glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Dla studentów

Szanowni Studenci,

W przyszłym tygodniu będą zmienione godziny pracy Dziekanatu:

 • poniedziałek-środa (11-13.10.21) – dziekanat nieczynny
 • czwartek – (14.10.21) – godz. 09.00-14.00 - tylko odbiór i przedłużanie legitymacji
 • piątek – (15.10.21) – godz. 09.00-12.00

Przepraszamy za niedogodności!

 

 

Warszawa, 24.09.2021

DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA STUDENTÓW 1 ROKU

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2021 r.

Dzień organizacyjny odbędzie się na Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 w formie stacjonarnej
z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego.  

Przypominamy:   MASECZKI OBOWIĄZKOWE

                                WŁASNE DŁUGOPISY

 

 1. Godz. 9.00 – Aula Jana Pawła II

1 rok filologii polskiej I i II stopnia

Spotkanie z opiekunem i odbiór legitymacji

I stopień w sali nr 302

II stopień w sali 328

 

 1. Godz. 11.00 – Aula Jana Pawła II

1 rok filologii włoskiej I i II stopnia

Spotkanie z opiekunem i odbiór legitymacji

I stopień w sali nr 326

II stopień w sali nr 328

 

 1. Godz. 13.00 – Aula Jana Pawła II

1 rok  kulturoznawstwa I i II stopnia

Spotkanie z opiekunem i odbiór legitymacji

I stopień w sali nr 302

II stopień w sali 328

 

 1. Godz. 15.00 – Aula Jana Pawła II

1 rok filologii klasycznej I stopnia

1 rok muzeologii I stopnia

Spotkanie z opiekunami i odbiór legitymacji

I stopień muzeologii w sali nr 326

I stopień filologii klasycznej w sali 302

 

                                                 Harmonogram spotkania

 1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych - dr hab. Doroty Kielak, prof. ucz.
 2. Wystąpienie Prodziekana ds. Studenckich - dr Karoliny Zioło-Pużuk.
 3. Wystąpienie Przedstawicieli Samorządu Studentów - p. Michała Ryszki i p. Aleksandry Radwańskiej.
 4. Spotkanie z opiekunami roczników.

Poradnik studenta I roku - pobierz

 

 

 

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 27.09.2021, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa  – studia II stopnia – 27.09.2021, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia - 28.09.2021, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii polskiej, filologii włoskiej -  studia II stopnia – 28.09.2021, godz. 19.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej, muzeologii –  studia I stopnia - 29.09.2021, godz. 19.00

Rejestracja na konwersatoria – 29.09.2021, godz. 19.00

 

 

Szanowni Studenci,

Informujemy, że dnia 16.09. (czwartek) w godz. 10.00-11.00 (pokój 314) będzie miał miejsce stacjonarny dyżur  prof. ucz. dr hab. Beaty Spieralskiej-Kasprzyk, Prodziekan ds. Studenckich.

 

 

 

Szanowni Studenci,

Bardzo prosimy, aby Ci z Państwa, którzy otrzymali już komplet zaliczeń w systemie USOS, podpięli przedmioty i zgłosili etap do rozliczenia. Państwa działania umożliwią nam „rozliczenia” w systemie.

Z wyrazami szacunku,

Dziekanat WNH 

W dniu 4 czerwca 2021 roku Dziekanat WNH na podstawie Zarządzenia Kanclerza będzie nieczynny.

 

Przypominamy, że 12 października 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Zajęcia na Wydziale Nauk Humanistycznych w semestrze zimowym będą sie odbywać on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams oraz Polatformy Moodle.

 

Rejestracja na przedmiot „Kultura i techniki studiowania” - obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich - informacje do pobrania

 

Moduły - Kulturoznawstwo

Zgodnie z ofertą edukacyjną studenci Kulturoznawstwa (I-ego stopnia studiów stacjonarnych) mają  do wyboru 5 modułów:  Zarządzanie kulturą, Media w kulturze, Film i teatr, Komunikacja w biznesie, Kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztuki. W harmonogramie zajęć przewidziano dwa pierwsze moduły w tym roku akademickim i trzy kolejne – w następnym roku, czyli 2021-22. Wtedy, studenci 2 i 3 roku będą mieli możliwość wpisania się na te moduły. O przyjęciu zadecyduje kolejność zapisywania się w systemie USOS.

 

Zgodnie z ofertą edukacyjną studenci Kulturoznawstwa (II-ego stopnia studiów stacjonarnych) mają  do wyboru 6 modułów. W rozpoczynającym się roku akademickim, semestrze zimowym realizowane są moduły:  Media w kulturze, Tożsamość i komunikacja międzykulturowa; w semestrze letnim: Zarządzanie kulturą, Design. Moduły: Film i teatr, Komunikacja w biznesie będą oferowane w kolejnym roku akademickim, czyli 2021-22. Wtedy, studenci 1 i 2 roku będą mieli możliwość wpisania się na te moduły. O przyjęciu zadecyduje kolejność zapisywania się w systemie USOS.


Informacja - studia stacjonarne

UWAGA! Moduły: Film i teatr, Komunikacja w biznesie, Kolekcjonerstwo - rzeczoznawstwo - rynek sztuki (I stopień studiów stacjonarnych) będą realizowane w kolejnym roku akademickim, czyli 2021-22. Wtedy wszyscy studenci (również obecnego 2 roku) będą mieli możliwość wpisania się na te moduły. O przyjęciu zadecyduje kolejność zapisywania się w systemie USOS.

UWAGA! Moduły: Film i teatr, Komunikacja w biznesie (II stopień studiów stacjonarnych) będą realizowane w kolejnym roku akademickim, czyli 2021-22. Wtedy wszyscy studenci (również obecnego 1 roku) będą mieli możliwość wpisania się na te moduły. O przyjęciu zadecyduje kolejność zapisywania się w systemie USOS.

 

Informacja - studia niestacjonarne

UWAGA! Moduł Komunikacja w biznesie (I stopień studiów niestacjonarnych) będzie realizowany w kolejnym roku akademickim, czyli 2021-22. Wtedy wszyscy studenci (również obecnego 2 roku) będą mieli możliwość wpisania się na te moduł.

UWAGA! Moduł Komunikacja w biznesie (II stopień studiów niestacjonarnych) będzie realizowany w kolejnym roku akademickim, czyli 2021-22. Wtedy wszyscy studenci (również obecnego 1 roku) będą mieli możliwość wpisania się na te moduł.

 

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 30.09.2020, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa  – studia II stopnia – 30.09.2020, godz. 20.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia - 29.09.2020, godz. 20.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej -  studia II stopnia – 29.09.2020, godz. 20.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej, muzeologii –  studia I stopnia - 28.09.2018, godz. 20.00

Rejestracja na konwersatoria wydziałowe – 30.09.2020, godz. 20.00

 

Poradnik dla studenta I roku - do pobrania

 

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 - zobacz
 

Szanowni Studenci,

Bardzo prosimy, aby Ci z Państwa, którzy otrzymali już komplet zaliczeń w systemie USOS, podpięli przedmioty i zgłosili etap do rozliczenia. Państwa działania umożliwią nam „rozliczenia” w systemie.

Z wyrazami szacunku,

Dziekanat WNH

 

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami* legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne do dnia 29 listopada 2020 roku bez konieczności potwierdzania ich ważności.

*§ 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz art. 51b ust. 4, art. 198b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 

 

1.01.2018 z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu

 

Humanista w instytucjach kultury

Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

POWR.03.01.00-IP.08-00-S109/17

 

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-01-31

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów kierunku Kulturoznawstwo (I i II stopnia studiów stacjonarnych) na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Grupa docelowa: osoby w wieku do 25 lat, niepracujące lub wykonujące tylko prace dorywcze na umowach cywilno-prawnych.

50 studentów i studentek z kierunku Kulturoznawstwo I i II stopnia studiów stacjonarnych:

II rok studia I stopnia - 17 osób /  III rok studia I stopnia -15 osób / I rok studia II stopnia -18 os.

(staże wyłącznie w okresie 1 do maksymalnie 4-ch semestrów I st. i II st.).

 

Wymiar stażu:  240 godz. (min. 20/tyg)  stażu zawodowego w instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych działających w przemysłach kreatywnych; okres odbywania staży: kwiecień – grudzień 2018

 

Rodzaje zadań stażowych:

 

 • organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych ,zarządzanie projektem
 • zadania z zakresu działalności statutowych instytucji kultury lub organizacji III sektora
 • organizacja wolontariatu związanego z imprezami kulturalnymi
 • praca w dziale promocji, marketingu, PR
 • pisanie i redagowanie tekstów dziennikarskich i użytkowych na potrzeby pracodawcy

 

Wartość projektu 272 812,50 zł, z dofinansowanie ze środków UE to 264 627,50 zł

 

Kierownik projektu: Kama Pawlicka, k.pawlicka@uksw.edu.pl

 

Rekrutacja studentów rozpocznie się  22 i 29 stycznia (poniedziałek), godz. 13.15. Informacja o numerze sali będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń koło Dziekanatu.

 

Wszelkie informacje o Programie i bieżące aktualności dostępne będą na stronie www.wnh.uksw.edu.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/wnh.uksw/.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach