Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią

 

KIEROWNIK: prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler

PRACOWNICY:
dr hab. Dorota Muszytowska - kierownik Zakładu Literatury Biblijnej

dr Joanna Pietrzak-Thébault
dr Łukasz Cybulski

 

WSPÓŁPRACOWNICY:
dr Wojciech Kaliszewski
dr Barbara Niebelska-Rajca
dr hab. Dominika Budzanowska- Weglenda

 

Zajęcia:

Historia polskiej literatury dawnej ­(średniowiecze - renesans - barok) - wykład
Historia polskiej literatury dawnej - ćwiczenia
Seminarium magisterskie
Seminarium licencjackie
Retoryka praktyczna - konwersatorium
Wprowadzenie w tradycję (współczesność wobec baroku) - konwersatorium
Komunikacja kulturowa epok dawnych (sytuacja polska i europejska) - wykład
Tradycja biblijna (filologia polska)
Tradycja kluczowa w kulturze Europy - Biblia (kulturoznawstwo)
Wielkie pisma ludzkości (kulturoznawstwo)

 

Kierunki prowadzonych badań:

 • polskie kaznodziejstwo przełomu XVI i XVII w., w szczególności postyllografia Jakuba Wujka SJ
 • przemiany form książkowych w XVI i XVII w.
 • edytorstwo naukowe; filologia, jej historia, teoria i metodologia
 • retoryka pism Nowego Testamentu
 • kontekst kulturowy Listu Jakuba
 • recepcja motywów biblijnych w literaturze i sztuce
 • teoria retoryki
 • myśl polityczna XVI wieku
 • humanizm
 • republikanizm
 • kultura sarmacka

 

Najważniejsze publikacje pracowników katedry (2004-2009):

dr Dorota Muszytowska

2007

Powołanie wiernych do wspólnoty z Jezusem Chrystusem, [w:] Przemawiaj do nich moimi słowami?. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 65. rocznicę urodzin, red. Z. Godlewski, Warszawa 2007, s. 449-463.

2009

Apostoł Chrystusa Jezusa. Obraz apostoła w 2 Kor w świetle analizy epistolarnej i retorycznej, Warszawa 2009, ss. 288.

 

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler

2004

Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, Kraków 2004.

2005

Domek szlachecki w polskiej poezji epoki klasycznej (XVI-XIX w.), Kraków 2005.
(tłum. z ang.) Ronald A. Knox, Ukryty strumień, Warszawa 2005.
Chrześcijaństwo a kultura, ?Arcana? 2005, nr 63, s. 31- 36.
Tren nad Symoezjosem. Kilka uwag o narracji u Homera, ?Nowe Pismo? 2005 , www.nowepismo.pl
Europa i jej Benedykt. Na marginesie ?Europa Benedykta w kryzysie kultur? Josepha Ratzingera, ?Arcana?
Neuroza i wykluczenie, ?Tygodnik Idei Europa?, dod. do: ?Dziennik? 5.07.2005, s. 14-15.

2006

?Towarzystwo pożytku? czy pożytek towarzystwa? Kilka uwag o szlacheckim dyskursie republikańskim?, ?Arcana? 2006, nr 70/71, s. 20-33.
Patriotyzm w okresie kontrreformacji, [w:] Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, red. J. Kloczkowski, Kraków 2006, s. 32-60.
(rec.) Wieczna rewolucja miłości, ?Arcana? 2006, nr 68, s.  211-214 [Benedykt XVI, Deus caritas est]

2007

(wstęp) Jan Kochanowski, The Envoys/Odprawa posłów greckich, tłum. B. Johnston, Kraków 2007.
Poza utopią i nihilizmem. Człowiek jako podmiot kultury, red. A. Waśko, Kraków 2007.
Czy skazani jesteśmy na nihilizm. Kultura współczesna a aksjologia, ?Rocznik Przemyski. Literatura i język?2007, t. XLIII, z. 3.
?Ojczyzna bliższa? Stanisława Orzechowskiego. Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, red. A. Borowski, J. Niedźwiedź, Kraków 2007.
Renesans i retoryka. Kilka uwag metodologicznych, [w:] Wolność i jej granice. Polskie dylematy, red. Jacek Kloczkowski, Kraków 2007.
Wolność sarmacka. Postulaty badawcze, ?Dziennik. Polska. Europa. Świat?  21.11.2007.
Manifest nowoczesnej wrażliwości. O wierszach ?Nieoczywiste? Marcina Świetlickiego, ?Zeszyty Karmelitańskie? 2007, nr 2.

2009

(wstęp, red., przypisy) Egoizm i literatura, [w:] Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa debata o Rzeczpospolitej, Kraków 2009, ss. 284.
Czeluść Polkowskiego. O tomie ?Cantus? Jana Polkowskiego, ?Arcana? 2009, nr 91.

 

Organizowane konferencje

 1. Retoryka ? Renesans - Reformacja, Warszawa, 17.12.2010 r.
 2. Retoryka-Renesans- Reformacja (2), Warszawa, 25.03.2013 r.

 

Granty:

Fundusz Wydawniczy Literatury Staropolskiej ? Fundacja Kościuszkowska/sponsor prywatny (5. Edycji: wydano 3 pozycje, 4. w przygotowaniu (wydanie 2013), 5. planowana na 2014)

Uczestnictwo:

mgr Łukasz Cybulski - Grant: Redefiniowanie filologii, nr 0031/NPRH/H11/81/2012
prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler ? Grant: Kultura I Rzeczypospolitej w Europie

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach