glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Informacje ogólne

     Podstawowy program studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska obejmuje naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a także zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury włoskiej od jej zarania aż do współczesności, poznają specyfikę kulturową poszczególnych włoskich regionów oraz wybrane zagadnienia z zakresu włoskiego kina, mediów, muzyki oraz kuchni.

 Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim. Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje: Nauczycielska, Edytorska, Komunikacja językowa: media, reklama, PR, Muzeologiczna, Filmoznawcza, Teatrologiczna, Zarządzanie kulturą, Media w kulturze.

Studia filologii włoskiej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość języków nowożytnych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne (pisanie, mówienie). Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa). Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza, nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji (np. zarządzanie w kulturze), znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii włoskiej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych - szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów oraz teologów.

 

        INFORMAZIONI GENERALI

    Il programma di base degli studi di italianistica comprende lo studio della lingua italiana dal livello principianti fino al livello C1 del quadro di riferimento europeo oltre che di una seconda lingua moderna dal livello principianti fino al livello B2. Sono inoltre previsti corsi sulla cultura, in particolare sulla letteratura e sull?arte, sulla geografia e sulla storia della penisola. Gli studenti conosceranno i capolavori della letteratura italiana dalle origini a oggi, le caratteristiche specifiche delle singole regioni e alcuni aspetti legati al cinema, ai media, alla musica e alla cucina.

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche offre anche numerosi corsi a scelta, una parte dei quali si tiene in inglese. Gli studenti possono inoltre partecipare ai corsi che fanno parte della specializzazione prescelta, che verr? indicata sul diploma di laurea. Al momento funzionano le seguenti specializzazioni: Insegnamento, Editoria, Comunicazione linguistica: media, pubblicit?, PR, Museologia, Cinematografica, Teatrale, Gestione culturale, Media e cultura.  

Il corso di studi in italianistica offre un?ampia preparazione umanistica, fornisce la conoscenza di due lingue moderne e sviluppa le capacit? analitiche e comunicative (scrittura e comunicazione orale). Considerando la propria preparazione umanistica e le competenze linguistiche, il laureato potr? trovare un impiego in ambito culturale (case editrici, redazioni di riviste, media, istituzioni culturali, archivi). I laureati spesso intraprendono la carriera di traduttore e non di rado, dopo aver raccolto ulteriori qualifiche (gestione della cultura) trovano impiego nell?amministrazione, nel marketing e nel business inteso in senso lato.

Gli studi di italianistica possono essere anche un prezioso arricchimento per gli studenti di altri indirizzi umanistici come letteratura polacca, studi culturali, storia, museologia, filosofia e teologia.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach