glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka "Uczta i ucztowanie w starożytności grecko-rzymskiej",18-19 XI 2019

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia zaprasza

na ogólnopolską, interdyscyplinarną

konferencję studencko-doktorancką

 

Uczta i ucztowanie w starożytności grecko-rzymskiej

 

18-19 listopada 2019 r., Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. UW dr hab. Marek Węcowski

 

Rada naukowa konferencji:

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. dr hab. Mieczysław Mejor, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

 

Począwszy od eposów Homera aż po czasy późnoantyczne biesiadowanie zajmowało istotne miejsce w kulturze grecko-rzymskiej. Terminy takie jak deipnon, symposion czy cena tłumaczymy często polskim słowem ‘uczta’, choć ich rzeczywiste znaczenie wykracza poza nasze rozumienie tego zjawiska. Dla starożytnych biesiada wiązała się nie tylko z samą okolicznością wspólnego spotkania i spożywania, lecz miała także wymiar społeczny, religijny i kulturotwórczy. Do reguły tej stosują się zarówno uczty herosów homeryckich, arystokratyczne sympozjony, rzymskie convivia, czy też uczty symboliczne, jak bankiet filozoficzny lub chrześcijańska Eucharystia.   

Celem konferencji jest przedyskutowanie różnych aspektów kultury biesiadnej w starożytności, zarówno w jej wymiarze praktycznym, jak i metaforycznym. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i naukowy, adresowane jest do młodych badaczy starożytności: archeologów, filologów, filozofów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, religioznawców i reprezentantów dziedzin pokrewnych, ze studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z całej Polski. Pozwoli to na wielostronne spojrzenie na fenomen antycznego biesiadowania i jego głębsze zrozumienie.

Abstrakty (max. 300 słów wliczając tytuł) wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, afiliacja) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kalokagatia.uksw@gmail.com do dnia 27 października 2019 r. Planowana długość wystąpień to 20 min. Opłata konferencyjna 50 pln.

Organizatorzy planują publikację tomu pokonferencyjnego w formie książki elektronicznej wydanej przez Wydawnictwo UKSW i umieszczonej w wolnym dostępie.

 

Organizatorzy: Zarząd KN FK UKSW Kalokagatia

Opieka naukowa dr Filip Doroszewski

 

Strona konferencji: www.wnh.uksw.edu.pl/uczta

Strona KN Kalokagatia w serwisie Facebook: www.facebook.com/knkalokagatiauksw

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach