Działak.
 • 21-23 czerwca: Międzynarodowa konferencja „Generative Anthropology and Transdisciplinary Inquiry: Religion, Science, Language, Culture”, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska, dr Marcin Jewdokimow, dr Paweł Kuciński, dr Magdalena Złocka-Dąbrowska (główny organizator), prof. Andrew Barlett (Kanada), prof. Richard Van Oort (Kanada), prof. Peter Goldman (USA), prof. Adam Katz (USA). Patronat: prof. Eric Gans (USA) – twórca Antropologii Generatywnej.
 • 6-7 września: Wspólna konferencja klasyków z UKSW i Katholische Universität Eichstätt – Ingolstad, organizatorzy: dr Katarzyna Jążdżewska, dr Filip Doroszewski, Gernot Müller KUEI.
 • 21 września: Ogólnopolska konferencja naukowa „Pochwała twórczej zdrady, czyli adaptacja jako niepokorna kreacja”, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, mgr Weronika Kostyra, mgr Katarzyna Gołos – Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów.
 • 20-21 października: Konferencja w cyklu interdyscyplinarnych badań nad tożsamością narodową „Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość”, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, dr Mateusz Werner.
 • 26-27 listopada: ogólnopolska konferencja naukowa „Niepodległość jako projekt i doświadczenie. Literatura, sztuka i myśl społeczno-polityczna lat 1864-1939 wobec problemu narodowej wolności”, organizatorzy: Katedra Modernizmu Polskiego wraz z Katedrą Muzeologii i Katedrą Literatury XX Wieku, Pracownia Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
 • Listopad / grudzień 2018: „Spuścizna literacka Stanisława Kostki Potockiego – odsłona druga”, organizatorzy: WNH UKSW, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Konferencje i spotkania naukowe w roku 2017

 • 24-25 stycznia: IX Colloquia Romantyczne. Stulecie Norwida – dwudziestowieczny rezonans myśli i języka poety (część pierwsza); organizatorzy: Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością C. Norwida.
     
 • 26 kwietnia: Międzynarodowa konferencja naukowa Wokół homonimii międzyjęzykowej, organizatorzy: Katedra Historii Języka Polskiego.
 • 21 kwiecień: Sympozjum: Sacrum, dziedzictwo, towar. Dawna książka i jej funkcjonowanie w świadomości społecznej i na rynku antykwarycznym (Dni Książki Dawnej V), organizatorzy: Katedra Literatury Staropolskiej, Biblioteka Główna UKSW, Uniwersytet Peadagogiczny w Krakowie.
   
 • 24-26 kwietnia:  Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Godzina rozumu: świat rzeczywisty.
   
 • 28 – 30 kwietnia: Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Moc wyobraźni: światy duchowe i alternatywne.
 • 11-12 maja: Ogólnopolska konferencja naukowa Język pisarzy VI, organizatorzy: Zakład Badań nad Językiem Autorów
 • 17 maj: Ogólnopolska konferencja naukowa Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi, organizatorzy: Zakład Zarządzania Kulturą
 • 19-20 maja: Międzynarodowa konferencja naukowa Il secolo dr Franco Fortini. Conversazioni nel centenario della nascita (Franco Fortini w stuleciu urodzin), organizatorzy: Zakład Italianistyki
 • 30-31 maj: Ogólnopolska konferencja naukowa doktorancka z udziałem gościa zagranicznego: Tłumaczenia XXI wieku, organizatorzy: Katedra Modernizmu Europejskiego. Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego.
   
 • 2 czerwca: Lublin: 700 lat chrześcijańskiej kultury, organizatorzy konferencji: Społeczny Komitet Lublin 700 +, Klub Inteligencji Katolickiej im. Prot. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Narodowe Centrum Kultury Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Katedra Muzeologii UKSW (dr Beata Skrzydlewska), Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL, Fundacja Scytia, Fundacja „Biografie Codzienności”.
 • 29 sierpnia: Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach 300. rocznica konsekracji kościoła klasztornego, organizatorzy konferencji: Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach,
  Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Muzeologii UKSW (dr Beata Skrzydlewska).
 • 19 września: Międzynarodowa Konferencja Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość we Włoszech II: Jan Białostocki, organizatorzy: Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości, Uniwersytet w Genui.
 • 29 września: Ogólnopolska konferencja naukowa Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury), organizatorzy: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów.
   
 • listopad: Ogólnopolska konferencja naukowa Platonizm i inspiracje platońskie, organizatorzy: Katedra Filozofii i Kultury Antycznej.
   
 • 7-8 grudnia: But w butonierce czyli kulturalnie o butach, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Muzeologii UKSW (prof. ucz. Dr hab. Małgorzata Wrześniak) i Stowarzyszenie But w Butonierce – Bespoke social club.

Konferencje i spotkania naukowe w roku 2016

 • 23 stycznia: Praktyka badawcza wobec literaturoznawczych szkół i metodologii, organizatorzy: Doktoranci II roku Literaturoznawstwa WNH UKSW
 • 25 stycznia: Dawni Mistrzowie. Wokół rodzajów i gatunków.  Kontynuacja (o tradycjach „lubelskiej szkoły” literaturoznawczej), organizatorzy: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska
 • 9 marca: Estetyka Romana Ingardena wobec praktyki interpretacyjnej, organizatorzy: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, dr Beata Garlej
 • 10 marca: Kryzys dyskursu miłosnego? O miłości i formach jej przedstawiania w kulturze współczesnej (cykl Młode Kulturoznawstwo, cz.II), organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, mgr Monika Jazownik
 • 18 marca: Fotoesej – testowanie granic gatunku (cykl Konferencje Załącznika Kulturoznawczego), organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
 • 13-15 kwietnia: Jerusalem as the text of culture, organizatorzy: dr D. Muszytowska, prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler, ks. prof. dr hab. J. Kręcidło (WT UKSW), mgr A. Karkowska-Rogińska
 • 14-15 kwietnia: V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, dr hab. Anna Kozłowska, dr Mateusz Werner, dr Dominik Sulej (sekretarz naukowy)
 • 27-28 kwietnia: Możliwość i konieczność w kulturze (cykl Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa, cz. III), organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Agnieszka Smaga, mgr Monika Jazownik
 • 9-10 maja: Kazanie wobec literatury – dawniej i dzisiaj, organizator: prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora
   
 • 18-19 maja: RZECZY PIĘKNE Ubiór, tkanina, metal, meble, szkło, ceramika etc. Konferencja organizowana pod patronatem Rektora UKSW w Warszawie  ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego.  Druga ogólnopolska i pierwsza międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Kultury Artystycznej UKSW (prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender)  we współpracy z Katedrą Muzeologii UKSW (prof. ucz. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak).
   
 •  20 maja: Wykłady z cyklu Muzea Świata: Wykład I pt. TBILISI ART PALACE wygłosi Prof. PhD Nana Yashvili z Tbilisi State Academyof Arts; Wyklad II pt. The Museum in five senses project: a technological storytelling experience wygłosi PhD Paola Puma z Universita di Firenze.
 • 11 maja: Epikureizm jako filozoficzna alternatywa, organizatorzy: prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski, dr Robert Pawlik, dr D. Budzanowska-Weglenda
 • 12-13 maja: Nieokreśloność i granice, organizatorzy: dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, dr Joanna Zaucha (konferencja współorganizowana z Katedrą Lingwistyki Formalnej UW)
 • 13 maja: Konferencja studencko-doktorancka „Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi”, organizatorzy: dr Anna Wróblewska, mgr Kama Pawlicka (Zakład Zarządzania Kulturą IFKiK), współorganizacja konferencji: Koło Zarządzania Projektami Kultury
 • 19 -20 maja: Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej, organizatorzy: dr Joanna Pietrzak- Thébault, mgr Kama Pawlicka, dr Halyna Dubyk, mgr Agnieszka Praga, mgr Łukasz Kucharczyk (sekretarz Konferencji)
 • 3 czerwca: Colloguia Biblioteki Kultury Polskiej. Polskość w świecie I. Stanisław Brzozowski (konferencja międzynarodowa), organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico
 • 20-21 października: Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gościa zagranicznego: „Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. Poszukiwanie formy”, organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. UAM dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prof. UG dr hab. Jean Ward, mgr Agata Mikołajko.
   
 • 21 października: Ikony wyobraźni zbiorowej (cykl Konferencje Załącznika Kulturoznawczego, cz. II), organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, mgr Dorota Dąbrowska.
   
 • 8-10 grudnia: Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja”, organizatorzy: Wydział Nauk Humanistycznych i Narodowe Centrum Kultury.
   
 • 8-9 grudnia: Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka „Fines naturae, limes imperii, terminus scientiae”, organizatorzy: Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia.
   
 • 10 grudnia: Ogólnopolska konferencja naukowa „Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury”, organizatorzy: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów.
   
 • 14-15 grudnia: Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych „Literacka spuścizna Stanisława Kostki Potockiego”, organizatorzy: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN

Konferencje i spotkania naukowe w roku 2015

 • 21–22 stycznia. Genesis – Księga Rodzaju. „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31) Konferencja wewnętrzna z okazji 15-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW; organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, dr Magdalena Ślusarska, mgr Kama Pawlicka
 • 18 lutego. Gra z kiczem we współczesnych tekstach kultury (cykl Młode kulturoznawstwo), konferencja studencko-doktorancka; organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, mgr Monika Jazownik
 • 20 lutego. Panel organizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym: prezentacja badań i dydaktyki międzykulturowości kulturoznawstwa UKSW (przygotowanie do konferencji międzynarodowej); organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico, dr Magdalena Woźniewska-Działak
 • 23-24 marca. Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, konferencja współorganizowana przez UKSW i UW; organizatorzy: UKSW: prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak, mgr Marta Makowska, mgr Joanna Niewiarowska, UW: prof. dr hab. Maria Olszewska
 • 17 kwietnia. Konserwacja kolekcji zabytkowych – historia, wyzwania, ograniczenia (miejsce: Biblioteka Główna UKSW); organizatorzy: dr Joanna Pietrzak-Thebault, mgr Łukasz Cybulski, prof. UKSW dr hab. Katarzyna Materska
 • 21 kwietnia. Polski  dom. Przemiany dyskursów i praktyk zamieszkiwania we współczesnej Polsce; organizatorzy: dr Marcin Jewdokimow, dr Magdalena Łukasiuk (ISNS UW)
 • 14-15 maja. Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe; organizatorzy: dr Piotr Dejneka, dr Joanna Pietrzak-Thébault, dr Anna Wróblewska, mgr Agnieszka Zalewska, mgr Łukasz Kucharczyk
 • 18 maja.Renesans i Reformacja. Erazm a Luter. W 490. rocznicę sporu o wolną wolę;organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler
 • 20-22 maja. Język pisarzy V: problemy gramatyki; organizatorzy: dr hab. Anna Kozłowska, dr Tomasz Korpysz
 • 20-21 maja. Szybkość w kulturze (cykl Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa); organizatorzy: dr Agnieszka Smaga, prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
 • 27-28 maja.Rozpoznane. Przedstawione. Nazwane. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej; organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński, dr Paweł Stangret
 • 11-12 czerwca. Polska i Włochy w dialogu kultur; organizatorzy: dr Leonardo Masi, dr Ewa Nicewicz-Staszowska, dr Magdalena Woźniewska-Działak
 • 17-19 września: International Conference Nonnus of Panopolis in Context III: Old Questions and New Perspectives; organizatorzy: dr Filip Doroszewski, prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska, dr Katarzyna Jażdżewska
 • 27 października. Komizm językowy w perspektywie diachronicznej; organizatorzy: dr Tomasz Korpysz, dr Anna Krasowska
 • 3 listopada: Rzecz w kulturze (cykl Konferencje „Załącznika Kulturoznawczego”, cz. I), konferencja studencko-doktorancka; organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Marcin Jewdokimow, sekretarz konferencji: mgr Dorota Dąbrowska
 • 16-17 listopada: Badanie muzyki jako badanie kultury (konferencja w ramach festiwalu UPS (Uksfordzka Platforma Sztuki), vol. 1: Muzyka, 16-20 listopada 2015 r.), organizatorzy: Koło Naukowe Kulturoznawców Culture On przy WNH UKSW, opiekun: dr Piotr Jakubowski
   
 • 16-17 listopada: Dokumentowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kultury meterialnej w polskich muzeach religijnych, organizatorzy: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Biblioteka Uniwersytecka KUL.

Konferencje i spotkania naukowe w roku akad. 2013/2014

 • Wykład inauguracyjny, prof. Bohdan Cywiński, „Tożsamość wobec wartości”   1 października 2013 roku, UKSW
 • Edukacja polonistyczna wobec nurtu fantasy, 26-27 listopada 2013 r. UKSW
 • Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki UKSW, 6-7.12.2013 r.
 • Konferencja „Muzea prywatne, społeczne i wyznaniowe w Polsce – szanse i problemy”, 13 grudnia 2013 r. Konferencja zorganizowana przez Fundację Ari Ari oraz Katedrę Muzeologii Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW
 • Spotkanie naukowe Ile jest bajki w bajce? Cechy gatunkowe „Ostatniej z bajek” Cypriana Norwida, 1 lutego 2014 r., Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida UKSW
 • Odczyt Profesora Borisa Uspienskiego (wykład w języku rosyjskim), 27 lutego 2014 r. UKSW
 • Therapeia – Askesis – Meditatio, ogólnopolska konferencja naukowa, Katedra Filozofii i Kultury Antycznej UKSW, 28.02-1.03.2014 r.
 • Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida UKSW, 31.03-1.04. 2014 r.
 • Byt Nicość Nihilizm, IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, 24-26 kwietnia 2014 r. UKSW Komitet Organizacyjny: prof. UKSW M. Saganiak, dr A. Kozłowska, dr M. Werner, dr hab. M. Kowalski (WMP UKSW), dr D. Sulej
 • Komizm – Wczoraj i Dziś, panel dyskusyjny i spotkanie z wykładowcami, Koło Językoznawcze, 5 maja 2014 r. UKSW
 • Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii, konferencja naukowa organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW i Katedrę Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, 29-30.05.2014 r.
 • Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowych, Zakład Literatury Biblijnej, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią, Katedra Kultury XX w. UKSW, 20.05.2014 r.
 • Spotkanie naukowe Biblia czytana od pokoleń, Zakład Literatury Biblijnej, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią, Katedra Kultury XX w. UKSW, 14.05.2014 r.
 •  Wystawa „Biblie ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW”, 14 maja 2014 r., Zakład Literatury Biblijnej i Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią, Katedra Kultury XX wieku UKSW.
 • Analiza – ekfraza – zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny, prof. UKSW Jan Zieliński, dr Anna Kozłowska, 22-23 maja 2014 r. UKSW
 • Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, Katedra Modernizmu Polskiego UKSW, 15 maja 2014 r.
 • Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia, Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW, 2 czerwca 2014 r.
 • wykład prof. Gerardo Cunico z Uniwersytetu w Genui zorganizowany we współpracy WNH z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej pt. Filozofia religii we Włoszech (Alberto Caracciolo),  4 lipca 2014.
 • 19 th Symposium of International Medieval Sermon Studies Society. Preaching and Reform in the Middle Ages, współorganizacja z WNH, dr Beata Spieralska, dr Anna Zajchowska, Kraków, 18-22 lipca 2014.

Konferencje i spotkania naukowe w roku akad. 2012/2013

 • Konferencja naukowa pt. Wielkie Księgi Ludzkości, prof. A. Czajka-Cunico, dr M. Woźniewska-Działak, 14.06.2013 r.
 • „DIALOGICZNOŚĆ W JĘZYKU I KULTURZE XXI W.
  HISTORIA – TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ” (17 maja 2013 roku), mgr Marta Rogalska wraz z Kołem Językoznawczym
 • Konferencja Język pisarzy IV: środki artystycznego wyrazu, 8-10 maja 2013 roku. Dr Tomasz Korpysz, dr Anna Kozłowska
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka: Nowa Pamięć. Głos Trzeciego Pokolenia, prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, 6 maja 2013
 • Konferencja naukowa pt. Teatr staropolski a kultura współczesna, prof. J. Kopciński, dr P. Stangret, 23-25 kwietnia 2013
 • Warszawa, 18-20 kwietnia 2013, UKSW, Wydział Nauk Humanistycznych, III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Różnica – tożsamość – zmiana (32 uczestników z 10 ośrodków naukowych) – koncepcja i organizacja: Magdalena Saganiak oraz Katedra Teorii Literatury.
 • Zebranie otwarte Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej nt. Arcydzieło i arcydzielność w twórczości C. Norwida, marzec 2013 r.
 • Warszawa, 21 marca 2013, UKSW, otwarte zebrania Katedry Teorii Literatury oraz Katedry Badań nad Teatrem i Filmem: panel dyskusyjny, poświęcony książce Mateusza Wernera Wobec nihilizmu. Gombrowicz,
 • Konferencja naukowa: Renesans – Retoryka – Reformacja, 2013 r.
 • Konferencja naukowa, Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, UKSW , Warszawa 25 III 2013 r. organizator – prof. K. Koehler
 • Wykład inauguracyjny prof. Marii Dzielskiej, Wśród boskich mężów, 19 października  2012 r.
 • Wykład gościnny, ks. prof. Józef Naumowicz, „Geneza świąt Bożego Narodzenia – stare i nowe hipotezy”, 17 grudnia 2012
 • Pokaz etiud szkolnych powstałych w ramach warsztatów filmu dokumentalnego we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Autorami filmów są studenci III roku filologii polskiej UKSW. Opieka artystyczna: dr hab. Mirosław Dembiński, dr Mateusz Werner, Rafał Listopad oraz Miłosz Janiec. Zdjęcia Marcin Ściegliński, montaż: studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej, 17 grudnia 2012 r.
 • Konferencja naukowa pt. Przestrzenie badań kulturoznawczych, 13 grudnia 2012 r.
 • Wykład gościnny, prof. Wojciech Burszta Wojny kulturowe dzisiaj , 11 grudnia 2012
 • Wykład, dr Ewangelina Skalińska pt. Problem zła w twórczości Fiodora Dostojewskiego, 17 listopada 2012 r.
 • Konferencja naukowa, Plutarch z Cheronei: filozof, biograf, wychowawca, 16 listopada 2012 r.

Konferencje i spotkania naukowe w roku akad. 2011/2012

 • Wykład gościnny, prof. Gerardo Cunico, „Philosophy and Interreligious Dialogue”,    14 czerwca 2012 r.
 • Wykład gościnny, mgr Beata Paszkowska, „Synekdocha i synekdochiczność w twórczości Cypriana Norwida”, 11 czerwca 2012 r.
 • Konferencja naukowa „Tłumaczenie poezji- negocjowanie wyobraźni”. 30 maja 2012 r.
 • Spotkanie naukowe, „Calling Out to Yeti”. Lektura paralelna wierszy współczesnych polskich poetek w oryginale i w przekładzie prof. Karen Kovacik Indiana University Purdue University Indianapolis, prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska., 29 maja 2012 r.
 • Konferencja Naukowa „Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo – książka – edukacja” , 10-12 maja 2012 r.
 • Wykład gościnny, prof. Sholpan Zharkynbekovej, «Республика Казахстан: страна, люди, культура», 7 maja 2012 r.
 • II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Nieskończoność w refleksji człowieka [teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka], 26-28 kwietnia 2012 r.
 • Wykład gościnny, prof. György Geréby’ego, Nacjonalizm jako problem teologiczny. Stanowisko Erika Petersona, 13 kwietnia 2012 r.
 • Konferencja Naukowa, „I nie wódź nas na pokuszenie…” o wiedzy pożądanej i niedostępnej, 2 kwietnia 2012 r.
 • Wykład gościnny Krzysztofa Czyżewskiego, INNY/JA. O PRAKTYKOWANIU ETOSU POGRANICZA, 29 lutego 2012 r.
 • Wykład gościnny prof. Gerardo Cunico, Cultura al plurale e prospettiva uniwersale, 14 lutego 2012 r.
 • Wykład gościnny prof. Andrzeja Mencwela, Norodziny, rozwój i perspektywy badawcze kulturoznawstwa polskiego, 17 stycznia 2012 r.
 • Konferencja naukowa, Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, 28-29 listopada 2011 r.
 • Spotkanie z Moniką Bułaj, Doświadczenie estetyczne międzykulturowości religijnej. 15 listopada 2011 r.
 • Konferencja naukowa, Logopeda w reformie edukacji, 22 października 2011 r.
 • Wykład inauguracyjny prof. Marii Dzielskiej, Wśród boskich mężów. – 19 października 2012 r.
 • Konferencja naukowa, Twórczość Czesława Miłosza, 18 października 2011 r.
 • Konferencja naukowa, Wacław Borowy (1890-1950) – historyk, krytyk i badacz literatury, 14 października 2011 r.