Katedra Historii Języka Polskiego

 

p.o. KIEROWNIK: dr hab. Tomasz Korpysz

PRACOWNICY:
dr Anna Dąbrowska-Kamińska - sekretarz
dr Anna Krasowska
dr Małgorzata Majewska

WSPÓŁPRACOWNICY:
dr Monika Kresa

 

ZAJĘCIA 

 

KIERUNKI BADAŃ

Członkowie Katedry prowadzą badania dotyczące przede wszystkim następujących zagadnień:

  • opis leksykograficzny polszczyzny XVII-wiecznej i XIX-wiecznej;
  • leksykografia historyczna i współczesna;
  • leksykologia języków słowiańskich;
  • onomastyka, szczególnie nazwiska pochodzenia ukraińskiego w polskiej antroponimii oraz nazewnictwo Żydów w okresie 20-lecia międzywojennego w Polsce;
  • polsko-ukraińskie kontakty językowe w perspektywie historycznej;
  • język Cypriana Norwida;
  • komizm językowy w tekstach XIX-wiecznych i XX-wiecznych;
  • homonimia;
  • język pisarzy;
  • kabaret literacki w Polsce, szczególnie szmonces jako swoiste zjawisko kabaretowe.

 

PUBLIKACJE

Katedra Historii Języka Polskiego wraz z Katedrą Współczesnego Języka Polskiego wydają serię "Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW". Dotychczas w serii ukazały się:

Tom 1: Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, pod red. E. Dzięgiel i A. Zielińskiej, Warszawa 2009, ss. 208

Tom 2: Język pisarzy jako problem lingwistyki. Red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009, ss. 436

Tom 3: Język pisarzy: problemy słownictwa. Red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011, ss. 390.

Tom 4: Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszwa 2014, ss. 364.

W przygotowaniu jest tom 5: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu

 

Wybrane publikacje powstałe w czasie zatrudnienia pracowników Katedry w UKSW (do roku 2010):

Dr Anna Dąbrowska-Kamińska:

Kategoria rodzaju rzeczowników ukraińskich i polskich zapożyczonych z języka francuskiego, "Prace Filologiczne", t. XLVIII: 2003, s. 73-80.

Rodzaj rzeczowników ukraińskich i polskich zapożyczonych z języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego, "Prace Filologiczne", t. XLIX: 2004, s. 41-60.

Nazwiska Polaków typu: Dilny, Woronienko, Tetera, [w:] Animizacja i apelatywizacja, pod red. Z. Abramowicz i E. Bogdanowicz, Białystok, 2006, s. 363-374.

Odmiejscowe nazwiska Polaków w antroponimii kresowej, [w:] Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, pod red. E. Dzięgiel i A. Zielińskiej, Warszawa 2009, s. 73-93.

Dr Tomasz Korpysz:

Definicje poetyckie jako problem badawczy (na przykładzie pism Cypriana Norwida). W: Semantyka tekstu artystycznego. Red. A. Pajdzińska, R. Tokarski. Lublin 2001, s. 333-346.

Uwagi o Norwidowskich użyciach rzeczownika "katolik". ?Prace Filologiczne?. Tom XLVI, Warszawa 2001, s. 347- 354.

?Chrześcijanin? w pismach Cypriana Norwida. W: Norwid a chrześcijaństwo. Red. J. Fert, P. Chlebowski. Lublin 2002, s. 371-402.

Jakie pożegnanie? O wierszu Norwida ?Z pokładu Marguerity płynącej dziś do New-York?. W: Liryka Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski, W. Toruń, Lublin 2003, s. 301-338.

?Człowiek bowiem cóż jest? Cóż jest człowiek??. O wybranych definicjach poetyckich Cypriana Norwida. W: Czytając Norwida 2. Red. S. Rzepczyński. Słupsk 2003, s. 175-186.

O (nie)obecności motywów franciszkańskich w pismach Cypriana Norwida. W: Dzieło Św. Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. Red. naukowa D. Kielak, J. Odziemkowski, J. Zbudniewek, Warszawa 2004, s. 51-90.

Bibliografia prac Zespołu Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida (w 20-lecie Pracowni). ?Studia Norwidiana? 20-21 (2002-2003). Lublin 2004, s. 319-336.

?Autor idzie w ciemność, by wydarł jej światło? ? o rozjaśnianiu (?) ciemności (?) Norwida. ?Studia Norwidiana? 22-23 (2004-2005). Lublin 2005, s. 243-258.

Norwida ?wiersze-definicje??. W: Genologia Cypriana Norwida, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej. Słupsk 2005, s. 73-92.

Magdalena Tomir, czyli przyczynek do onomastyki literackiej Cypriana Norwida, ?Wschodni Rocznik Humanistyczny?. Tom II. Rok 2005. Lublin ? Radzyń Podlaski ? Siedlce 2005, s. 191-205.

Onomastyczna zagadka Norwida. W: Obywatel Norwid. Konferencja naukowa Łochów, 24-26 kwietnia 2003 r. Materiały. Zebrała i zredagowała M. Szeja. Łochów 2005, s. 128-141.

O słownictwie religijnym Cypriana Norwida (na przykładzie rzeczowników ?chrześcijanin? i ?katolik?). W: Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Sandomierz 2006, s. 361-371.

Kilka uwag o definicjach poetyckich Norwida (na przykładzie ?Sfinksa [II]?), ?Poradnik Językowy? 2006, z. 10, s. 77-85.

Cyprian Norwid ? ?poeta definicji?. Kilka problemów teoretycznych. W: Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida. Red. P. Chlebowski, Lublin 2007, s. 249-286.

Czy Cyprian Norwid miał poczucie humoru? Kilka uwag o ?komicznej? antroponimii Norwida. ?Prace Filologiczne?. Tom LIII. Warszawa 2007, s. 323-330.

?Modlitwa? w pismach Cypriana Norwida. W: Modlitwa w językach, i tekstach artystycznych. Red. A. Różyło, Sandomierz 2007, s. 288-305.

?Psalmy? w twórczości Cypriana Norwida. W: Księga psalmów. Modlitwa ? przekład ? inspiracja, pod red. Piotra Mitznera, Warszawa 2007, s. 161-175 (współautor: J. Puzynina).

O psalmach Cypriana Norwida. Na przykładzie ?Psalmu w Hebronie?, ?Studia Norwidiana? 24-25: 2006-2007 (2007), s. 77-94 (współautor: J. Puzynina).

Cyprian Norwid o definicjach i definiowaniu W: Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu. Red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, Lublin 2008, s. 209-221.

O autorskiej poprawce i (nie)istniejącym cudzysłowie (na marginesie wiersza C. Norwida). W: Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich. T. I: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, pod. red. M. Bisior-Dombrowskiej, M. Lutomierskiego, Toruń 2008., s. 105-118.

O potrzebie uwzględniania kategorii komizmu w badaniach nad twórczością Cypriana Norwida, ?Wschodni Rocznik Humanistyczny? Tom V. Rok 2005, Lublin ? Radzyń Podlaski ? Siedlce 2008, s. 203-217.

Uwagi o komizmie stylistycznym w pismach Cypriana Norwida, ?Poradnik Językowy? 2008, z. 9. s. 7-17.

Definicje poetyckie Norwida, Lublin 2009, ss. 365.

Komizm językowy w pismach Cypriana Norwida. Zarys problematyki. W: Język pisarzy jako problem lingwistyki. Red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009, s. 245-264.

Komizm rymów w pismach Cypriana Norwida. W: Humor. Teorie ? praktyka ? zastosowania. Vol. 2/1: Zrozumieć humor, pod red. S. Dżereń-Głowackiej i A. Kwiatkowskiej, Piotrków Trybunalski 2009,  s. 215-226.

Emocje w języku ? język w emocjach. Uwagi językoznawcy. W: Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży. Redakcja K. Franczak, M. Szpringer, Warszawa 2009, s. 313-338.

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach