glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

literatura wybrana

 

Muzeologia - bibliografie:

 • Bibliography of ICOM publications 1946-1996, Paris 1997.
 • Grzonkowska J., Kacprzak D., Biblioteka edukatora - bibliografia dotycząca edukacji w muzeum (wybór), "Muzealnictwo" 2014, t. 55, s. 85-92. muzealnictworocznik.com/fulltxt.php?ICID=1114777 (dostęp 2.09.2015)
 • Knell S., A bibliography of museum studies, Aldershot 1993.  
 • Skrzydlewska B., Badania nad muzealnictwem kościelnym w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w latach 1956-2013. Bibliografia zawartości czasopisma "Archiwa biblioteki i Muzea Kościelne" w zakresie muzealnictwa, [w:] Czasopisma Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościoła katolickiego, Żurek W. (red.), Lublin 2014, s. 159-181.

Muzeologia - słowniki, encyklopedie:

 • Dictionarium museologicum, red. Eri I.; Végh B., Budapest 1986.  
 • Dictionnaire encyclopédique de muséologie, red.  Desvallées A., Mairesse F., Bergeron Y., Paris 2011.

Muzeologia - publikacje ogólne, definicje, socjologia, psychologia:

 • A Guide to European Museum Statistics, Berlin 2004.
 • A National Strategy for Museums, Museums Association, London 1991.
 • Abt J., Searing H., Museum. I. History. II Architecture [w:] Turner J. (ed.), Dictionary of Art, t. 22, London 1998, s. 354-369.
 • Abt J., The Origins of the Public Museum [w:] Macdonald S., (ed.) A Companion to Museum Studies, Chichester 2011.
 • Albert M.T., Kultura, dziedzictwo, tożsamość, [w:] Murzyn, M. A., Purchla, J. (red.) Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków 2007.
 • Alexander E. P., Museums in Motion. An Introduction to the History and Functions of Museums, Walnut Creek 1996.
 • Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, tłum. J. Mach, Gdańsk 2004.
 • Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.
 • Batko R., Kotowski R., Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010.
 • Bennett T., The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, London 2009.
 • Borusiewicz M., Stan i potrzeby muzealnictwa polskiego - Warszawa, grudzień 1993, ?Zdarzenia Muzealne", Biuletyn ODZ, 1994, nr. 9.
 • Borusiewicz, M., Odbiór dzieła sztuki nowoczesnej na przykładzie społecznej recepcji prac Władysława Strzemińskiego, [w:] Władysław Strzemiński - uniwersalne oddziaływanie idei, (materiały posesyjne), Łódź 2005.
 • Borusiewicz, M., Tekst w muzeum. Znaczenie języka w działalności muzealnej, [w:] Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005.
 • Boyd W., Foreword, [w:] Falk J. H., Dierking L. D. (red.), The Museum Experience, Washington 1992.
 • Clair J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, tłum. J. M. Kłoczowski, Gdańsk 2009.
 • Coxall H., How language means: an alternative view of museums text, [w:] Kavanagh G. (red.), Museum Languages: Object and Text, Leicester 1991.
 • Dahl S., Dzieje książki, tłum. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devenchy, Wrocław 1965.
 • Derbis R. (red.), Jakość rozwoju a jakość życia, Częstochowa 2000.
 • Development of the Museum Definition according to ICOM Statutes (1946-2007) http://archives.icom.museum/hist_def_eng.html (dostęp 02.09.2015).
 • Dodd J., Sandell R., Including Museums. Perspective on Museums, Galleries and Social Inclusion, Leicester 2001.
 • Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa 1973.
 • Eco U., Szaleństwo katalogowania, tłum. T. Kwiecień, Poznań 2009.
 • Eco U., Sześć przechadzek po lesie fikcji, tłum. J. Jarniewicz, Kraków 2007.
 • Eco U., Sztuka, tłum. P. Salwa, M. Salwa, Kraków 2008.
 • Flower W., Essays on Museums and Other Subjects, London 1898.
 • Folga-Januszewska D. (red.), Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i Sekcję Polską AICA we współpracy z MKiDN i Muzeum Narodowym w Warszawie 21?22 marca 2005 roku, Warszawa 2005.
 • Folga-Januszewska D., Muzeologia neuronalna. Inne spojrzenie na muzeum XXI wieku, [w:] Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis, Materiały Konferencji, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 25-26 listopada 2009, Gniezno 2010. http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/pliki/dfj1.pdf (dostęp 02.09.2015)
 • Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, "Muzealnictwo" 2006, t. 47. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/muzealnictwo47/muz_47-1.pdf (dostęp 02.09.2015)
 • Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj? "Muzealnictwo" 2008, t. 49. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/muzealnictwo49/muz_49-17.pdf (dostęp 02.09.2015)
 • Folga-Januszewska D., Rottermund A., Studia w zakresie muzeologii i muzealnictwa na wyższych uczelniach w Polsce a światowe standardy nauczania muzeologii, "Muzealnictwo" 2009, t. 50. http://muzealnictworocznik.com/abstracted.php?level=5&ICID=1088823 (dostęp 02.09.2015)
 • Fyfe G., Sociology and Social Aspects of Museums, [w:] Macdonald, S., (ed.) A Companion to Museum Studies, Chichester 2011.
 • Harvey B., Visiting the National Portrait Gallery, London 1987.
 • Heinich N., Socjologia sztuki, tłum. A. Karpowicz, Warszawa 2010.
 • Hudson K., A Social History of Museums. What the Visitors Thought, London and Basingstoke 1975.
 • Hudson K., Museums of Influence, Cambridge 1987.
 • Huth H., [hasło:] Museums and Galeries, [w:] Encyclopedia Britannica, Chicago 1964.
 • Jackson H., The Anatomy of Bibliomania, London 1950.
 • Jackson V., Art Museums of the World, t. 1 - 2, New York 1987.
 • Jakubowski K. J., Muzea wobec dylematów rozwojowych społeczeństwa wiedzy, [w:] Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis, Materiały Konferencji, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 25-26 listopada 2009, Gniezno 2010).
 • Jordanova L., Objects of Knowledge: a Historical Perspectives on Museums, [w:] Vergo P. (red.), The New Museology, London 1989.
 • Kavanagh G. (red.), Museum Languages: Object and Text, Leicester 1991.
 • Kiciński A., Muzea - instrument ekspozycji czy świątynie? [w:] "Muzealnictwo" 2001, t. 43.
 • Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964.
 • Kolekcja sztuki XX w. w Muzeum Sztuki w Łodzi. (katalog wystawy), Galeria Zachęta, Warszawa 1991.
 • Lewis G., [hasło:] Museums, [w:] Encyclopaedia Britannica, Chicago 1998.
 • Lorentz St., Filozofia muzeów, [w:] Rottermund A. (red.), Folga-Januszewska D., Micke-Broniarek E., Przeszłość przyszłości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin, Warszawa 1999.
 • Majewski P., Muzeum jako instytucja komunikacji społecznej [Praca przygotowana w 2001 r., niepublikowana, dostępna online: http://nimoz.pl/pl/wydawnictwa/warto-przeczytac-1/artykuly/muzeum-jako-instytucja-komunikacji-spolecznej [dostęp: 15.09.2015]
 • Markiewicz P., Przybysz P., Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni , [w:] Francuz P. (red.), Obrazy w Umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa 2007.
 • Merriman N., Museum Visiting as a Cultural Phenomenon, [w:] Vergo P., The New Museology, London 1989.
 • Moore K., Museums and Popular Culture, London 2000.
 • Moore K., Museums and Popular Culture, London 2000.
 • Museumsstaistikken 2000, Oslo 2001.
 • Naisser U., Memory observed: remembering in natural context, San Francisco 1982, [cyt. za:] Falk J.H., Dierking L.D. The Museum Experience, Washington 1992.
 • Neustupny J., Museums and Science, Praga 1962.
 • Pearce S.M., Museum Studies in Material Culture, Leicester 1989.
 • Pearce S.M., Museums Objects and Collections. A Cultural Study, Leicester 1992.
 • Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011.
 • Prévélakis G., City Museums and the Geopolitics of Globalization, [w:] Jones I., Macdonald R.R., McIntyre D. (red.), City Museums and City Development, Lanham 2008.
 • Markiewicz P., Przybysz P., Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań, [w:] Francuz P. (red.), Na ścieżkach neuronauki, Lublin 2010.
 • Rokosz K., Głowacki P., Noc Muzeów. Zjawisko kulturowe i społeczne ostatnich lat; ?Muzealnictwo", z. 49, Warszawa 2008.
 • Rudmin F. W. (red.), To have Possession. A Handbook on Ownership and Property, wydanie specjalne "Journal of Social Behaviour and Personality" 1991, vol. 6, no. 6.
 • Rypson P., Jakie muzeum sztuki w Warszawie? [w:] Folga-Januszewska D.(red.), Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i Sekcję Polską AICA we współpracy z MKiDN i Muzeum Narodowym w Warszawie 21-22 marca 2005 roku, Warszawa 2005.
 • Ryszkiewicz A., [hasło:] Kolekcja, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Ryszkiewicz A., [hasło:] Kolekcjonerstwo, [w.:] Kubalska-Sulkiewicz K., Bielska-Łach M., Manteuffel-Szarota A. (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1997.
 • Salerno L., [hasło:] Museum and Collecting, [w:] M. Salmi M. (red.), Encyclopedia of World Art, t. X, London 1965, szp. 377-399.
 • Sandell R., Museum as Agents of Social Inclusion, "Museum Management and Curatorship", vol. 17, no. 4.
 • Sandell R., Social Inclusion, the Museum and the Dynamics of Sectoral Change, "Museum and Society", March 2003.
 • Silverman L., The Social Work of Museums, London 2010.
 • Silverman L., The Therapeutic Potential of Museums: a Guide to Social Service / Museum Collaboration, Washington 1998.
 • Skrzydlewska B., O integralną wizję muzeum w kulturze, [w:] Bielak W., Tylus S. (red.), Historia świadectwem czasów, Lublin 2006, s.407- 414.
 • Smith C. S., Museums, Artefacts and Meanings, [w:] Vergo P. (red.), The New Museology, London 1989.
 • Strzemiński W., Muzeum, [w:] "Forum" 1936, s. 21-23.
 • Świecimski J., Eksponat i wystawa muzealna: dokument - przekaz informacji naukowej -wizja. Studium z zakresu muzeologii teoretycznej, "Opuscula Muzealia", 2002, z. 12.
 • Szeląg M., Noc muzeów w opiniach publiczności, "Muzealnictwo", Warszawa 2008, t. 49. http://muzealnictworocznik.com/abstracted.php?level=5&ICID=1089022 (dostęp 02.09.2015)
 • Tilden F., Interpreting our Heritage, Chapel Chill 1967.
 • Tucker D., Traditional Views or a Radical Re-thinking, [cyt. za:] Moore K., Museums and Popular Culture, London 2000.
 • Varine-Bohan H., [hasło:] Museums, [w:] Encyclopaedia Britannica, Chicago 1986.
 • Vergo P. (red.), The New Museology, Londyn, 1989.
 • Waltoś S., Kodeks etyki ICOM dla muzeów, Warszawa 2009 r.
 • Watson V., The British Museum, London 1973.
 • Wittlin A. S., [hasło:] Museum, [w:] Encyclopaedia Americana. International Edition, Danbury 1993.
 • Wygotski L., Psychologia sztuki, tłum. M. Zagórska, Kraków 1980.
 • Zeki S., Blaski i cienie pracy mózgu, przeł. A. I M. Binderowie, Warszawa 2009.
 • Zeki S., Inner Vision: an Exploration of Art and the Brain, Oxford 1999.

 

Muzea - ochrona dziedzictwa i aspekty prawne:

 • Pareli L., Muzea, dobra kultury i nielegalny handel w czasie wojen i konfliktów, [w:] Ramskjaer L. (red.), Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu, Warszawa 2011.
 • Skrzydlewska B.,  Rola muzealnictwa w ochronie dziedzictwa  kulturowego narodu, [w:] Kuś A., Witkowski P. (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ I MIEĆ człowieka oraz narodu, Lublin 2006, s. 191-198.
 • Skrzydlewska B., Muzea kościelne i ich rola w zabezpieczeniu dorobku kultury, [w:] Studium Vilnense A, vol 3, Wilno 2007, s. 289-291.
 • Szafrański W., Jagielska-Burduk A. (red.), Prawo kultury. Zagadnienia prawne, t. 3:  Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne, Poznań 2014.
 • Szafrański W., Zalasińska K. (red.), Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego - Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki t. 3, Poznań 2009
 • Włodarski J., Zejdler K., Prawo muzeów, Warszawa 2008.
 • Zalasińska K., Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013.

 

Muzea - typologia, informatory, praktyka, edukacja:

 

 • Ambrose T., Education in Museums: Museums in Education, Edinburgh 1987.
 • Boylan P. J., Running a Museum. A Practical Handbook, Paris 2004.
 • Centres for Social Change: Museums, Galleries and Archives for All. Policy Guidance on Social Inclusion for DCMS Funded and Local Authority Museums, Galleries and Archives in England, DCMS, London 2000.
 • Conrad U.E., State Museums at Berlin, [w:] Jackson V. (red.), Art Museums of the World, t. 1-2, New York 1987.
 • Davies S., Visionary Leadership and Missionary Zeal, [w:] Moore, K. (red.), Management in Museums, London 1999.
 • Du Bery T., Why Don't People Go to Museums, [w:] Hooper-Greenhill E. (red.), The educational Role of the Museum, London 1994.
 • Edson G., Dean D., The Handbook for Museums, London 1994.
 • Falk J.H., Dierking L.D., The Museum Experience, Washington 1992.
 • Folga-Januszewska D. (red.), Muzea polskie, Olszanica 2012.
 • Folga-Januszewska D., Muzea Podkarpacia. Przewodnik, Olszanica 2013.
 • Folga-Januszewska D., 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.
 • Fopp M. A., Managing Museums and Galleries, London 1997.
 • Ham S. H., Cognitive Psychology and interpretation: synthesis and application, [w:] Hooper-Greenhill E. (red.), The Educational Role of the Museum, London 1994.
 • Harney A.L., Money Changers In the Temple? Museums and the Financial Mission, [w:] Moore K. (red.), Museum management, London, 1994.
 • Hodge R., D'Souza W., The Museum as a Communicator: a Semiotic Analysis of the Western Australian Gallery, Perth, [w:] Hooper-Greenhill, E. (red.), The Educational Role of the Museum, London 1994.
 • Hooper-Greenhill E. (red.), The Educational Role of the Museum, London 1994.
 • Hooper-Greenhill E., Museums and their Visitors, London 1994.
 • Hooper-Greenhill E., Writing a Museum Education Policy, London 1991. http://www.academia.edu/10209771/Ekonomia-muzeum_druk (dostęp 02.09.2015) http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_muzeach,pid,137.html (dostęp 02.09.2015)
 • Kordaczuk W., Ujazdowska L., Polskie muzea literackie ? przewodnik, Warszawa 2011.
 • Kultura w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Kultura w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Lewis G., The Role of Museums and the Professional Code of Ethics, [w:] Boylan P. J. (red.), Running a Museum. A Practical Handbook, Paris 2004.
 • Łoś E., Żuk G. (red.), Muzea literackie. Historia, edukacja, perspektywy, Lublin 2012.
 • Majewski P., Muzealnictwo regionalne a ?polityka kulturalna? państwa, [w:]  Łukawski K. (red.), Muzea regionalne. Jaka przyszłość? Ogólnopolska konferencja muzeów regionalnych, Pułtusk, 14-15 września 2010, Pułtusk 2010, s. 87-91.
 • Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006.
 • Miles R. S., Tout A. F., Outline of a Technology for Effective Science Exhibition, [w:] Hooper-Grennhill E. (red.), The Educational Role of the Museum, London 1994.
 • Morgan J., Welton P., The Process of Communication, [w:] Hooper-Greenhill E. (red.), The Educational Role of the Museum, London 1994.
 • Nichols S.K. (red.), Museum Education Anthology: 1973-1983; Perspective on Informal Learning, a decade of Roundtable Reports, Washington 1984.
 • Poovaya Smith N., Exhibition and Audiences: catering for the pluralistic public, [w:] Kavanagh G. (red.), Museum Languages: Objects and Texts, Leicester 1996.
 • Silverman L., "Johny showed us the butterflies": The Museum as a Family Therapy Tool, [w:] Butler B., Sussman M. (red.), Museum Visitors and Activities for Family Life Enrichment, New York 1989.
 • Skrzydlewska B., Żydowskie i chrześcijańskie muzea wyznaniowe, [w:] Zętar J., Żurek E., Żurek S. J. (red.), Żydzi w Lublinie, Żydzie we Lwowie. Miejsca-Pamięć-Współczesność, Lublin 2006, s. 45-48.
 • Skrzydlewska B., Frejlich A. (red), Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy, Lublin 2008.
 • Skrzydlewska B., Muzea kościelne w Polsce. Informator, Kielce 2004.
 • Skrzydlewska B., O potrzebie badań nad muzealnictwem kościelnym, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 85 (2006), s. 89 - 96.
 • Skutnik J., Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Katowice 2008.
 • Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublic Deutschland fur das Jahr 2006, Berlin 2007.
 • Stec P., Komercjalizacja muzealiów, "Muzealnictwo", 2006, t. 47. http://muzealnictworocznik.com/abstracted.php?level=5&ICID=1089643  (dostęp 02.09.2015)
 • Szczerski A., Kontekst, edukacja, publiczność - muzeum z perspektywy "Nowej muzeologii", [w:] Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Antologia, Kraków 2005.
 • Chruścicki T., Stolot F., Muzea Krakowa, Warszawa 1998.
 • Thompson J. (red.), Manual of Curatorship. A Guide to Museum Practice, Oxford 1994.
 • Thompson J., The Role of the Director, [w:] Thompson J., (ed.) Manual of Curatorship. A Guide to Museum Practice, Oxford 1994.
 • Woźniak M., (de) Rosset T., Ślusarczyk W. (red.), Muzeum. Formy i środki prezentacji, Bydgoszcz 2013.

Historia muzeów, historia kolekcjonerstwa:

 • Rottermund A., Sołtan A., Wrede M. (red), 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje i perspektywy. Materiały z sesji naukowej. Zamek Królewski w Warszawie 16-17 listopada 2005 roku, Warszawa 2006.
 • Backer F., Korff G., National, Heimat and Active Museums: an Outline of the Development of German Museums into the 1990s, [w:] Pierce S. (red.), Museums and Europe 1992, London 1992.
 • Baudrillard J., The System of Collecting, [w:] Elsner J., Cardinal R. (red.), The Cultures of Collecting, Londyn 1994.
 • Belk R.W., Collecting in a Consumer Society, London 1995.
 • Białonowska M., Alexandre Lenoir i jego Musée des Antiquités et Monuments Français, "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 2007, t. LXXXVIII, s. 5-19.
 • Białonowska M., Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand i mecenas, Lublin 2013.
 • Białonowska M., Musée National du Moyen Âge w Paryżu w kontekście zainteresowań kulturą średniowiecza w drugiej połowie XVIII i w XIX wieku we Francji, "Muzealnictwo" 2007, nr 48, s. 235-250.
 • Białostocki J., Walicki M., Malarstwo europejskie w zbiorach polskich, Warszawa 1958 (Wstęp).
 • Borusiewicz M., Kolekcjonerstwo i miłośnictwo książek w starożytnej i średniowiecznej Europie, [w:] Dłutek M. (red.), Arx felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa 2001.
 • Borusiewicz M., Książka wytworna. Szkic z dziejów jej tworzenia i kolekcjonowania, [w:] Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego, (katalog wystawy), Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1987.
 • Cabanne P., Wielcy kolekcjonerzy, tłum. F. Buhl, Kraków 1978.
 • Daumas F., Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja starożytnego Egiptu, tłum. I. Zawadzka, Warszawa 1973.
 • Drioton E., Egipt faraonów, tłum. B. Tyloch, Warszawa 1970.
 • Duby G., Mandrou R., Historia kultury francuskiej, wiek X-XX, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1969.
 • Folga-Januszewska  D., Rottermund A. (red.), Skarby Rzeczypospolitej. Z dziejów kolekcjonerstwa sztuki w Polsce od XIII do końca XVIII wieku, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2003.
 • Formanek R., Why They Collect: Collectors Reveal Their Motivations, [w:] Rudmin F. W. (red.),  To have Possession. A Handbook on Ownership and Property, wydanie specjalne "Journal of Social Behaviour and Personality" 1991, vol. 6 no. 6.
 • Haskell F., Penny N., Taste and the Antique: The Lure of Classical Sculpture, 1500-1900,  New Haven 1981.
 • Haskell F., Rediscoveries in Art: some aspects of taste, fashion, and Collecting in England and France, New Haven 1976. https://archive.org/details/tasteofangelsahi027920mbp (dostęp 02.09.2015)
 • Jagodzińska K., Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014), Kraków 2014.
 • Kryszewski W., [hasło:] Muzeum Aleksandryjskie, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 18, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Jean, Duc de Berry, niepodpisany artykuł www.christusrex.org/www2/berry/jean.html (dostęp 2. 9. 2015).
 • Lewis G., Museums and Their Precursors: a Brief World Survey, [w:] Thompson J.M.A. (red.), Manual of Curatorship. A Guide to Museum Practice, Oxford 1994.
 • Małachowicz H., Galeria obrazów Stanisława Augusta, [w:] Sołtys A. (red.), Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795 [katalog wystawy],  Zamek Królewski w Warszawie, listopad 2011- luty 2012, Warszawa 2011, s. 225-227.
 • Manikowska E., Kolekcjonerstwo obrazów mistrzów europejskich w dawnej Polsce, [w:] Sztuka cenniejsza niż złoto [katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie, marzec-maj 1999, s. 20-32.
 • Manikowska E., Sztuka - ceremoniał - informacja. Studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta, Warszawa 2007.
 • Markiewicz P., Przybysz P., Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni , [w:] Francuz P. (red.), Obrazy w Umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa 2007.
 • Merriman N., Museum Visiting as a Cultural Phenomenon, [w:] Vergo P., The New Museology, London 1989.
 • Miller E., That Noble Cabinet. A History of the British Museum, London 1973.
 • Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Paryż - Wenecja XVI-XVIII wiek, tłum. A. Pieńkos, Warszawa 1996.
 • Rosset T.F. (de), Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji, Toruń 2005.
 • Ryszkiewicz A., Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981.
 • Ryszkiewicz A., Zbieracze i obrazy, Warszawa 1976.
 • Shelton A.A., Cabinets of transgression: Renaissance Collections and a New World, [w:] Elsner J., Cardinal R. (red.), The Cultures of Collecting, London 1994.
 • Skrzydlewska B., Europejskie Muzea Natury (od początku XVI do XX wieku), [w:] Obraz i przyroda, Mazurczak U., Patyra J. (red.), Lublin 2005, s. 152-166.
 • Skrzydlewska B., Historia i funkcjonowanie muzeów kościelnych, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 79 (2003), s. 183-188.
 • Skrzydlewska B., Muzea wyznaniowe we Lwowie, ich historia i zbiory od poł. XIX w. do wybuchu II wojny światowe, [w:] Frejlich A., Skrzydlewska B. (red.), Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy, Lublin 2008.
 • Stanisławski R., W 40-lecie zbiorów sztuki nowoczesnej w Łodzi, [w:] Materiały sesji naukowej z okazji 40-lecia powstania w Łodzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, Łódź 1971.
 • Stein W.A., Jean de France Duc de Berry, http://www.metmuseum.org/toah/hd/berr/hd_berr.htm  (dostęp 02.09.2015)
 • Taylor F. H., The Taste Of Angels A History Of Art Collecting From Rameses To Napoleon, London 1948.
 • Waźbiński Z., Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, t. 1, Wiek XV i XVI, Toruń 2006.
 • Żygulski Z. jun., Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Kraków 2009.
 • Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa, 1982.

Seria MUZEOLOGIA.Teoria-praktyka-podręczniki, t. 1-10, wydawnictwa Universitas:

 • Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Warszawa 2012.
 • Folga-Januszewska D.,  Grygiel E., Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, Warszawa 2013.
 • Folga-Januszewska D., Gutowski b. (red.), Ekonomia muzeum, Warszawa 2011. http://www.academia.edu/10209771/Ekonomia-muzeum_druk (dostęp 02.09.2015)
 • Folga-Januszewska D., Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycje działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie 2005-2008, Warszawa 2012.
 • Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Warszawa 2015.
 • Folga-Januszewska D., Seria "Muzeologia". Recenzje, "Muzealnictwo",  2012, t. 53. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/Muzealnictwo53/M_53_028_...
 • Gredka I. , Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, Warszawa 2013.
 • Matassa F., Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Warszawa 2015. (Zapowiedź)
 • Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Warszawa 2012.
 • Szeląg M., Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. cz. 1-2, Warszawa 2014.
 • Wrześniak M., Florencja-muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników,  Warszawa 2013.

Wydawnictwa (NIMOZ) (wybrane publikacje)

 

 • Kradzieże w muzeach - przyczyny, skutki, wnioski. Materiały z konferencji Międzynarodowego Komitetu DS. Bezpieczeństwa Muzeów (ICOM), 11-16 września 2006 r., Warszawa 2006
 • Miłośnictwo rzeczy. S tudia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku.  Kłudkiewicz K. i Mencfel M. (red.), Warszawa 2014.
 • Majewski P. (red.), Muzea i uczenie się przez całe życie - podręcznik europejski, Warszawa 2013. http://nimoz.pl/pl/wydawnictwa/wydawnictwa-nimoz/muzea-i-uczenie-sie-przez-cale-zycie-podrecznik-europejski (dostęp 02.09.2015)
 • Noce V., Kolekcja egoisty. Szalona przygoda notorycznego złodzieja dzieł sztuki i inne pouczające historie, Warszawa 2008.
 • Ogrodzki P., Prawne podstawy ochrony i zabezpieczenia muzeów : poradnik muzealnika, Warszawa 2010.
 • Majewski P., Ogrodzki P. (red.), Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria - praktyka - prawo, Warszawa 2012 http://issuu.com/nimoz/docs/problematyka_autentyczno__ci_dzie__ (dostęp 02.09.2015)

 

Polecane czasopisma i magazyny branżowe:

 

"Almanach Muzealny"      

http://mazowsze.hist.pl/37/Almanach_Muzealny/

 

"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"

 

Spis zawartości roczników z lata 2009-2015:

http://www.kul.pl/archiwa-biblioteki-i-muzea-koscielne,art_34349.html

"Muzealnictwo"                 

http://nimoz.pl/pl/rocznik-muzealnictwo

 

"Ochrona Zabytków" 

Bibliografia zawartości kwartalnika Ochrona Zabytków 1948-2010

http://www.nid.pl/upload/iblock/17d/17de39c726f48436dd48b6bda90daafe.pdf

 

 

"Opuscula Muzealia"          

 

Spis zawartości: http://www2.maius.uj.edu.pl/opuscula.html

 

"Museum Management and Curatorship" dawny: "The International Journal of Museum Management and Curatorship"

 

Spis zawartości, dostęp do zawartości płatny: http://www.tandfonline.com/loi/rmmc20#.Vf_CjNLtlHx

"Museum International"

http://unesdoc.unesco.org/ulis/museum/search.html

"ICOM News"

http://icom.museum/media/icom-news-magazine/L/12/

 

 

Polecane strony

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków  (NIMOZ) http://nimoz.pl/

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) http://www.nid.pl/pl/

International Council of Museums (ICOM) http://icom.museum/

Opracowały: dr hab. Małgorzata Wrześniak, dr Magdalena Białonowska

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach