glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zaliczenie roku

Do zaliczenia roku wymagane jest:

- zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń  przewidzianych w programie studiów, udokumentowane wpisami do indeksu i do systemu USOS,

- złożenie pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora (o postępach naukowych, postępach w pracy nad rozprawą doktorską oraz o realizacji praktyk),

- złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta,

- złożenie protokołu realizacji praktyk doktoranckich,

- złożenie ramowego planu pracy na następny rok akademicki,

- złożenie uzupełnionego indeksu doktoranta.

 

Dokumentację wymaganą do zaliczenia roku można pobrać poniżej.

Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich - do pobrania

Protokół realizacji praktyk doktoranckich - do pobrania

Ramowy program pracy na rok następny - do pobrania

Opinia opiekuna naukowego - do pobrania

 

Doktoranci zobowiązani są złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WNH komplet dokumentów do 30 września danego roku akademickiego.

Wpisanie na kolejny rok studiów oraz przedłużenie legitymacji jest możliwe dopiero po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumentów  przez Kierownika Studiów Doktoranckich.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach