glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Strefa studenta

W roku akademickim 2016/2017 otwarty został nowy kierunek muzeologia oferujący bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia). Program studiów obejmuje zajęcia z historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz metodologii: historii, historii sztuki, archeologii, etnologii, socjologii i nauk przyrodniczych i technicznych, a także praktyczną naukę pracy w muzeum, w tym szczególnie organizację wystaw, edukację muzealną, przygotowanie publikacji muzealnych. Studenci zapoznają się z prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej i zasadami etyki zawodowej, zasadami ochrony zbiorów, ich organizacji, konserwacji i ochrony.                                  

                                                                           ULOTKA INFORMACYJNA

                                                      

 

В учебном году 2016/2017 будет открыто новое направление музеология, предлагающее бесплатный трехлетний бакалавриат (I степени). Программа обучения включает в себя курс занятий по истории музеологии,  истории создания коллекций произведений искусства и   методологии: истории, истории искусства, археологии, этнологии, социологии, естественных и технических  наук, а также практических занятий в музее, в частности организации выставок, образование в музеях, подготовка публикаций и рекламных материалов о  музее , Кроме того, студенты будут изучать принципы организации коллекций (инвентаризации и дигитализации), а также консервации , принципы профессиональной этики и закон о защите интеллектуальной собственности.

 

 

   The Department of Humanities of the UKSW University opened the brand new bachelor's degree course in Museum Studies in the upcoming academic year of 2016/2017, free of charge. The Museum Studies programme covers questions such as: history of museum studies and notable collections, methodology of history, art history, archeology, ethnology, sociology, natural and formal sciences. Throughout the course students gain practical skills - museum internships at the most reputable institutions get them acquainted with organising and curating exhibitions, working on the field of museum education and preparing papers and publications. Moreover, the course introduces students to the matters of copyright, ethics, and the principles of heritage cataloguing, protection, and conservation.

 


Katedra Muzeologii zaprasza na cykl wykładów pod tytułem MUZEA ŚWIATA. Pierwszy wykład już w maju wygłosi prof. Nana Yashvili z Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi.

 




Katedra Muzeologii na stałe współpracuje z Galerią Korekta prowadzoną przez wybitnego polskiego artystę - Dariusza Mląckiego.

https://www.facebook.com/galeriakorekta

Studentów zainteresowanych praktykami zapraszamy do współpracy. Kontakt: gosiawrzesniak@o2.pl oraz bezpośrednio w Galerii Korekta ul. Mazowiecka 11.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach