Ocena okresowa pracownika naukowo-dydaktycznego

Szanowni Państwo,

w związku  zarządzeniem 56/2015 JM Rektora UKSW z 14 grudnia 2015  w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przystępujemy do przygotowana oceny okresowej.

Proszę postępować według następującego schematu:

jako, że wszystkie arkusze (w wersji papierowej i elektronicznej) muszą być złożone do 15 stycznia proponuję:

1. aby wszyscy Państwo złożyli swoje arkusze swoim przełożonym do 7 stycznia 2016 w wersji elektronicznej;

2, aby wszyscy przełożeni zaopiniowali Państwa arkusze w wersji elektronicznej do 11 stycznia; i aby wszyscy dostarczyli swoje arkusze wydrukowane i podpisane przez Państwa przełożonych do 15 stycznia włącznie.

 

Arkusze w wersji elektronicznej proszę posyłać do pani mgr Tatiany Frydrych.

Proszę też do Niej składać arkusze w wersji papierowej.

Uprzejmie informuję, iż w roku obecnym obowiązuje nowy wzór arkusza oceny.

Rozliczamy się na podstawie Załącznika nr 4.

 

Oba dokumenty oraz zarządzenie 56/2015 w załączeniu.

Gdyby Państwo mieli kłopoty z otworzeniem załącznika podaję adres strony, skąd można pobrać arkusze:

http://www.senat.uksw.edu.pl/regulation

 

Z poważaniem,

Krzysztof Koehler, przewodniczący Komisji

PS.

Przypominam, 

par 9 załącznika nr 4 mówi:

W przypadku otrzymania oceny: 

a) wyróżniającej przez osoby zatrudnione na podstawie mianowania posiadające tytuł naukowy profesora ocenę przeprowadza się co 4 lata, a w przypadku pozostałych osób – co 2 lata,
b) pozytywnej przez osoby zatrudnione na podstawie mianowania posiadające tytuł naukowy profesora ocenę przeprowadza się co 2 lata, a w przypadku pozostałych osób – co rok;

 

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akademickich -- pobierz dokument

2. Wzór sprawozdania z oceny okresowej pracownika naukowo-dydaktycznego, naukowego oraz pracownika dydaktycznego -- pobierz dokument

3. Wzór sprawozdania z oceny okresowej pracownika dydaktycznego zatrudnionego w ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej UKSW (*-dotyczy Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i innych ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych) -- pobierz dokument

4. ZAŁACZNIK NR 4 Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich -- pobierz dokument

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach