Studia II stopnia

       

Znalezione obrazy dla zapytania pdf png

 

<<< POBIERZ ULOTKĘ            

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Instytut Filologii Polskiej

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89  36
www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_polska

STUDIA II STOPNIA
Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska pozwala pogłębić wiedzę w zakresie historii literatury, zwłaszcza najnowszej, metodologii badań literackich i językowych. Umożliwia doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także intensywny rozwój w ramach wybranej przez siebie specjalności. Program stwarza możliwość łączenia studiów z praktyką zawodową lub dodatkowymi studiami na innych kierunkach i uczelniach europejskich. Pozwala zdobywać doświadczenia w pracy artystycznej i dziennikarskiej.

zobacz program studiów >>>

Studenci filologii polskiej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych działa 11 kół naukowych. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII POLSKIEJ
Studia na filologii polskiej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, uczą rozumienia i interpretacji różnych tekstów kultury. Wyposażają absolwenta w biegłość posługiwania się poprawną i piękną polszczyzną oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Zajęcia prowadzone na filologii polskiej przygotowują do pracy w  instytucjach oświatowych i kulturalnych (szkolnictwo, wydawnictwa, instytucje kultury, archiwa), w mediach (redakcje czasopism, massmedia), a także, po ukończeniu specjalizacji glottodydaktycznej, w nauczaniu polszczyzny obcokrajowców. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy redaktora i korektora,  nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia na filologii polskiej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie dziennikarzy, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.


Znalezione obrazy dla zapytania pdf png

 

  <<< POBIERZ ULOTKĘ

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 97, 022 561 89 51
www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_klasyczna
 Facebook: Filologia Klasyczna UKSW

STUDIA II STOPNIA
Program studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna, rozwija umiejętności studentów w zakresie języka łacińskiego i greckiego poprzez translatoria, kurs gramatyki historycznej, metryki antycznej oraz zajęcia ze stylistki obu języków. Studenci mogą również pogłębiać umiejętności interpretacji starożytnych tekstów literackich oraz poszerzać swoją wiedzę na temat starożytności, literatury chrześcijańskiej, kultury średniowiecza i renesansu w ramach zajęć konwersatoryjnych do wyboru, z których część jest prowadzona w języku angielskim. Studenci studiów II stopnia uczestniczą w dodatkowym lektoracie języka włoskiego.

zobacz program studiów

Studenci filologii klasycznej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIA oraz liczne inne koła studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII KLASYCZNEJ
Studia filologii klasycznej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość języków klasycznych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa) a także, po ukończeniu specjalizacji pedagogicznej, w szkolnictwie. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza, nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych - szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.


Znalezione obrazy dla zapytania pdf png

 

 <<< POBIERZ ULOTKĘ

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa
tel. 022 561 89 90, 022 561 89  36

www.wnh.uksw.edu.pl/kulturoznawstwo
 Facebook: Kulturoznawstwo-UKSW

STUDIA II STOPNIA
Do studiów II stopnia można przystąpić nie tylko po studiach kulturoznawczych I stopnia, lecz także po studiach I stopnia odbytych na innych kierunkach i uczelniach.

Studia II stopnia pogłębiają wiedzę w zakresie szeroko rozumianej historii i teorii kultury – przede wszystkim dwudziestowiecznej i najnowszej, ale wspartej również o najważniejsze zjawiska związane z wielkimi tradycjami kulturowymi Europy i świata. Przede wszystkim  jednak rozwijają kompetencje  związane z wybraną specjalizacją.

zobacz program studiów >>>

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim.

Studenci filologii klasycznej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Culture On oraz Koło Zarządzania Projektami Kultury i  inne koła studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA KULTUROZNAWSTWA
Studia kulturoznawcze mają bardzo wszechstronny charakter, dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej i przygotowują do pracy w charakterze badacza kultury, animatora i organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i  public relations.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach