Podyplomowe studia - Zarządzanie Kulturą

Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą

Kierownik Studiów: dr Magdalena Ślusarska

Sekretariat:

Szanowni Państwo,

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych studiów magisterskich oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich), dla ludzi którzy pracują lub chcą pracować w państwowym sektorze  kultury oraz w przemyśle (przemysłach)  kultury.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w sobotę i niedzielę. Nauka trwa jeden rok (dwa semestry), a po ukończeniu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Prowadzimy nabór na kolejną   edycję studiów podyplomowych. Obowiązuje internetowa rejestracja  kandydatów na studia, w tym celu należy wejść na stronę internetową - www.podyplomowe.uksw.edu.pl. Po rejestracji należy złożyć w Dziekanacie wydrukowane z systemu podanie i wymagany komplet dokumentów.

Należy dostarczyć:

- dwie fotografie:

- odpis dyplomu ukończenia studiów (lub zaświadczenie o ich ukończeniu w przypadku, gdy nie został jeszcze wydany dyplom - dot. tegorocznych absolwentów)

Koszt studiów:  1900 zł za semestr

Zarządzanie kulturą - studia podyplomowe, II semestry: 180 godzin, zjazdy - co drugi tydzień (sobota, niedziela)

Początek zajęć - wrzesień,  zakończenie - kwiecień 2013 r.

Jednym z najbardziej charakterystycznych procesów w dziedzinie kultury jaki zachodził w ciągu ostatnich dwudziestu lat w Europie Zachodniej, a obecnie także w Polsce jest postępująca decentralizacja instytucji kultury. Domena polityki kulturalnej przesunęła się z obszarów tradycyjnie  blisko związanych z państwem  w kierunku bliższych związków i zależności  od przemysłu. Sektor kultury odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych i zorientowanych na przyszłość sektorów gospodarki europejskiej generującym większe zyski niż niektóre tradycyjne gałęzie przemysłu. Wspieranie różnorodności kulturowej oraz promowanie kultury jako czynnika stymulującego wzrost  gospodarczy a także strategia, która uwzględnia znaczenie kultury  w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej  to ambitne cele europejskiego programu w dziedzinie kultury.

W obliczu globalizacji  wzrasta znaczenie regionalnej i lokalnej polityki kulturalnej  jak również organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Samorządy odgrywają kluczową rolę w finansowaniu i pielęgnowaniu kultury na swoim terenie.  Prowadzą instytucje kultury, wspierają działania artystyczne   i edukację kulturalną.  Szczególną szansą rozwoju wielu regionów  staje się turystyka kulturalna. Jednak źle zorganizowana i zarządzana może stanowić zagrożenie dla podlegającego ochronie dziedzictwa kulturowego. Współpraca kulturalna w regionach transgranicznych ma istotne znaczenie dla procesu integracji europejskiej.  Kultura odgrywa  kluczową rolę w stosunkach międzynarodowych, a dyplomacja kulturalna stanowi obecnie nie tylko domenę międzynarodowej polityki państwa, ale ma wymiar lokalny, realizujący się w dyplomacji publicznej  regionu i miasta. Wzmacnianie infrastruktury kulturalnej, zwłaszcza wspieranie rozwoju kulturalnego obszarów wiejskich, co służy podniesieniu atrakcyjności regionów oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego - to jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stają przed instytucjami państwa.

Kultury nie można postrzegać tylko w kontekście gospodarczym -  rozumiana  jako "sposób bycia podług wartości" tworzy treści niematerialne, wzmacniające dynamikę przemian społecznych i ekonomicznych.  Kultura istnieje niezależnie od instytucjonalnie rozumianego sektora kultury i przemysłu (przemysłów) kultury. One jednak bez niej nie są w stanie funkcjonować.

Decentralizacja instytucji dotąd zarządzających politykami kulturalnymi dotknęła przestrzeni władzy i odpowiedzialności, prawa, finansów, strategii i zarządzania, a także spowodowała zmiany w zakresie infrastruktury informacyjnej. W obliczu nowych zadań i zachodzących  przeobrażeń zarządzanie kulturą wymaga profesjonalnych  kwalifikacji.

Celem  studiów jest wykształcenie menadżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, ale przy zachowaniu istotnego mecenatu państwa wobec kultury.  Menadżer może stać się liderem. Liderów odnajdujemy na każdym szczeblu zarządzania. Cechuje ich pomysłowość , wizjonerstwo i wyjątkowe umiejętności komunikacyjne. Ekscytują, inspirują, dodają energii. Kierują się wartościami, czyli zasadami, które są najważniejsze dla organizacji  - jak budowanie zespołu, wymiana myśli, gotowość na zmiany i entuzjazm do pracy. Potrafią wyzwolić ukryty w ludziach potencjał twórczy.

Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Kulturą odbywają się w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń praktycznych, analizy wybranych przykładów. Umożliwiają zdobycie wiedzy:

-  w zakresie zarządzania w ujęciu semantycznym; funkcjach zarządzania, procesie decyzyjnym i nowoczesnych metodach zarządzania organizacją

- w zakresie marketingu i public relations; zasadach orientacji marketingowej w instytucjach kultury i specyficznych cechach działalności marketingowej na rynku kultury

- dotyczącej podstaw prawnych działalności publicznych i komercyjnych instytucji kultury

- odnoszącej się do źródeł finansowania kultury oraz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, inicjatyw i programów wspólnotowych, mechanizmów finansowych EOG

- dotyczącej aspektów polityki i dyplomacji kulturalnej państwa i samorządów lokalnych ( na przykładzie Polski oraz wybranych krajów) a także strategii kultury Unii Europejskiej

- związanej z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym

- o kulturze XXI wieku -  instytucjach kultury i życiu kulturalnym na poziome lokalnym, regionalnym i globalnym; rynku kultury, przemysłach kultury, usługach kulturalnych

- z zakresu ochrony własności intelektualne

Podyplomowe studia Zarządzania Kulturą umożliwiają zdobycie umiejętności takich jak:

- zarządzanie  projektami, organizacja imprez kulturalnych  oraz przygotowanie dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych

- zarządzanie oraz analiza mocnych i słabych stron instytucji kultury w Polsce

- świadome i zgodne z prawem korzystanie w praktyce zawodowej z materiałów objętych ochroną własności intelektualnej, w tym ochroną prawnoautorską oraz dbałość o ochronę własnych praw autorskich

- budowanie wizerunku osób i instytucji

- sztuka wystąpień publicznych i profesjonalnej korespondencji

- podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety

- podstawy negocjacji i komunikacji

Współpracujący z nami wykładowcy  - to badacze, analitycy zjawisk zachodzących w kulturze, nauczyciele akademiccy, urzędnicy państwowi, dyplomaci, ministrowie, biznesmeni, publicyści i dziennikarze, łączący  wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Osoby, które miały i mają istotny, a niekiedy decydujący wpływ na kształtowanie nowoczesnego ustroju kultury w ostatnim dwudziestoleciu.

Grażyna Ignaczak-Bandych. Filolog polski. Ukończyła studia podyplomowe w PAN i na UW w zakresie samorządu terytorialnego i kontroli. Radna Warszawy, przewodnicząca komisji edukacji (2002-2006); dyrektor Departamentu Mecenatu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001-2002); zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego (2003-2004); dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim woj. mazowieckiego (2002-2003); dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005-2007); dyrektor generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych od 2007 roku

Jarosław Czuba. Prawnik. Absolwent UKSW. Ukończył studia  podyplomowe z zakresu Prawa Spółek na UW, Zarządzania Zasobami Ludzkimi w SGH w Warszawie, Zarządzania w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Obecnie przygotowuje doktorat na UW z zakresu prawa medialnego. Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz w zastępstwie dyrektor generalny ministerstwa (2007-2008). Jako przedstawiciel rządu uczestniczył w pracach nad nowelizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o Telewizji bez granic. Od 2007 r. zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Piotr Dobrołęcki. Księgarz, wydawca, dziennikarz w branży książki, wykładowca na studiach podyplomowych. W latach 1968 -1971 księgarz w największej księgarni w Polsce (ORPAN w Warszawie), potem ponad 20 lat w handlu zagranicznym. Od 1992 r. związany z prasą branżową, obecnie redaktor naczelny "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI", członek redakcji "Biblioteki Analiz" i autor stałej rubryki w dodatku "Rzecz o Książkach" do "Rzeczpospolitej". Od 1998 koordynuje działania Porozumienia Wydawców - edytora serii "Kanon na Koniec Wieku" i "Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży". Od 1994 r. rzecznik prasowy Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA, w 2000 roku rzecznik polskiego wystąpienia na Targach Książki we Frankfurcie, 2000, 2001, 2004 - rzecznik prasowy 45., 46. i 49. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i 16. Krajowych Targów Książki w Warszawie, przewodniczący Rady Programowej Targów Edukacyjnych "EDUKACJA" w Kielcach. W 2005 r. organizator polskiego wystąpienia na Targach Książki INTERLIBER w Zagrzebiu, od 2006 - członek Rady Programowej Targów Książki SILESIA BOOK EXPO w Katowicach.

Grzegorz Dziemidowicz. Ambasador  tytularny. Dziennikarz i dyplomata, absolwent  Filologii Orientalnej Uniwersytetu Warszawskiego  oraz  podyplomowego  Studium Dziennikarskiego UW.  Po studiach, w latach 1966-68, członek  misji archeologicznych w Egipcie i Sudanie. Od 1969 do 1986 w Polskim Radiu, reporter i komentator  w programach 1986-88 pracownik przedsiębiorstwa  "Dromex" w Libii. W okresie 1988-1991 w programach informacyjnych  TVP /m.in. komentator  i szef  działu zagranicznego "Wiadomości"/ W okresie 1991-2008 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zatrudniony  jako Rzecznik MSZ, Dyrektor Departamentu Systemów Informacji, Z-ca Dyrektora Gabinetu  Ministra. Ambasador RP w Egipcie  i Sudanie /1994-99/ oraz w Grecji /2001-2005/.Dyrektor Akademii Dyplomatycznej/2006-2007/.Wykładowca z zakresu stosunków międzynarodowych oraz roli Mediów.

Ryszard Grąbkowski, ukończył studia na Wydziale Pedagogiki UW. 1977-1978 - Państwowy Teatr Muzyczny we Wrocławiu, tancerz, 1983 - 1987 - Staromiejski Dom Kultury, starszy instruktor, kierownik działu programowego i rozrywki; 1988 - 1990 - Ministerstwo Kultury i Sztuki, Departament Książki, gł. specjalista - naczelnik wydziału współpracy z zagranicą; 1990 - 1993 - Polska Izba Książki - Dyrektor Biura. (Udział w grupie założycielskiej i organizacja struktur wykonawczych pierwszego samorządu gospodarczego działającego w sferze kultury.) Współpraca z administracją publiczną, parlamentem. Między innymi przygotowanie i udział w negocjacjach Polskiej Izby Książki z Ministerstwem Finansów w sprawie zerowej stawki VAT na wydawnictwa dziełowe; współtworzenie Podkomisji ds. Książki w sprawach Sejmowej Komisji Kultury. Współpraca z międzynarodowymi odpowiednikami PIK. Organizacja szkoleń i targów książki.); 1993 - 1996 - Centrala Handlu Zagranicznego "Ars Polona", Sekretarz Generalny Krajowych i Międzynarodowych Targów Książki; 1996 - 1999 - Teatr Narodowy - Dyrektor Administracyjny; 1999 - 1999 -   Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. programu "Frankfurt 2000". (Przygotowanie scenariusza polskiej prezentacji na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie n/ Menem oraz założeń organizacyjno - ekonomicznych tego projektu); 2000 - 2001 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Kierownik Oddziału Nadzoru Założycielskiego, Rejestru i Kadr; 2001 - 2006 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Gabinet Wojewody, p.o. Z-cy dyrektora, Rzecznik Prasowy Wojewody; 2005 - 2006 - Muzeum Łazienki Królewskie - Kurator Muzeum Wychodźstwa Polskiego im I. Paderewskiego; ; 2006 - 2009 - Teatr Wielki - Opera Narodowa - Dyrektor ds. Promocji; 2009 - Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - Dyrektor Artystyczny ; Stypendia: 1992 - Wlk. Brytania, Know - How Fund. Przedsiębiorstwa wydawnicze i księgarskie w gospodarce rynkowej; 1994 - Niemcy, Frankfurter Buchmesse - Międzynarodowa promocja książki i czytelnictwa. 2000 - 2008 - członek rad muzeów m.in. Azji i Pacyfiku, Sportu i Turystyki - w Warszawie, Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Bogdan Klukowski. Polonista,  studiował także socjologię i pedagogikę.  Po ukończeniu studiów na UW główny nurt jego działalności zawodowej związany jest z książką. Od 1964 roku współpracował z Instytutem Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, w latach 1967-1972 pracował tam jako asystent naukowo-badawczy, zajmując się rynkiem wydawniczym i księgarstwem. Od 1969 roku aktywny jako recenzent książek i publicysta w prasie codziennej oraz w periodykach kulturalnych i literackich. Pracował także jako redaktor: 1985-1991 kierownik działu prozy w redakcji miesięcznika "Nowe Książki", 1988-1989 redaktor naczelny dwutygodnika "Świat Książki", w latach 1990-1992 redagował "Zeszyty Regionalne" Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, także redaktor publikacji książkowych. Pracował w instytucjach związanych z książką i czytelnictwem: 1974-1979 kierownik wydziału kultury i oświaty w branżowych związkach zawodowych, 1980-1981 dyrektor biura zarządu w Związku Literatów Polskich, 1981-1982 dyrektor biura zarządu w Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich, 1982-1984 główny specjalista w Departamencie Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki,1997-1998 dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W latach 1991-1992 kierownik działu handlu i reklamy w Wydawnictwach Przemysłowych Wema, 1992-1994 specjalista marketingu i reklamy w EuroPress Polska, 1994-1995 kierownik działu sprzedaży w Oficynie Wydawniczej Rytm, 1995-1997 ponownie specjalista marketingu i reklamy w EuroPress Polska, 1998-1999 dyrektor biura zarządu w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, 1999-2004 kierownik działu rozwoju rynku w EuroPress Polska. Opublikował ponad 2000 recenzji i kilkaset artykułów związanych z literaturą polską i obcą, napisał kilka przewodników bibliograficznych dotyczących nauki i literatury. Współpracownik czasopism branżowych: ,,Nowe Książki", "Bibliotekarz", ,,Poradnik Bibliotekarza", ,,Przegląd Księgarski i Wydawniczy", ,,Notes Wydawniczy", ,,Magazyn Literacki KSIĄŻKI", ,,Biblioteka Analiz", "Wiadomości Księgarskie". Opracował antologię "My deportowani" (1989), napisał i wydał sylwetkę twórczą Wiesława Myśliwskiego (1988), jest pomysłodawcą i współautorem publikacji "ABC wydawcy" (1994), autor haseł o zagranicznych oficynach wydawniczych w sześcio-tomowej encyklopedii PWN oraz haseł osobowych w "Słowniku pracowników książki polskiej". W ostatnich latach autor książek: "Książka w świecie współczesnym" (2003), "Książnice narodowe świata" (2005) i "Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce" (2008). Obecnie współpracownik "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI", "Poradnika Bibliotekarza", "Wiadomości Księgarskich". Odznaczony srebrnym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i uhonorowany wyróżnieniem "Zasłużony dla Warszawy". Wykładowca akademicki.

Joanna Hetman-Krajewska - adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykładowca akademicki. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji "Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek", skryptu "Podstawy prawa własności intelektualnej" oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania - 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach "Rzeczpospolitej", "Biblioteki Analiz" i "Magazynu Literackiego Książki". Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi (www.patrimonium.com.pl). Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Dr Tomasz Makowski - Historyk. Adiunkt na UKSW. Dyrektor Biblioteki Narodowej od 2007 r., wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych i kierownika działu zbiorów specjalnych. Tworzy podstawy polityki bibliotecznej w Polsce. Wprowadził bibliotekarstwo polskie na arenę międzynarodową, dokumentując osiągnięcia bibliotekarzy polskich i ich przygotowanie do zawodu. Skutecznie zabiega o unijne dotacje dla bibliotekarstwa narodowego.  Przewodniczy organom doradczym ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Zespołowi ds. Digitalizacji i Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Roku Zbigniewa Herberta oraz jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Biblioteki Narodowej". Jest członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Programowej Instytutu Książki, Rady Programowej Narodowego Instytutu Chopina, Expert Group on Digilisation and Digital Preservation przy Komisji Europejskiej, Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, Rady Muzeum Literatury, Rady Muzeum Łazienki Królewskie, Memory of the World National Committtee przy UNESCO oraz Komitetu Redakcyjnego "Polish Libraries Today". W maju 2009 r. został wybrany przez członków Konferencji Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych (CENL) na trzyletnią kadencję do Zarządu Biblioteki Europejskiej (The European Library Management Comittee). Autor publikacji książkowych z zakresu historii Polski oraz licznych artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Kama Pawlicka, absolwentka Akademii Teologicznej w Warszawie, reporterka i dziennikarka telewizyjna przez ponad 10 lat, min. w Teleexpresie i w TVP 3, wydawca programu "Co, gdzie kiedy?"Rzecznik prasowy jubileuszowych 50. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie w 2005 r.; rzecznik prasowy i specjalista ds.promocji w Instytucie Książki (2005-2008); rzecznik nowej ustawy medialnej, przygotowanej przez środowiska twórcze (2008-2009)

Anna Maria Pietruczak - absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej na kierunku zarządzanie i marketing. Wykładowca na studiach podyplomowych. W latach 1994-1997 pracowała w agencjach reklamowych, PR i full service. Od 1998 do 2002 roku prowadziła własną działalność gospodarczą świadczącą usługi typu public relations. Od 2003 roku jest pracownikiem Biblioteki Analiz sp. z o.o. Początkowo jako specjalista ds. baz danych, od 2006 roku pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika "Wiadomości Księgarskie" . Współpracuje z miesięcznikiem "Magazyn Literacki KSIĄŻKI"; prowadzi stałe rubryki: lista bestsellerów, bestprinterów i tabela porównania cen książek w różnych kanałach dystrybucji.

Dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski - doktor nauk prawnych. Urlopowany pracownik naukowy Katedry Studiów Politycznych SGH; poseł na sejm I, III, IV, V, VI kadencji, wicemarszałek sejmu od 2 lipca 2004 r. do końca IV kadencji; minister kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2000-2001 i 2005-2007. Jeden z najwybitniejszych twórców jasno opracowanej polityki kulturalnej państwa - opartej na silnym mecenacie państwa nad jego kulturą -  oraz  polityki dyplomatycznej - akcentującej jednoznacznie - wkład Polski Piastowskiej,  Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wielonarodowościowych społeczności  byłej Rzeczpospolitej pod zaborami oraz II Rzeczypospolitej do dziedzictwa  europejskiego i światowego.  Jako minister kultury podejmował inicjatywy promujące historię Polski, stanowiącą integralną część jej kultury. W 2005 r. prowadził m.in. zakończoną sukcesem międzynarodową kampanię zmiany nazwy obozu Auschwitz-Birkenau na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Był pomysłodawcą Muzeum Historii Polski powołanego do życia 2 maja 2006 r., a  w marcu 2007 r. utworzył we Wrocławie Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" - instytucję zajmującą się upowszechnianiem dorobku historycznego i kulturowego mieszkańców ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Autor publikacji prasowych i książkowych, poświęconych polityce kulturalnej i historycznej oraz zagadnieniom ustrojowym i konstytucyjnym, a także historii polskiego konserwatyzmu oraz myśli konserwatywnej: Równi i równiejsi (wraz z Rafałem Matyją, 1993), Prawica dla wszystkich (1995), Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (2005), Zanim powstała Kultura. Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheńskiego poświęconych polskiej polityce wschodniej (2006). Opracował zbiór przedwojennej publicystyki Stefana Kisielewskiego Kisiel przedwojenny (2001). Publikował w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Dzienniku", "Wprost", "Gazecie Polskiej", "Gościu Niedzielnym", "Nowym Państwie", "Życiu". W latach 1990-1991 był członkiem redakcji "Polityki Polskiej". Jest założycielem i redaktorem "Kwartalnika Konserwatywnego".

Dr Renata Wojciechowska - doktor nauk ekonomicznych, od 2003 roku adiunkt w Katedrze Teorii Systemów Rynkowych Szkoły Głównej Handlowej. Autorka prac naukowych dot. m.in. problemu bezrobocia w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzania wiedzą, zadań z makroekonomii. Zajmuje się głównie problematyką ekonomiczną,
metodologią nauk i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ponadto jest autorką
wielu artykułów, dwóch książek ("Elementarz z logiki dla studentów nauk
ekonomicznych" i "Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej") i
licznych skryptów oraz współautorką trzech książek z ekonomii i zarządzania.

Sławomir Paszkiet absolwent wrocławskiej niderlandystyki. Był m.in. organizatorem zagranicznych tournée zespołów operowych i baletowych z Europy Wschodniej w Belgii, Holandii i Niemczech, kierownikiem Ośrodka Kultury Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim, attaché kulturalnym i prasowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz dyrektorem Biura Polskiej Izby Książki. Obecnie pełni funkcję rzecznika prasowego Biura Rady m.st. Warszawy. Od 2008 roku reprezentuje Warszawę na Forum Kultury EUROCITIES. W swej działalności zawodowej i społecznej od lat propaguje kulturę niderlandzką w Polsce. Jako wiceprezes Fundacji Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego „TERPA” stara się ratować ślady osadnictwa olenderskiego w Polsce oraz polskie dziedzictwo za granicą. Z zamiłowania tłumacz literatury niderlandzkiej. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, w ramach którego walczy m.in. o należny status autora przekładu, którego ważka rola w propagowaniu i przyswajaniu literatury obcej w języku rodzimym bywa zbyt często bagatelizowana.

Rafał Skąpski – ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego od 2005 roku. Prezes Fundacji Kultury Polskiej. Prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Po studiach pracował m.in. w departamencie plastyki w Ministerstwie Kultury. 0d 1983 do 1990 roku był doradcą przewodniczącego Narodowej Rady Kultury, prof. Bogdana  Suchodolskiego, dyrektorem biura oraz sekretarzem generalnym . W latach 1990-98 pracował w wydawnictwach prywatnych. Był redaktorem naczelnym wydawnictwa Andy Grafik (obecnie Ex Libris), w Wydawnictwie BGW zajmował się promocją książek, kierował spółką MIGO, zależną od BGW. Będąc dyrektorem wydawniczym tej spółki nawiązał kontakty m.in. z Anną Bojarską, Krystyną Koftą, Zygmuntem Kałużyńskim, Józefem Henem, Zygmuntem Broniarkiem, Bogusławem  Kaczyńskim,  którzy tam następnie publikowali. Od 1993 do 1994 roku był prezesem Polskiego Domu Wydawniczego  (spółka założona przez DSP, warszawski Dom Książki i Fundację Kultury Polskiej), gdzie swoje książki publikowała jedna z najpopularniejszych polskich pisarek Joanna Chmielewska. Wiceprezes Polskiego Radia od 1998 do 2001 roku. Dzięki jego staraniom jako Wiceministra Kultury w latach 2001 -  2004 polska książka powróciła na Międzynarodowe Targi Książki w Moskwie i Międzynarodowy Salon Książki w Petersburgu.

Anna Wróblewska, absolwentka Wydziału Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH. W latach 1995-2005 pracowała w Studiu Filmowym „Oko”, początkowo jako asystentka ds. dystrybucji filmowej, następnie jako redaktor. W latach 1999-2003 pełniła funkcję rzecznika prasowego filmów, głównie Jacka Bromskiego, a w latach 2002-2005 rzecznika prasowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Pierwszy rzecznik prasowy Polskiego Instytutu sztuki Filmowej (2005-2006). Pracowała także jako redaktor Działu Filmowego w „Antenie”, a od 2007 pracuje w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich jako kierownik Działu Marketingu i Public Relations. Pomysłodawczyni i koordynator portalu www.bazafilmowa.pl, uruchomionego w roku 2008, a w 2009 roku nominowanego do II edycji Nagród Polskiego Instytutu sztuki Filmowej. W latach 2007-2009 wicedyrektor programowy Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Założ ycielka i redaktor naczelna od 2007 kwartalnika poświęconego branży filmowej „Magazyn Filmowy SFP”. Autorka i współautorka licznych publikacji: książek, rozpraw i artykułów poświęconych sprawom filmu. W roku 2005 została odznaczona nagrodą Ministra Kultury za działalność na rzecz kultury. Na WNH UKSW przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą przemianom w branży filmowej po 1989 roku.

Miłka Skalska, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, uczennica prof. Jerzego Bralczyka, specjalizująca się w „języku perswazji kampanii wyborczej i polityków”. Dziennikarka i prezenterka Telewizji Polskiej, związana od 17 lat z TVP Warszawa, dawniej Warszawskim Ośrodkiem Telewizyjnym. Autorka cyklicznych programów i audycji informacyjnych realizowanych na anteny: lokalną i ogólnopolską. Współpracowała z TVP 1, TVP Info, TVP Historia. Wspólnie ze wszystkimi ośrodkami TVP realizowała ogólnopolski program „Telewizja Regionów”, prezentujący kraj kulturowo i geograficznie. Aktualnie w TVP Warszawa prowadzi „Kurier Mazowiecki” oraz autorskie „Wywiady Kuriera”, jest także reporterką interwencyjnego programu „Kontrowersje”.

Kinga Koehler, polonistka, tłumaczka, dyplomowany coach i trener. Ukończyła filologię polską na UJ i studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. Tłumaczyła na język polski prace m.in. Mortimera J. Adlera, Rolanda Knoxa i A. Chafuena.

Joanna Nawrocka, absolwentka Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza i Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury SGH w Warszawie. Najmłodsza w Polsce dyrektor teatru – 15 października 2010 roku prezydent Warszawy powołała ją na funkcję dyrektora Teatru Ochota. Indeks na Wydział Wiedzy o Teatrze wywalczyła zdobywając w 2000 roku pierwszą nagrodę w telewizyjnym konkursie dla licealistów Jeśli nie Oxford, to co?. Stypendystka Austriackiego Instytutu Kultury w Warszawie, a w 2002 roku stypendystka Ministra Kultury. Ceniona działaczka organizacji pozarządowych już od czasów studenckich. W Studenckim Kole Naukowym im. Arnolda Szyfmana zajmowała się kwestiami zarządzania w kulturze. Pracowała w biurze organizacyjnym oraz redakcji wydawnictw najważniejszych polskich i międzynarodowych festiwali teatralnych. Współtworzyła stronę internetową www.narodowy.pl. Zajmowała się produkcją spektakli teatralnych (przygotowana i obroniona przez nią praca magisterska to: Producent – nowy zawód w polskim teatrze). W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie od 2007 roku koordynowała współpracę międzynarodową, a w 2010 została dyrektorem wykonawczym festiwalu Warszawskie Spotkania Teatralne.

Beata Pragert – historyk sztuki i menadżer kultury, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 90. związana ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”, działającym przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 1996-2001 współpracowała z miesięcznikiem o rynku sztuki w Polsce „Art & Business”.

W 2001 r. odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Administracji i Personelu, w Sektorze Zarządzania i Logistyki w Luksemburgu.

W latach 2000-2008 związana z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na projekty artystyczne, wystawiennicze, edukacyjne oraz za współpracę z partnerami i patronami medialnymi. Od 2004 r. jako pełnomocnik dyrektora ds. funduszy strukturalnych i programów pomocowych UE inicjowała powstanie projektów, koordynowała prace przygotowawcze oraz opracowywała wnioski o dofinansowanie ze środków z programu „Kultura 2000” i programu „Kultura 2007-13”, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Funduszu Wymiany Kulturalnej.

W 2008 r. dołączyła do zespołu Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego Muzeum Pałacu w Wilanowie. Ma na swoim koncie m.in. pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace rewaloryzacyjne i rewitalizacyjne zabytkowych ogrodów i parków rezydencji wilanowskiej. Obecnie jest współodpowiedzialna za zarządzanie, monitoring i ewaluację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków europejskich w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uczestniczyła w konsultacjach społecznych dot. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Iwona Pacholec - rzecznik prasowy w wydawnictwie Prószyński Media Sp. z o.o. (Prószyński i S-ka). Posiada wieloletnie doświadczenie w PR, marketingu i promocji w branży wydawniczej. Była współpracownikiem TVP1, prowadziła agencję literacką, była też dziennikarką i redaktorką. Absolwentka PR i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kierownikiem studiów i wykładowcą jest dr Magdalena Ślusarska, historyk, adiunkt na UKSW; w latach 2000-2003 dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz w zastępstwie dyrektor generalny ministerstwa; 2003-2005 - prezes i dyrektor naczelny (zarządzający) Centrali Handlu Zagranicznego "Ars Polona" S.A. - organizatora krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie; 2005-2008 - dyrektor Instytutu Książki w Krakowie. Autorka prac z zakresu historii kultury literackiej dawnej Rzeczpospolitej.

Ramowy program studiów:

1. Kultura XXI. Miejsce kultury w rozwoju Polski. Instytucje i media kultury współczesnej. Media i kultura, media i polityka. Życie kulturalne na  poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Dialog kultur. Rynek kultury, przemysły kultury, usługi kulturalne. Polityka kulturalna Unii Europejskiej. Informacja w kulturze.

2. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury (sektor publiczny i komercyjny).

3. Ochrona własności intelektualnej.

4. Finansowanie instytucji kultury i projektów kulturalnych, mechanizmy pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

5. Zarządzanie i marketing w kulturze.

6. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

7. Polityka kulturalna i dyplomacja kulturalna (publiczna).

8. Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety.

9. Lider i menadżer kultury - sztuka budowania wizerunku, autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych, interpersonalne i międzykulturowe umiejętności menadżera kultury, etyka menadżera i lidera kultury.

10. Warsztaty ( umowy, dotacje, biznesplan)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach