Studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 odbywa się na zasadach konkursu.

Rekrutacja na studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych rozpocznie się 14 czerwca 2017 r. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w systemie IRK:

https://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl/

w terminie do 15 września 2017 r. do godziny 12:00.

Limit miejsc: 5.

 

Podczas rejestracji wymagane będą następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia oraz curriculum vitae (zawierające w szczególności informacje o aktywności naukowej);

2) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu

magisterskiego oraz zaświadczenie o średniej ocen (ze studiów I stopnia i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);

3) udokumentowane wyniki w nauce w okresie studiów (suplement);

4) kserokopia strony tytułowej pracy magisterskiej;

5) udokumentowany wykaz:

a) publikacji i prac przyjętych do druku (potwierdzenie od redakcji)

b) udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych, (potwierdzenie od organizatorów konferencji, kierownika projektu)

c) znajomości języków obcych (certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie C1 lub C2)

6) opis planowanej pracy badawczej, opis zainteresowań naukowych i koncepcji badań w zakresie wybranej dyscypliny naukowej (do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego – do 14 000 znaków ze spacjami);

7) 3 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;

8) kserokopia dowodu osobistego lub innego równoważnego dowodu tożsamości;

9) podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta,

10) wniosek o objęcie opieką naukową.

Kandydaci mogą składać dokumenty od 21 sierpnia 2017 r. do 15 września 2016 r. do godziny 12:00 (21 sierpnia - 14 września w godzinach 8:00-15:00) w:

 

Sekretariacie Studiów Doktoranckich WNH,
ul. Dewajtis 5, domek nr 3.
Kontakt z Sekretariatem: mgr Paulina Boguta-Miller
tel.: 22 561 89 63, e-mail: p.boguta@uksw.edu.pl

 

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 19 i 20 września 2016 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5, sala 313, w godzinach 9:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Zasady ustalania listy rankingowej – pobierz
  2. Wzór wniosku o objęcie opieką naukową - pobierz
  3. Uchwała Nr 35/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 - pobierz
  4. Skład Komisji Rekrutacyjnej - pobierz

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach