Studia doktoranckie

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

UWAGA!

OD ROKU 2019/2020 REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE ODBYWA SIĘ JAKO REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UKSW

 

Zasady dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

  Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
 

 

*

Termin rejestracji w IRK:

1 czerwca - 14 sierpnia 2019

*

Termin składania dokumentów:

19 sierpnia - 28 sierpnia 2019

(dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Doktorskiej UKSW)

*

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

5 - 13 września 2019

*

Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów

 

https://www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl/

*

Szkoła Doktorska UKSW - plan badawczy doktoranta

*

Szkoła Doktorska UKSW - program kształcenia, zał. 1

Szkoła Doktorska UKSW - program kształcenia, zał. 2

 

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW proszone są o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Internetowej Rejestracji Kandydatów, znajdującej się pod poniższym linkiem:

 https://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

 W Szkole Doktorskiej UKSW kształcenie będzie prowadzone w następujących dyscyplinach naukowych:

 •       nauki teologiczne;

 •       prawo kanoniczne;

 •       psychologia;

 •       literaturoznawstwo;

 •       filozofia;

 •       historia;

 •       nauki fizyczne;

 •       matematyka;

 •       pedagogika.

 W razie pytań dotyczących rekrutacji lub kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW prosimy kontaktować się
z Panem Igorem Kilanowskim – Koordynatorem Szkoły Doktorskiej UKSW

 i.kilanowski@uksw.edu.pl lub szkoladoktorska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 odbywa się na zasadach konkursu.

Rekrutacja na studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych rozpocznie się 11 czerwca 2018 r. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w systemie IRK:

https://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl/

w terminie do 7 września 2018 r.

Limit miejsc: 5.


Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia oraz curriculum vitae (zawierające w szczególności informacje o aktywności naukowej);
2) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego oraz zaświadczenie o średniej ocen (ze studiów I stopnia i II stopnia lub
jednolitych magisterskich);
3) udokumentowane wyniki w nauce w okresie studiów (suplement);
4) kserokopia strony tytułowej pracy magisterskiej;
5) udokumentowany wykaz:
a) publikacji i prac przyjętych do druku (potwierdzenie od redakcji),
b) udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych (potwierdzenie od organizatorów konferencji, kierownika projektu).
6) dokument poświadczający znajomość języka obcego (certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie C1 lub C2);
7) opis planowanej pracy badawczej, opis zainteresowań naukowych i koncepcji badań w zakresie wybranej dyscypliny naukowej (do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego - do 14
000 znaków ze spacjami);
8) 3 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;
9) podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta;
10) wniosek o objęcie opieką naukową. Wzór wniosku określa Rada Wydziału Nauk Humanistycznych.

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonej przez nich dokumentacji.

Zasady ustalania listy rankingowej przez komisję rekrutacyjną określa §10 Uchwała Nr 30/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 --> do pobrania.

Kandydaci mogą składać dokumenty od 24 sierpnia 2017 r. do 7 września 2018 r. do godziny 12:00 (24 sierpnia - 6 września w godzinach 8:00-15:00) w:

Sekretariacie Studiów Doktoranckich WNH,
ul. Dewajtis 5, domek nr 3.
Kontakt z Sekretariatem: mgr Paulina Boguta-Miller
tel.: 22 561 89 63, e-mail: p.boguta@uksw.edu.pl

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 11 i 12 września 2016 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5, sala 053, w godzinach 9:00-15:00.


Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku o objęcie opieką naukową - pobierz
  2. Uchwała Nr 30/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 - pobierz
 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach