glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Profesor Teresa Michałowska

Uchwała Nr 120/2013
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia  26 wrzesnia 2013 r.  
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej
 
 
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pózn. zm.) oraz § 7 ust. 6 i § 28 ust. 1 pkt 10 Statutu
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – uchwala sie, co nastepuje:
§ 1
Na podstawie wniosku Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, po zapoznaniu sie
z recenzjami, Senat postanawia nadać tytuł doktora honoris causa Pani Prof. dr hab. Teresie
Michałowskiej. Senat pragnie w ten sposób uhonorować zasługi Pani Profesor w zakresie
badań nad literatura staropolską, a zwłaszcza nad piśmiennictwem średniowiecznym tak
polskim, jak i łacinskim. Do szczególnie godnych uznania należą panorama literatury
polskiego Średniowiecza i monografia poświecona modlitwom Gertudy Mieszkówny. Prace
te przywracają w badaniach historyczno-literackich we własciwych proporcjach udział
chrześcijańskich watków, kształtujacych polską kulturę wieków średnich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
 
 
Przewodniczacy Senatu
R e k t o r U K S W
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW

 

Broszura okolicznościowa

Galeria zdjęć

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach