Katedra Modernizmu Polskiego

 

KIEROWNIK: prof. UKSW dr hab. Dorota  Kielak

 

PRACOWNICY:
 

mgr Joanna Niewiarowska

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Prof. KUL dr hab. Beata Obsulewicz-Niwińska
 

 

Katedra funkcjonuje od 1 października 2009 r.

 

Prowadzone zajęcia

- Historia literatury Młodej Polski – wykład

- Historia literatury Młodej Polski – ćwiczenia

- Seminarium magisterskie

- Seminarium licencjackie

- Wprowadzenie w tradycję (Współczesność wobec Młodej Polski) – konwersatorium

- Muzea literackie

­- Seminarium doktoranckie

- Odbiorca w modernistycznym projekcie sztuki – wykład monograficzny

- Polska kultura literacka lat 1914-1921 - konwersatorium

 

 Kierunki prowadzonych badań

Katedra Modernizmu Polskiego prowadzi badania z zakresu historii literatury powstającej od lat 90. XIX w. do połowy wieku XX oraz złączonej doświadczeniem nowoczesności. Badania prowadzone przez pracowników katedry oscylują wokół problemów związanych z:

- fenomenem literatury tworzonej w szczególnej atmosferze I wojny światowej;

- różnymi formami wyrażania kryzysu cywilizacyjnego przełomu XIX i XX wieku (w tym kryzysu wiary, kryzysu języka, kryzysu świadomości antropologicznej) i innych napięć kształtujących świadomość kulturową pierwszej połowy wieku XX;

- programowym związkiem literatury i sztuk plastycznych (malarstwa, rzeźby) oraz fotografii;

- formami życia literackiego;

- młodopolską duchowością;

- relacjami literatury polskiej z kulturą i literaturą włoską.

 

 Najważniejsze publikacje

prof. UKSW dr hab.  Dorota Kielak:

Artykuły:

1) O retoryce   zaprzeczenia   w   młodopolskiej   recepcji  idei  franciszkańskich, w: Veritati serviens. Księga Pamiątkowa. Ojcu Profesorowi Januszowi Zbudniewkowi zp, red. Jan Dzięgielewski i inn., Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2009, s. 131-152.

2) Modernistyczny palimpsest. Model  lektury  -  figura tożsamości, „Colloquia Literaria” 2008, z. 1/2, s. 19-43.

3) Hiob wśród młodopolskich szyfrów transcendencji, w: Hiob biblijny – Hiob obecny w kulturze, red. Piotr Mitzner, Anna Szczepan-Wojnarska, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2010, s. 151-168.

4) Wyobraźnia fotograficzna jako spoiwo cyklu narracyjnego, w: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, red. Anna Kieżuń, Dariusz Kulesza, Białystok: Trans Humana 2010, s. 125-137.

5)  Relacje z podróży do Ziemi Świętej w piśmiennictwie przełomu XIX i XX wieku, w: Wiara i kultura. Na tropach prawdy, red. Dorota Kielak, Józef Kulisz SJ, Warszawa: Rhetos, 2011, s. 48-65.

6) Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesności, „Mazowsze”. Studia regionalne, nr 7, Warszawa 2011, s. 17-19.

7) Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesności, „Pomniki historii źródło dziedzictwa kultury. Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski. Biuletyn Forum Debaty Publicznej. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012, s. 20-22.

8) Konserwacja zapobiegawcza środowiska – horyzonty badawcze, w: Konserwacja zapobiegawcza środowiska 1, red. Zbigniew Kobyliński, Jacek Wysocki, seria: Archologica Hereditas Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod red. Zbigniewa Kobylińskiego, Warszawa-Zielona Góra 2012, s. 15-16.

9) Inspiracje gnostyckie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, „Studia Bobolanum” 2013, nr 1, s. 139-150.

10) Między ewolucją a metafizyką. O sposobach przezwyciężania kryzysu światopoglądowego w twórczości lwowskiego środowiska artystycznego przełomu XIX i XX wieku, w: Wiara i kultura miejscem dialogu, praca zbiorowa pod red. Ladislava Csontosa SJ, Doroty Kielak, Zlatice Plašienkovej, Warszawa 2013, ss. 224-251.

11) Paradoks w literaturze polskiego modernizmu, „Studia Bobolanum” 2014, nr 2, s. 111-126.

12) Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku, w: Konserwacja zapobiegawcza środowiska 4: Dziedzictwo niematerialne i pamięć, red. Zbigniew Kobyliński, Jacek Wysocki, seria: Archeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa – Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2015, s. 115-124.

13) Kategorie interpretacji polskiej literatury w syntezie Antoniego Potockiego, w: Historie literatury polskiej 1864-1914, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. 83-100.

14) Język religijny w literaturze polskiego modernizmu (przełom XIX i XX w.), w: Stručný katolícky teologický slovník. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12.11.2014 v Bratislave ako výstup grantových projektov VEGA čislo 1/1415/04 a čislo 1/0628/09, red. Ján Ďurica SJ, Bratysława: Dobrá kniha, 2015, s. 47-70.

15) Franciszkanie i nowoczesność. Refleksja estetyczna Aleksandra Kołtońskiego, w: Żeromski i inni, red. Monika Gabryś-Sławińska, Maria Jolanta  Olszewska, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 213-230.

16) Rzeźba w modernistycznym projekcie estetycznym, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015, s. 145–159.

17) Diagnoza wojennych przemian kulturowych w publicystyce literackiej Juliusza Kleinera i Tadeusza Dąbrowskiego, w: Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. Dorota Kielak, Marta Makowska, Joanna Niewiarowska, (seria: Modernistyczne Przełomy), Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana wyszyńskiego, 2015, s. 143-160.

18) Europejczyk w Afryce. „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza, w: Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora „Trylogii”, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2016, s. 245–255. (przedruk wcześniejszej publikacji)

19) Funkcja motywów secesyjnych w prozie Wacława Berenta, w: Dynamika Wacława Berenta, red. Aleksandra Wójtowicz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2016, s. 101-132.

 

Publikacje popularnonaukowe:

1) Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesności, „Mazowsze”. Studia regionalne, nr 7, Warszawa 2011, s. 17-19, przedruk w nieco zmienionej wersji w: Pomniki Historii źródło dziedzictwa kultury. Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2012, nr 10, s. 20-22.

2)  Budował na człowieku, w: Nasz Rektor Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM,  2011, s. 19-21.

3) Testament Rektora, w: Wiara i kultura sercem teologii. Pamięć i wdzięczność ks. prof. Ryszardowi Rumiankowi, Warszawa: Wydawnictwo Rhetos, 2012, red. Dorota Kielak i Józef Kulisz SJ, s. 36-40.

4) Konserwacja zapobiegawcza środowiska – horyzonty badawcze, w: Konserwacja zapobiegawcza środowiska 1, red. Zbigniew Kobyliński, Jacek Wysocki, seria: Archologica Hereditas Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod red. Zbigniewa Kobylińskiego, Warszawa-Zielona Góra 2012, s. 15-16.

5) Pilna potrzeba poszukiwania sensu, „Przegląd Powszechny” 2012, z. 12 (1096), s. 17-18.

 

mgr Marta Makowska:

Artykuły

1) Religijny projekt lektury sztuki, „Studia Bobolanum” 2012, z. 2.

2) Refleksja o sztuce włoskiej jako obraz świadomości narodowej i europejskiej artysty nowoczesnego, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015, s. 161­–170.

 

Zorganizowane konferencje, spotkania naukowe, serie wydawnicze, granty

- Katedra Modernizmu Polskiego współpracowała do 30 IX 2012 r z Katedrą Teorii Poznania Teologicznego na Wydziale Teologicznym UKSW. Wynikiem tej współpracy były cykliczne seminaria poświęcone zagadnieniom świadomości antropologicznej przełomu XIX i XX w., a także inne inicjatywy naukowe.

- od 2015 r. Katedra współpracuje z Pracownią Historii Dramatu 1864-1939, działającą
w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

- konferencja: Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, ,  Warszawa 15 V 2014.

- konferencja: Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918,  Warszawa 23-24 marca 2015.

- w ramach prac Katedry powstała seria wydawnicza pt. Modernistyczne przełomy. I tom serii stanowi publikacja: Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. Dorota Kielak, Marta Makowska, Joanna Niewiarowska, (seria: Modernistyczne Przełomy), Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach