glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

glottodydaktyczna

OPIEKUN SPECJALIZACJI: dr hab. Agata Roćko   

OPIS SPECJALIZACJI

Specjalizacja przygotowuje do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego. Skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej i neofilologii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjalizacja glottodydaktyczna ma na celu przygotowanie studenta do pracy wcharakterze lektora języka polskiego jako obcego. W trakcie zajęć uczestnik specjalizacji pozna najnowsze tendencje metodyczne w nauczaniu i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy oraz indywidualnych, osobowościowych cech ucznia, zapozna się z nowymi podręcznikami i zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z różnymi pomocami dydaktycznymi, nauczy się opracowywania ćwiczeń, testów i pomocy dydaktycznych. Kształcenie obejmuje również ćwiczenia w pisaniu indywidualnych programów nauczania, zgodnych z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Istotnym nowum programowym jest zapoznanie studenta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności platform e-learningowych, w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Część programu specjalizacji została przeznaczona na praktyki studenckie, które pokażą, jakimi metodami i za pomocą jakich narzędzi można efektywnie uczyć cudzoziemców języka polskiego oraz  pozwolą sprawdzić zdobyte umiejętności podczas prowadzenia lektoratu.

PROGRAM SPECJALIZACJI

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - wykład  (cz. 1) 30 I I zal. na ocenę 3
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - ćwiczenia  (cz. 1) 30 I I zal. na ocenę 3
Warsztat lektora języka polskiego jako obcego 30 I I zal. na ocenę 3
Metodyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego 30 I II zal. na ocenę 3
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - wykład  (cz. 2) 30 II III zal. na ocenę 3
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - ćwiczenia  (cz. 2) 30 II III egzamin 4
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 30 godzin praktyki można zaliczać na I i II roku 3

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - część 1 - metodyka nauczania elementów systemu językowego polszczyzny (wymowy i intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki)

Metodyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego  - metodyczne podstawy wykorzystania nowych technologii na lekcji na wszystkich etapach edukacyjnych; podział nowych technologii, ich możliwości i ograniczenia; e-learning, blended learning a distance learning; metoda IBL (Inquiry Based Learning) a nowe technologie; nowe technologie i praca ze studentami z problemami edukacyjnymi (np. dysleksja); ćwiczenia praktyczne: poznanie różnych platform e-learningowych - Moodle, Blackboard i inne; poznanie darmowych programów ułatwiających planowanie kursu e-learningowego; planowanie zajęć z użyciem elementów e-learningu; wykonanie modułu na platformie dostępnej na uczelni.

Warsztat lektora języka polskiego jako obcego - podręczniki i pomoce dydaktyczne, słowniki, fiszki, gry edukacyjne, tworzenie konspektów zajęć.

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego ? część 2  - nauczanie i rozwijanie  sprawności  językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, nauczanie czytania, pisania).

Więcej informacji o praktykach glottodydaktycznych pod adresem: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/node/144

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach