glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Dorota Dąbrowska, mgr

Dr Dorota Dąbrowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE:

● Adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości
● Sekretarz redakcji czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy

WYKSZTAŁCENIE
Studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
Magisterium: 2009, tytuł pracy: Nowele Karola Irzykowskiego wobec  koncepcji estetycznych autora.

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

Doktorat: 2019, tytuł pracy: Między perswazją a dialogiem. Problematyka polskości w wybranych tekstach kultury powstałych po 1989 r.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Problematyka tożsamości polskiej, perswazyjność kultury, międzykulturowość, interpretacja relacji intersemiotycznych.

DOROBEK NAUKOWY
 

Redakcja naukowa

Odmiany dialogiczności w kulturze, red. D. Dąbrowska, Warszawa 2019.
● Rzecz w kulturze współczesnej, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Warszawa 2016.

Artykuły

Filmowe przedstawienia otyłości – od krytyki do emancypacji, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” nr 4/2020.

●  Polska (nie)gościnność we współczesnym reportażu – przybliżenia [w:] Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej, red. M. Grigorova, A. Szczepan-Wojnarska, 2020.

March '68 from the perspective of victims – approximations (Baral, Naszkowska, Grynberg) „Prace Literaturoznawcze” nr VIII/2020.

Obrazy polskiego kleru we współczesnym filmie fabularnym – „W imię...” Szumowskiej i „Kler” Smarzowskiego „Kultura – Media – Teologia” nr 3 (42)/2020.

O pozornej przezroczystości nazw własnych w „Złotym pelikanie” Stefana Chwina [w:] Przezroczystość w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, A. Smaga, Warszawa 2020.

O dialogicznym potencjale literatury –  „Inni ludzie” Doroty Masłowskiej i „Bardo” Agnieszki Szpili [w:] Odmiany dialogiczności w kulturze, red. D. Dąbrowska, Warszawa 2019.

●  Przez zdradę ku wierności. „Wojna polsko-ruska” Żuławskiego wobec powieści Masłowskiej [w:] Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Gołos-Dąbrowska, Warszawa 2019.

O wartości psychologicznej współczesnego kina fabularnego („Lady Bird”; „Jestem najlepsza. Ja Tonya”; „Lato 1993”; „Tamte dni, tamte noce”), „Studia z teorii wychowania”, tom X: 2019, nr 2 (27).

„Happy end” – o znaczeniu strategii komicznych [w:] Rozjaśnianie Hanekego, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Taras, Warszawa 2018.

Teatr jako narzędzie interwencji politycznej - „Sprawiedliwość” Michała Zadary, „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 5/2018.

● Chłopi we współczesnym teatrze – wyparta genealogia i orientalizacja kultury, „Teatr”, nr 3/2018.

O znaczeniu estetycznego ukształtowania przekazu artystycznego w kontekście obrazy uczuć religijnych [w:] Estetyka językowa w komunikowaniu, red. M. Steciąg, Zielona Góra 2018.

„Śpiący w mieście” – o śnieniu w poszukiwaniu tożsamości [w:] O twórczości literackiej Piotra Muldnera-Nieckowskiego, red. T. Chachulski, Warszawa 2018.
● O współczesnej polskiej tożsamości – konfrontacje, „Kultura współczesna”, nr 2/2017.
● Orientalizacja regionu? O „Sońce” Ignacego Karpowicza i „Kalino, malino, czerwona jagodo” Igora Gorzkowskiego [w:] Region w kulturze, red. V. Jaros, B. Łukarska, Częstochowa 2017.
● O koncepcji modlitwy jako dialogu w Ja i Ty Martina Bubera – możliwość jako konieczność [w:] Możliwość i konieczność w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017.
● O związkach kiczu i perswazji, „Załącznik kulturoznawczy” nr 3 (2016).
● Międzynarodowa konferencja naukowa "Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech – Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski – sprawozdanie, "Załącznik kulturoznawczy" nr 3 (2016).
● „Żeby się ukazało życie, które kiedyś było” – o znaczeniu materialności fotografii [w:] Rzecz w kulturze współczesnej , red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Warszawa 2016.
● Lekkość przełamująca ciężar – o dramacie Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest” [w:] Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka – Poetyka – Style myślenia, Warszawa 2016.
● Odradzanie się potrzeby zakorzenienia – „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej, „Załącznik kulturoznawczy” nr 2 (2015).
● „Fotoplastikon” Jacka Dehnela – próba refleksji nad typami relacji obraz-słowo [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane prof. Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015.

ORGANIZACJA
● Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz.II: perswazja niewerbalna, UKSW, 25.11.2017.
● Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury), UKSW, 29.09.2017.
● Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech: Polskość w świecie II: Jan Białostocki – UKSW, 19.09.2017.
● Colloguia Biblioteki Kultury Polskiej. Polskość w świecie I. Stanisław Brzozowski (konferencja międzynarodowa) – UKSW, 3.06.2016.
● Rzecz w kulturze (cykl Konferencje „Załącznika Kulturoznawczego”, cz. I) – UKSW, 3.11.2015.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach