Dorota Dąbrowska, mgr

mgr Dorota Dąbrowska
dkdabrowska@gmail.com

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE:
● Asystent w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości
● Sekretarz redakcji czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy

WYKSZTAŁCENIE
Studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
Magisterium: 2009, tytuł pracy: Nowele Karola Irzykowskiego wobec  koncepcji estetycznych autora.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Problematyka tożsamości polskiej, perswazyjność kultury, międzykulturowość, interpretacja relacji intersemiotycznych.

DOROBEK NAUKOWY
Redakcja naukowa
● Rzecz w kulturze współczesnej, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Warszawa 2016.

Artykuły
O współczesnej polskiej tożsamości – konfrontacje, „Kultura współczesna”, nr 2/2017.
Orientalizacja regionu? O „Sońce” Ignacego Karpowicza i „Kalino, malino, czerwona jagodo” Igora Gorzkowskiego [w:] Region w kulturze, red. V. Jaros, B. Łukarska, Częstochowa 2017.
O koncepcji modlitwy jako dialogu w Ja i Ty Martina Bubera – możliwość jako konieczność [w:] Możliwość i konieczność w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017.
O związkach kiczu i perswazji, „Załącznik kulturoznawczy” nr 3 (2016).
Międzynarodowa konferencja naukowa "Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech – Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski – sprawozdanie, "Załącznik kulturoznawczy" nr 3 (2016).
● „Żeby się ukazało życie, które kiedyś było” – o znaczeniu materialności fotografii [w:] Rzecz w kulturze współczesnej , red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Warszawa 2016.
Lekkość przełamująca ciężar – o dramacie Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest” [w:] Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka – Poetyka – Style myślenia, Warszawa 2016.
Odradzanie się potrzeby zakorzenienia – „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej, „Załącznik kulturoznawczy” nr 2 (2015).
● „Fotoplastikon” Jacka Dehnela – próba refleksji nad typami relacji obraz-słowo [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane prof. Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015.

ORGANIZACJA
Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz.II: perswazja niewerbalna, UKSW, 25.11.2017.
Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury), UKSW, 29.09.2017.
Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech: Polskość w świecie II: Jan Białostocki – UKSW, 19.09.2017.
Colloguia Biblioteki Kultury Polskiej. Polskość w świecie I. Stanisław Brzozowski (konferencja międzynarodowa) – UKSW, 3.06.2016.
Rzecz w kulturze (cykl Konferencje „Załącznika Kulturoznawczego”, cz. I) – UKSW, 3.11.2015.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach