Beata Skrzydlewska, dr

dr Beata Skrzydlewska

Wykształcenie:

1994 – 1995

KUL w Lublinie, studia doktoranckie. Obrona pracy doktorskiej p.t. Muzeum Diecezjalne
w Płocku w aspekcie realizacji rozporządzeń Kościoła rzymskokatolickiego dotyczących ochrony zabytków,
28 czerwca 2002 r.

1986 – 1992

KUL w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: historia sztuki, mgr historii sztuki

PUBLIKACJE NAUKOWE, UDZIAŁ W KONFERENCJACH, KONFERENCJE ZORGANIZOWANE, WYSTAWY, PROJEKTY
KSIĄŻKI AUTORSKIE
 1. Muzea kościelne w Polsce. Informator, Kielce 2004, ss. 188, wydawnictwo Jedność.
 2. B. Skrzydlewska, P. Tkaczyk, Lwów. Sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy, Lviv. Sacral Art. As an Expression of Multicultural Tradition of Poland and Ukraine, Lublin 2007, wyd. KUL i Lubelska Szkoła Biznesu, ss. 162.

REDAKCJE KSIĄŻEK

 1. Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy, red. (z Andrzej Frejlich), wyd. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008.
 2. Religious museums – the mirror of culture of the Polish-Ukrainian borderland. The past and present, red. (z Andrzej Frejlich), wyd. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008.
 3. Бaгaтокультурна традиція Пољщі і України. Конфесійні музеї та сакральне мистецтво, ped: Б. Cкшидлевської А. Фрейліха, Люблін 2008.
 4. Historia sztuki, między teorią a praktyką, red. (z Andrzej Frejlich), wydawnictwo KUL, [w przygotowaniu druku]
 5. „...Gorliwość o dom twój mnie pożera...”, Katedra i Muzeum Diecezjalne w Łowiczu, red. [w przygotowaniu do druku]
 6. Muzeum przyszłości - historia i zbiory Kościoła i klasztoru SS. Norbertanek w Imbramowicach, red. [w przygotowaniu do druku]

 

ARTYKUŁY, ROZPRAWY

 1. Architektura i sztuka kościoła p. w. Grobu Bożego, w: Bożogrobcy w Polsce, Miechów - Warszawa 1999, s. 221 - 225.
 2. Ochrona zabytków sztuki na podstawie dokumentów kościelnych, ABMK 67(1997), s. 33-40.
 3. Działalność inwentaryzacyjna Muzeum Diecezjalnego w Płocku, „Roczniki Humanistyczne” 4 (1999), s. 179 - 197.
 4.  Muzeum Diecezjalne w Płocku. Historia Budowy obiektu, „Roczniki Humanistyczne” 58-59 (2000-2001), z. 4, s. 233-249. [wyd. 2002].
 5. Uregulowania prawne Kościoła rzymskokatolickiego dotyczące ochrony zabytków, ABMK 77 (2002), s. 287-316.
 6.  Historia i funkcjonowanie muzeów kościelnych, ABMK 79 (2003), s. 183-188.
 7.  Twórcy Muzeum Diecezjalnego w Płocku i ich rola w kształtowaniu się struktur i działalności muzeum, „ABMK” 81 (2004), ss. 10.
 8. Realizacja pedagogiki społecznej Norbertanek imbramowickich na przykładzie Prywatnej Żeńskiej Szkoły Rolniczej w latach 1919-1949, w: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie, w: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie. Aspekt pomocowy, kulturowy i wychowawczy, pod red. K. Gąsior, T. Sakowicz, wyd. Akademia Świętokrzyska. Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce 2005, s. 245-254.
 9. Europejskie Muzea Natury (od początku XVI do XX wieku), w: Obraz i przyroda, pod red. U. Mazurczak, J.Patyra, wyd. KUL, Lublin 2005, s. 152-166.
 10. Strażnicy Bożego Grobu, w: Skarby Bożogrobców Miechowskich. Custodes Sanctissimi Sepulchri, [katalog wystawy],red. P. Tkaczyk, Kielce, Jedność 2006, s. 7-13.
 11. Rola muzealnictwa w ochronie dziedzictwa  kulturowego narodu, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ I MIEĆ człowieka oraz narodu, Lublin 2006, Wydawnictwo KUL, s. 191-198.
 12. O potrzebie badań nad muzealnictwem kościelnym, ABMK 85 (2006), s. 89 - 96.
 13. O integralną wizję muzeum w kulturze, w: Historia świadectwem czasów, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s.407- 414.
 14. Zakon Norbertanek w Imbramowicach i jego działalność na rzecz ochrony dóbr kultury w latach 1703-1999, w: Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, s.131-146.
 15. Muzea kościelne i ich rola w zabezpieczeniu dorobku kultury, w: Studium Vilnense A, vol 3, Wilno 2007, s.289-291.
 16. Żydowskie i chrześcijańskie muzea wyznaniowe, w: Żydzi w Lublinie, Żydzie we Lwowie. Miejsca-Pamięć-Współczesność, pod red. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006 [wyd. 2007], s. 45-48.
 17. Jewish and Christian Religious Museums, w: Jews in Lublin-Jews in Lviv. Places-Memory-Present, ed. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006 [wyd. 2008], s. 45-48.
 18.  Музеї  єврейської та християнської релігїї  [w:] Євреї у Любліні - Євреї у Львові, ред: J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006 [wyd. 2008], s. 43-45.
 19. Kroniki imbramowickie jako źródło wiedzy o wielopłaszczyznowej działalności zakonu norbertanek w Imbramowicach, w: Z Książką przez życie, red. A. Krawczyk, Lublin 2008, s. 179.190.
 20. Muzea wyznaniowe we Lwowie, ich historia i zbiory od poł. XIX w. do wybuchu II wojny światowe, w: Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy, red. Andrzej Frejlich, Beata Skrzydlewska, wyd . Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008.
 21. Lviv Religious Museums – the History and the Collections from the Mid- 19 th Century to the Qutbreak of the Second World War, [w:] Religious museums – the mirror of culture of the Polish-Ukrainian borderland. The past and present, red. (z Andrzej Frejlich), wyd. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o. o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 15-24.
 22. Myзеї релігiї y Львові. Ictopія ta koлekця з половини XIX cтоліття довибуху II світовоївійни[B:] Бaгaтокультурна традиція Пољщі і України. Конфесійні музеї та сакральне мистецтво, ped: Б. Cкшидлевської А. Фрейліха, Люблін 2008, s.13-20.
 23. Muzeum diecezjalne w Płocku na tle dziejów muzealnictwa kościelnego, „Muzealnictwo” 49, 2008, 80-101.
 24. Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w kościele św. Krzyża w Rzeszowie – historia, analiza formalna i technologiczna i ikonograficzna, w: Pod opieką Maryi. Ku koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie, pod red. Ks. Wł. Jagustyn, ks. Sł. Zych, Rzeszów 2010, s. 75-96.
 25. Współczesne muzea religijne diecezji lubelskiej. Realizacje i projekty, ABMK 100 (2013), s. 313-323.
 26. Spis rzeczy podarowanych kościołowi i klasztorowi norbertanek w Imbramowicach w latach 1712-1742, ABMK 101 (2014), s. 217-232.
 27. Spis rzeczy będących w posiadaniu kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Imbramowicach sporządzony dnia 25 października 1862 roku , ABMK 102 (2014), s. 237-249.
 28. Badania nad muzealnictwem kościelnym w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w latach 1956-2013. Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa biblioteki i Muzea Kościelne” w zakresie muzealnictwa, w: Czasopisma Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościoła katolickiego, pod red. W. Żurka, Lublin 2014, s. 159-181.
 29. Spis ruchomości koscioła śś Piotra i Pawła w Imbramowicach spisany po śmierci ksieni Zofii Grothówny, dnia 24 czerwca Roku Pańskiego 1741, ABMK 103 (2015), s. 209-218.

 

WYSTAWY

 1. Kurator wystawy Skarby Bożogrobców Miechowskich. Custodes Sanctissimi Sepulchri zorganizowanej w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, Maj 2006 r.
 2. Jerzy Jarnuszkiewicz – exlibrisy, dokumenty, fotoramy, Galeria im. Bogusława Słomki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, czerwiec 2006 r., wystawa zorganizowana w ramach zajęć z muzealnictwa ze studentami IV roku historii sztuki.
 3. Kwadryga Apollona- Adam Myjak jako współtwórca dzieła, Galeria im. Bogusława Słomki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kwiecień 2007 r., wystawa zorganizowana w ramach zajęć z muzealnictwa ze studentami IV roku historii sztuki.
 4. Student po godzinach…Gra w sztukę, Galeria im. Bogusława Słomki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, maj 2008 r., wystawa zorganizowana w ramach zajęć z muzealnictwa ze studentami IV roku historii sztuki.
 5. Akty modlitewne. Wystawa grafik ze zbiorów ks. Jerzego Czarnoty, styczeń 2009, Muzeum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, wystawa zorganizowana w ramach zajęć z muzealnictwa ze studentami II roku historii sztuki
 6. Wystawa grafik ze Michała Andriollego ze zbiorów Andrzeja Kikuta, Muzeum 200-lecia Diecezji, czerwiec 2009, wystawa zorganizowana w ramach zajęć z muzealnictwa ze studentami IV roku historii sztuki.

 

PROJEKTY MUZEÓW

 

 1. Współorganizator Muzeum 200-lecia Diecezji Lubelskiej, w ramach grantu - projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej (ZPORR): III etap renowacji Archikatedry św. Jana i organizacja Muzeum 200-lecia Archidiecezji Lubelskiej".
 2. Projekt i realizacja Muzeum Diecezjalnego w Łowiczu, w ramach: Renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu ziemi łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno–wypoczynkowego parku Błonie. Ukończony: wrzesień 2011
 3. Projekt i realizacja muzeum w wieży w Kościele Rektoralnym p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (pobrygidkowskim) w Lublinie. Ukończony: październik 2012.
 4. Projekt i realizacja muzeum przy parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Wąwolnicy. Ukończony listopad 2012.
 5. Projekt koncepcji ścieżki edukacyjnej Klasztor w sercu miasta – scenariusz i aranżacja ścieżki edukacyjnej. Ukończony: listopad 2012.
 6. Projekt ekspozycji w kryptach Kościoła p.w. Znalezienia Krzyża świętego i świętego Andrzeja Apostoła w Końskowola 2011.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach