Przejdź do treści

Misja Wydziału Nauk Humanistycznych

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW jest wspólnotą pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, administracyjnych oraz studentów, połączonych pracą na rzecz wspólnego dobra, szacunkiem i wzajemnym zaufaniem. W swojej działalności nawiązuje zarówno do najlepszych, europejskich i polskich tradycji uniwersyteckich, jak i dokonań Akademii Teologii Katolickiej, w której powstawał. Społeczność Wydziału Nauk Humanistycznych współtworzy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego od początku jego istnienia, wzbogacając badania i dydaktykę o zagadnienia związane z kulturą, a szczególnie z literaturą i językiem.

Zadaniem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych i kształcenie na poziomie akademickim w kilku dziedzinach wiedzy należących do szeroko rozumianej humanistyki: filologii polskiej i klasycznej, kulturoznawstwa oraz kierunków pokrewnych, integralnie ze sobą połączonych w jednym obszarze nauki. Społeczności Wydziału przyświeca idea dążenia do Prawdy oraz wolność i suwerenność prowadzenia prac badawczych, a także uznanie podstawowych wartości chrześcijańskich i uniwersalnych.

Wydział przygotowuje absolwentów do świadomego życia w społeczeństwie, kształci obywateli dojrzałych do uczestniczenia we wszystkich obszarach życia społecznego, reprezentujących wartości ukształtowane w duchu humanizmu, tolerancji oraz poszanowania ludzkiej godności, a także wnoszących do życia społecznego idee pielęgnowania kultury jako przestrzeni jednostkowej, narodowej i europejskiej tożsamości.

Pracownicy Wydziału podejmują starania na rzecz wielostronnego powiązania badań i kształcenia ze środowiskiem społecznym Mazowsza i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmują działania mające na celu współpracę naukową i dydaktyczną z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, a także kształcenie cudzoziemców zainteresowanych polskim językiem i kulturą.

Podtrzymywanie i rozwijanie wysokiego poziomu nauki i dydaktyki na Wydziale Nauk Humanistycznych odbywa się przy zachowaniu takich priorytetów, jak:

  • rozwijanie badań we właściwym dla Wydziału obszarze nauki;
  • rozwijanie kontaktów z instytucjami naukowymi w Polsce i poza krajem oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw badawczych, dla których ośrodkiem integrującym jest Wydział Nauk Humanistycznych;
  • poszukiwanie i wykorzystywanie nowoczesnych metod badawczych i dydaktycznych;
  • utrzymanie sprawdzonego modelu kształcenia humanistycznego: filologicznego (nauki o literaturze i języku; w tym glottodydaktyki, edytorstwa, krytyki literackiej, literaturoznawstwa transkulturowego – z zachowaniem cech dystynktywnych dyscyplin), a także wiedzy o kulturze (teatrze, filmie, instytucjach kultury), przy jednoczesnym tworzeniu modelu nowego kształcenia, wielo- i interdyscyplinarnego, właściwego m.in. kulturoznawstwu;
  • przygotowanie absolwentów do podejmowania dalszych studiów, a także pracy naukowej;
  • utrzymanie odpowiedniej równowagi między kształceniem ogólnym, charakterystycznym dla dydaktyki uniwersyteckiej, dającym absolwentom szeroką wiedzę, pozwalającą podejmować bardzo zróżnicowane wyzwania zawodowe, a praktycznym przygotowaniem do pracy w określonych specjalnościach;
  • inicjatywy wiążące Wydział, jego pracowników i absolwentów z instytucjami nauki, kultury i edukacji Mazowsza i innych regionów Polski.