glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zaliczenie roku

Do zaliczenia roku wymagane jest:

- zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń  przewidzianych w programie studiów, udokumentowane wpisami do indeksu i do systemu USOS,

- złożenie pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora (o postępach naukowych, postępach w pracy nad rozprawą doktorską oraz o realizacji praktyk),

- złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta,

- złożenie protokołu realizacji praktyk doktoranckich,

- złożenie ramowego planu pracy na następny rok akademicki,

- złożenie uzupełnionego indeksu doktoranta.

 

Dokumentację wymaganą do zaliczenia roku można pobrać poniżej.

Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich - do pobrania

Protokół realizacji praktyk doktoranckich - do pobrania

Ramowy program pracy na rok następny - do pobrania

Opinia opiekuna naukowego - do pobrania

 

Doktoranci zobowiązani są złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WNH komplet dokumentów do 30 września danego roku akademickiego.

Wpisanie na kolejny rok studiów oraz przedłużenie legitymacji jest możliwe dopiero po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumentów  przez Kierownika Studiów Doktoranckich.

 

 

 

Podsumowanie najważniejszych zmian dla uczestników studiów doktoranckich (rozpoczętych w roku 2018/2019 lub wcześniej):

Uczestnicy studiów doktoranckich (rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej):

1) którzy otworzyli przewód doktorski przed 30.04.2019:
- kontynuują procedurę doktoryzowania na podstawie dotychczasowych przepisów, a jedyna zmiana dotyczy tego, że stopień zostanie nadany przez Radę Dyscypliny, a nie Radę Wydziału;
- przewód doktorski musi zakończyć się przed 31 grudnia 2022  [Tarcza 3.0].

2) którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego:
- będą podlegać nowym zasadom doktoryzowania, określonym przez Senat UKSW (Uchwała 201/2019);
- studia i uzyskanie stopnia doktora muszą zakończyć się do 31 grudnia 2023.

 

Dodatkowe informacje:
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tarcze-dla-srodowiska-naukowego-i-akademickiego--podsumowanie-zmian

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach