Katedra Współczesnego Języka Polskiego

KIEROWNIK: prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel

 

PRACOWNICY:

dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

dr Laura Polkowska

dr Joanna Zaucha

mgr Agnieszka Świątek

dr Małgorzata Ciunovič

dr Mateusz Kowalski

 

PRACOWNICY DAWNI:

prof. dr hab. Jerzy Duma (pracownik emerytowany)
prof. UKSW dr hab. Elżbieta Janus (pracownik emerytowany)
prof. dr hab. Andrzej Markowski  (pracownik emerytowany)
dr Izabela Duraj-Nowosielska
dr Tomasz Korpysz
mgr Marta Rogalska

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

mgr Marcin Będkowski

dr Renata Bronikowska

dr Anna Krasowska

dr Sebastian Żurowski

mgr Karolina Kwiecińska

Jędrzej Dudkiewicz (TVP)

mgr Katarzyna Kostro-Olechowska

 

HISTORIA KATEDRY

Katedra Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW działa od momentu jego powstania - w 1999 r. Jej pierwszym kierownikiem był prof. Jerzy Duma. Od 2008 roku do chwili obecnej Katedrą kieruje prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel. Katedra skupia w sobie językoznawców o różnorodnych zainteresowaniach naukowych, zgłębiających zjawiska współczesnej polszczyzny z wielu perspektyw metodologicznych.

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

Przedmioty kursowe na studiach I st. dla kierunku Filologia polska:

Przedmioty kursowe na studiach II st. dla kierunku Filologia polska:

Przedmioty kursowe na studiach I st. dla kierunku Kulturoznawstwo:

Specjalizacja Komunikacja językowa: media, reklama, PR (studia I st.)

Specjalizacja Komunikacja językowa: media, reklama, PR (studia II st.)

Specjalizacja glottodydaktyczna (studia II st.)

Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

 • Język polski B1 - lektorat
 • Język polski B2 - lektorat
 • Kursy języka polskiego jako obcego - poziomy A1 - C1
 • Roczny i semestralny kurs przygotowawczy
 • Podyplomowe studia glottodydaktyczne
 • Kursy dla nauczycieli języka polskiego jako obcego
 • Szkoła Letnia

 

KIERUNKI BADAŃ

 • język autorów
 • styl artystyczny
 • język polityki
 • kontakty językowe
 • socjolingwistyka
 • poprawność językowa
 • semantyka leksykalna
 • pragmatyka i komunikacja językowa

 

KONFERENCJE I SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencje:

 • Ogólnopolska konferencja naukowa, „Nieokreśloność i granice” współorganizowana z Katedrą Lingwistyki Formalnej na Wydziale Neofilologii UW, 12-13 V 2016 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Język pisarzy V: Problemy gramatyki, Warszawa, 20-22  V 2015 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Prozodia w semantyce - semantyka w prozodii", Warszawa, 29-30 V 2014 r. (współorganizowana z Katedrą Lingwistyki Formalnej UW).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Analiza - ekfraza - zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny", 22-23 V 2014 r. (współorganizator)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Język pisarzy IV: środki artystycznego wyrazu", Warszawa, 8-10 V 2013 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Język pisarzy III: problemy metajęzyka i metatekstu", Warszawa, 9-10 V 2011 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Język pisarzy II: problemy słownictwa", Warszawa 6-8 V 2009 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Język pisarzy jako problem lingwistyki", Warszawa 3-5 XII 2007 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce", Warszawa 8 XI 2006 r

Spotkania naukowe:

 • Spotkanie naukowe KWJP i KHJ z referatem dr Katarzyny Doboszyńskiej-Markiewicz, pt. „Cechy formalne i znaczeniowe przymiotnikowych linguistic hedges” (30 IX 2016 r.)
 • Spotkanie naukowe KWJP i KHJ z referatem dr Anny Krasowskiej pt. "Interferencje fonetyczne w polszczyźnie Żydów (na materiale szmoncesów kabaretowych)" (20 VI 2016 r.)
 • Spotkanie naukowe KWJP i KHJ z referatem dra Mateusza Kowalskiego pt. "Wstęp do pragmatyczno-funkcjonalnej teorii komunikacji" (1 II 2016 r.)
 • Spotkanie naukowe KWJP i KHJ z referatem dr  Tomiry Chmielewskiej-Ignatowicz pt. "Komunikacja lekarza z pacjentem onkologicznym" (29 IX 2015 r.)
 • Spotkanie naukowe KWJP i KHJ z referatem dr L. Polkowskiej pt. "Kolaboranci Moskwy kontra sekta smoleńska, czyli o nieetycznych wypowiedziach w ramach tzw. dyskusji smoleńskiej"
  (16 VI 2014 r.)
 • Spotkanie naukowe KWJP i KHJ z referatem dr A. Kozłowskiej pt. "Struktura tematyczno-rematyczna a interpretacja tekstu poetyckiego" (03 II 2014 r.)
 • Spotkanie naukowe KWJP i KHJ z referatem dr A. Kozłowskiej pt.: "Powtórzenia w twórczości literackiej Karola Wojtyły"  (17 VI 2013 r.)

Konferencje Koła Językoznawczego:

 • "Pociągnąć język za język. Co językoznawstwo mówi o człowieku i świecie", Warszawa 13 XII 2006 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Męskość i kobiecość w języku", Warszawa 25-26 II 2008 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Milczenie w języku i kulturze", Warszawa 11-12 IV 2011 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Dialog i dialogiczność w języku i kulturze XXI wieku", Warszawa 16 V 2013 r.

 

PUBLIKACJE

Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW:

 • Język pisarzy. Problemy metajęzyka i metatekstu, red. A. Kozłowska, T. Korpysz, Warszawa 2015.
 • Sens i brzmienie, red. M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, Warszawa 2015. 
 • Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa 2014, ss. 494.
 • Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013, ss. 364.
 • Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011, ss. 390.
 • Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009, ss. 436.
 • Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, red. E. Dzięgiel, A. Zielińska, Warszawa 2009, ss. 205 

 

Nieprzerwanie od 2004 roku przy KWJP działa  Koło Językoznawcze. Na początku istnienia Koła i obecnie jego opiekunem jest dr hab. Anna Kozłowska. W latach 2012-2013 funkcję tę pełniła mgr Marta Rogalska.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach