Pracownicy i współpracownicy

 

 

 

 

 

 

              Katedra Muzeologii w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW w Warszawie prowadzi specjalizację Muzeologiczną na poziomie studiów licencjackich i  magisterskich.

    Uczestnicy specjalizacji muzeologia na poziomie licencjackim i magisterskim zdobywają wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw i zarządzania zbiorami muzealnymi. Zapoznają się z zasadami inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach kultury, bibliotekach i archiwach. Uczestniczą w zajęciach praktycznych, nabywając umiejętności w zakresie działań organizacyjnych, dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum parkach narodowych, czy tematycznych, w organach administracyjnych rządowej i samorządowej, odpowiadających za nadzór nad muzeami. Specjalizacja daje pogłębioną wiedzę o znaczeniu i funkcjonowaniu muzeów oraz wyposaża w kompetencje pracownika instytucji kultury.

 

 

 

PROGRAM SPECJALIZACJI MUZEOLOGIA dla studiów stacjonarnych I stopnia na WNH UKSW w Warszawie obejmuje 210 godzin zajęć prowadzonych na 2 i 3 roku studiów.

90 godzin zajęć o charakterze teoretycznym i wprowadzającym, powalających poznać podstawy i metodologię muzeologii i muzealnictwa:

Wprowadzenie do muzeologii i muzealnictwa – 30 godz.

Historia muzeów, jako instytucji edukacyjnych – 60 godz.

150 godzin zajęć mających na celu zapoznanie studenta z narzędziami pracy w zawodzie muzealnika:

Organizacja wystaw stałych i czasowych - ćwiczenia i praktyka 60 godz.

Praca z gościem muzeum – 30 godz.

Inwentaryzacja i digitalizacja w muzeach – 30 godz.

Programy edukacyjne w muzeach – 30 godz.

PROGRAM SPECJALIZACJI MUZEOLOGIA dla studiów stacjonarnych II stopnia na WNH UKSW w Warszawie obejmuje 210 godzin specjalistycznych zajęć podczas, których studenci poznają podstawowe zasady obowiązujące w zawodzie muzealnika.

30 godzin zajęć praktycznych o charakterze wstępnym:

 Podstawy zawodu muzealnika – 30 godz.

60 godzin zajęć poświęconych jest na zapoznanie się z funkcjonowaniem muzeów, jako instytucji badawczych i sprawujących opiekę nad dziedzictwem kulturowym

Muzea i polityka opieki nad dziedzictwem – 30 godz.

Muzeum, jako instytucja badawcza – 30 godz.

90 godzin zajęć o charakterze monograficznym obejmujących problematykę specyficzną dla wybranych grup instytucji muzealnych.

Muzea monograficzne - Muzea wyznaniowe i kościelne. Organizacja, zbiory działania – 30 godz.

Muzea monograficzne - Muzea literackie – funkcja i metodologia – 30 godz.

Nowe muzea – fenomeny i problemy – 30 godz.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach