glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

prof. ucz. dr hab. Beata Gaj

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Beata Gaj

STANOWISKO

PEŁNIONE FUNKCJE

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry  Mediewistyki i Neolatynistyki

członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

członek  Komisji Konkursowej

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Filologiczne

Polskie Towarzystwo Retoryczne
 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

ADRES E-MAIL

b.gaj@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2011 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski (Katowice)
2003  –  doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski (Katowice)

2001 – studia podyplomowe, filologia polska, Uniwersytet Śląski, (Katowice)
1995 –  magisterium, filologia klasyczna, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

neolatynistyka, historia literatury łacińskiej, retoryka (teoria retoryczna oraz praktyczne realizacje oratorskie), historia i literatura Śląska, historia starożytna, historia kobiet

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

1993 – 1995 wykładowca języków łacińskiego i greckiego w języku angielskim w VI LO w Krakowie stowarzyszonym z UNESCO;

1996 – 2003 nauczyciel języka łacińskiego, polskiego i kultury języka (program autorski) - Prywatne LO PUH „Derrata” Mysłowice;

2003 – 2014: adiunkt a potem kierownik w Katedrze Cywilizacji Śródziemnomorskiej Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego;

2014 –  obecnie – prof. UKSW w Warszawie Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa,

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

-  Stan współczesnych badań na świecie na temat wojen morskich w starożytności.  W: Z dziejów wojen morskich. Studia i szkice, red. A. Aksamitowski, M. Franz, Wydawnictwo NapoleonV & Autorzy (współpraca z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu), Oświęcim 2015, s. 120-128.

2014

- Iuvenalia poetica. Śląscy poeci łacińscy w przekładzie licealistów. Wybór, opracowanie i asysta translacyjna Beata Gaj. Wydawca: Fundacja Nauki i Kultury Na Śląsku, Strzelce Opolskie-Opole 2014.

- Antiquitate imbuti. Uczeni dawnych ziem pruskich w badaniach nad starożytnością i epokami późniejszymi, red. Beata Gaj, Wydawca: Fundacja Nauki i Kultury Na Śląsku, Opole 2014.

- Genethliakόn – a Religious and Humanistic Poem-Song in Commemoration of Life or Rhetorical Approbation of Poetry?[Genethliakόn – religijna i humanistyczna pieśń urodzinowa czy retoryczna pochwała poezji?][tekst po angielsku].  “Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education” Year 2: 2014 Volume 1 (5) January – February – March 2014, s. 45-60.

http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/RASP-2014-no-01-5.pdf

- Triplex decor, czyli trójjedyna retoryka. W: Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. Nauk. A. Kampka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 68- 77..

- Nietolerancja czy apologetyka- quaestio i dyskurs w łacińskiej literaturze Śląska w XVI i XVII wieku, w: Oblicza tolerancji i nietolerancji religijne. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 93-104.

- Publica et privata. Śląska rodzina mieszczańska w XVI i XVII wieku. W: Sarmackie Theatrum VII. W kręgu rodziny i prywatności, red. M. Jarczykowa i R. Ryba, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 50-61.

- Urbs admiranda, czyli śląski podziw dla miasta. W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia poetica II, red. M. Roszczynialska, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2014, s. 19-29.

2013

-  Baldhoven Georg Martin von. (Biogram) w: Słownik pisarzy śląskich. T. 4 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. NO.3040 red. J. Lyszczyna, D. Rott, Katowice 2013, s. 7-9.

 - Gansiniec Ryszard. (Biogram) w: Słownik pisarzy śląskich. T. 4 .Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. NO.3040 red. J. Lyszczyna, D. Rott, Katowice 2013, s. 41-45.

-  Recenzja w języku angielskim do: “Religious and Sacred Poetry.  An International Quarterly of Religion, Culture and Education” [ISSN 2299 9922]: no 1: Passio altensteigensis XIV effigies Jesu in domicilio senum anuumque et de bilium et dementium Kleine Altensteiger Passion 14 Bilder Jesu aus einem Altenpflegeheim, s. 119 -122.

- Recenzja w języku angielskim do: “Religious and Sacred Poetry.  An International Quarterly of Religion, Culture and Education” [ISSN 2299 9922] no 3:Mariola Jarczykowa, Rhymes and Sermons at Burial. Funeral Matters of Radziwill Family in the 17 th Century

- Greek culture and language in the history of the Central and Eastern Europe (Germany, Poland, Silesia).Woman in the Greek poetry written by the Silesian in the 17 th century. W: w: “Religious and Sacred Poetry.  An International Quarterly of Religion, Culture and Education” [ISSN 2299 9922] no 1: , s. 57 – 66.

- Zdrowie kobiety w literaturze łacińskiej. W: Zdrowie w kulturze i w życiu codziennym. Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie, Koszalin 2013, s. 15- 26.

-  Kamień w literaturze łacińskiej dawnego Śląska w: Kamień w  literaturze, języku i kulturze, pod red. M. Roszczynialskiej i K. Wądolny-Tatar, t. 1, Kraków 2013, s. 37 – 50.

 

2012

- Humanismus ve Slezsku, [w:] Viator Pilsnensis neboli plzeňský poutník. Literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám kolektivní monografie. Západočeská univerzita v Plzni 2012, s. 59 – 68.

- Lektury Fabiana Birkowskiego na podstawie jego łacińskich mów ku czci św. Jacka [w:] Ślady lektury pod red. J. Lyszczyny. PAN Oddział w Katowicach, Katowice 2021, s. 34 – 41.

- Śląska tożsamość na przestrzeni wieków. Współczesne spisy ludności a deklaracje narodowościowe na dawnym Śląsku [w:] Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach pod red. Siergieja Jackiewicza, Białystok 2012, s. 133 – 126.

2011

- The Latin Manuscripts and Old Prints connected with Silesia nowadays preserved in the Archive of Jasna Góra Monastery in: Rhetoric between Middle Ages and Renaissance. A summary of previous issues. “Forum Artis Rhetoricae”  2011: No. 4 (27) October-December. (http://www.retoryka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=8&lang=en)

- "Larva Rhetorica": Changes in the Role of Rhetoric in the Culture of Seventeenth-Century Silesia in: Rhetoric and cultural transformations. “Forum Artis Rhetoricae” 2011 No. 2 (25) April-June. (http://www.retoryka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=8&lang=en)

- “Nie zasłaniaj twarzy, Uranio”, czyli anagramy dla słynnej śląskiej astronomki Marii Cunitii [w:] Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz przy udziale M. Iżykowskiej, Opole 2011, s. 315 – 322.

- ženské řády a řeholnice ve světle  latinskỳch dokumentu od středověku  do konce 18. Století (na příkladu Slezska). Ve: Benediktini ve středověku, red. M. Matejek, Zapadomoravska vysoka skola Třebíč, Třebíč 2011, s. 116 – 134.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2014

 • Ogólnopolska Konferencja „Kategoria Pokolenia w badaniach historycznych, Kulturowych i społecznych”, Zachełmie k/Karpacza 14-15 I 2014. Wystąpienie pt.  Poeta Silesii. Pokolenia śląskich poetów na przełomie XVI i XVII . Wrocław: Uniwersytet Medyczny Wrocław, Muzeum Farmacji
 • Międzynarodowa konferencja Oblicza Postpamięci 6 III 2014 (z okazji 650 lecia UJ), referat: Post Silesiae memoriam.
 • Śląskie Forum Krajoznawcze: Pojęcie prywatności w śląskiej rodzinie mieszczańskiej w XVI i XVII wieku, Opole 24 II 2014
 • Workshop II „Dni Uniwersytetów Śląskich”: Ancient Astrology, Opava 1-2 IV 2014
 • Warsztaty retoryczne, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Warszawa 30 V 2014: 1

1. Przywrócić komunikatywność - o zastosowaniu retoryki w języku naukowym. Przykłady historyczne i współczesne".

2. Wszystko to już było, czyli co współczesna komunikacja społeczna i PR zapożyczyły z   retoryki

3. Być człowiekiem perswazyjnym - sprawdzone metody"

 • Konferencja interdyscyplinarna Chorzów – Narracja, Obyczaj, Wiedza. O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Referat: Łacina niematerialnym dziedzictwem kulturowym Śląska 2 VI 2014
 • Międzynarodowa Konferencja Racibórz: Ludzie na granicy. Społeczne, handlowe, kulturalne, sportowe i turystyczne kontakty z referatem: Franciszek Pino Friedenthal, czyli Silesius Opavensis na wrocławskim agonie retorycznym w roku 1738
 • Międzynarodowa konferencja Różnorodność kulturowa a styl. Opole 18- 19 IX. Referat: Różnorodność kulturowa i semantyka śląskości na podstawie literatury  nowołacińskiej z terenu Śląska
 • XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich Organizowany przez PTH z udziałem prezydenta RP . 19 IX - referat w sesji Wojny na morzu pt. Bitwy morskie w starożytności. Stan badań w Polsce i na świecie.
 • Ogólnopolska konferencja Literatura a medycyna, Warszawa (UW, WUM) 13-14 XI 2014 – Śląscy lekarze a literatura nowołacińska w XVI i XVII w.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA W ŹRÓDŁACH Kraków, 4-6 grudnia 2014 r. -  Dwie retoryki, jeden człowiek. Casus Frimicusa Maternus

2013

 • Ogólnopolska konferencja Nowe poetyki miejskie (literatura, kultura, język).Kraków, 28-29 XI 2013. Referat : Urbs admiranda
 • Konferencja Międzynarodowa Faces of Tolerance - the Historical, Legal and Theological Aspects 15 V 2013 Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Referat: Nietolerancja czy apologetyka - questio i dyskurs w łacińskiej literaturze Śląska w XVI i XVII wieku
 • Ogólnopolska konferencja Officina litteraria I. W kręgu dawnej rodziny i prywatności; XII 2013 , współorganizator konferencji oraz referat: Publica et privata

2012

 • Organizacja konferencji międzynarodowej: Uczeni dawnych ziem pruskich w badaniach nad starożytnością i epokami późniejszymi, 17-18 IX 2012, Zamek w Kamieniu Śląskim, referat: Ryszard Gansiniec i Altertumswissenschaft

 

OSIĄGNIĘCIA

2012 – Brązowy Krzyż Zasługi

1995 – do teraz: Matka  Wielodzietna (5 dzieci)

INNE AKTYWNOŚCI

 • Podwójny redaktor (tematyczny i techniczny w zakresie historii literatury antycznej oraz języka greckiego i łacińskiego międzynarodowego kwartalnika "Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education” („Poezja Religijna i Sakralna: Międzynarodowy Kwartalnik Religii, Kultury i Wychowania” –pretenduje do ERIH
 • Visiting profesor w Ioannou Centre For Classical and Byzantine Studies Oxford University, Invitation – prof. Tobias Reinhardt Corpus Christi College) (X/XI 2013)

·         Patrocinale SIlesiae (IX 2013) oraz Ancient astrology (III/IV 2014) – wykłady w języku angielskim w ramach Erasmusa na uniwersytecie w Opavie (Czechy)

 • Coroczne wykłady dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Biblioteki Miejskiej w Opolu (Ostatnie: Łacina na Śląsku. Zapomniana przeszłość i nieznana teraźniejszość; Pojęcie prywatności w śląskiej rodzinie mieszczańskiej w XVI i XVII wieku) – w ramach  Śląskie Forum Krajoznawcze
 • audycja dla Radio Opole (40 minut) –  pt. Śląska rodzina mieszczańska oraz udział w filmie nt. zamku w Rogowie (zbiory w języku łacińskim)
 • Zajęcia „Łacina dla siedmiolatków” realizowane pilotażowo i społecznie w SP nr 2 Opole (program autorski wzorowany na brytyjskim)
 • Uczestnictwo w NPRH, projekt: „Luteranizm”

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach