Podyplomowe Studium Logopedyczne

 

 

Podyplomowe Studium Logopedyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego działa od 2001 roku. Pomysłodawcami powstania studium byli: ks. prof. dr hab. Jan Bielecki, prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska oraz mgr Alicja Melon.

Program kształcenia realizowany w Studium łączy najlepsze tradycje przygotowania do podjęcia nowego zawodu ze stałą modyfikacją jego treści i ich dostosowaniem do zmieniających się potrzeb. Cechuje go równowaga pomiędzy nauczaniem podstaw lingwistyki, medycyny, psychologii i pedagogiki oraz przedmiotów logopedycznych.      

Celem kształcenia w Podyplomowym Studium Logopedycznym UKSW jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy ze szególnym uwzględnieniem specyfiki pracy logopedy w szkołach, przedszkolach i poradniach.

Studium przygotowuje słuchaczy do praktycznego wykonywania zawodu. W kształceniu kładzie się nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy i możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami na praktykach w warszawskich  placówkach oświatowych.

Informacje organizacyjne

Studium nosi nazwę Podyplomowego  Studium Logopedycznego  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzi je Wydział Nauk Humanistycznych.

W  studium jest  40 miejsc. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie logopedy. Pierwszeństwo przyjęcia na studia mają absolwenci studiów pedagogicznych, psychologicznych, filologicznych, kierunków ze specjalnością nauczycielską, aktorskich i medycznych.

Kierownikiem studium jest dr Karolina Zioło-Pużuk.

Opłata za  studia wynosi 2 150 zł za  semestr. Osoba przyjęta na studia podpisuje stosowną umowę oraz otrzymuje indywidualny numer konta do wpłat. Opłata za studia może być rozłożona na raty.

Studia trwają 4 semestry. Program realizowany jest podczas 600 godzin dydaktycznych, a w tym 500 godzin wykładów, konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń oraz 100 godzin praktyk. Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

Wykłady, konwersatoria, seminaria i ćwiczenia  odbywają się w ciągu zjazdów sobotnio-niedzielnych  w salach  wykładowych  ulokowanych  w nowym gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Zajęcia rozpoczynają się   w sobotę i w niedzielę  o godz. 9.00 i kończą w godzinach popołudniowych. Poszczególne przedmioty tworzą bloki tematyczne odpowiadające danej dziedzinie logopedii, które zaliczane są na ocenę lub kończą egzaminem.

Praktyki organizuje studium logopedyczne. Przewidziane są zarówno na I jak i II roku studiów. Wymiar praktyk na każdym roku  studiów to 50 godzin realizowanych na terenie przedszkoli, szkół oraz na uczelni. Praktyki na uczelni odbywają się w czasie zjazdów, pozostałe praktyki odbywają się w terminach z góry  wyznaczonych w powszednie dni tygodnia, najczęściej w godzinach przedpołudniowych. Miejsca odbywania praktyk ustalane są przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej przedstawionej w formie multimedialnej prezentacji przed komisją egzaminacyjną.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz tytuł logopedy.   Na podstawie tego dokumentu może podjąć pracę  w zawodzie logopedy. Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie na neurologopedii, surdologopedii i innych specjalnościach z dziedziny logopedii.

Nasze studia nie dają kwalifikacji  pedagogicznych.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach