Regulamin hospitacji na Wydziale Nauk Humanistycznych (+protokół hospitacji)

Uchwała Nr 182/ 2013

Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 15 kwietnia 2013

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu hospitacji na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych na podstawie Statutu UKSW § 34, ust. 6 uchwaliła, co następuje:

 

§ 1

Rada Wydziału zatwierdza  regulamin hospitacji na Wydziale Nauk Humanistycznych:

 

§ 1

 

 1. Istotnym instrumentem oceny i poprawy jakości procesu kształcenia są hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

 

 1. Hospitacjami obejmuje się wszystkich nauczycieli akademickich oraz wszystkie formy prowadzonych zajęć: wykłady, ćwiczenia, seminaria
  i inne określone w planie studiów.

 

 1. Każdy samodzielny pracownik naukowy i pracownik naukowy ze stażem powyżej 5 lat powinien być hospitowany nie rzadziej  niż jeden raz na 4 lata. Hospitacje te powinny mieć charakter konsultacyjny.

 

 

 1. Przynajmniej raz w roku powinni być hospitowani niesamodzielni pracownicy naukowi ze stażem dydaktycznym krótszym niż 5 lat. Hospitacje te powinny mieć charakter doradczy.

 

 

§ 2

 

 

 1. Hospitacje odbywają się zgodnie z planem hospitacji, przygotowanym przez kierowników katedr i przekazanym dziekanowi WNH w terminach:
  1. do 30 października w semestrze zimowym;
  2. do 15 marca w semestrze letnim.
  3. hospitujący informuje hospitowanego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie obserwowanych zajęć
 2. Hospitacje na studiach I i II stopnia prowadzą:
 1. dyrektorzy instytutów
 2. kierownicy katedr
 3. samodzielni pracownicy naukowi, wyznaczeni przez dziekana lub on sam.

 

 1. Hospitacje na studiach podyplomowych prowadzą:
 1. dyrektorzy instytutów;
 2. kierownicy studiów podyplomowych;
 3. nauczyciele akademiccy wyznaczeni przez kierowników studiów podyplomowych.

 

 1. Hospitacje mogą być prowadzone przez dwie osoby. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor instytutu.

 

§ 3

 

1.W trakcie hospitacji, w zależności od prowadzonej formy zajęć, obserwacją mogą być objęte następujące elementy procesu dydaktycznego:

 

 1. merytoryczne i metodyczne przygotowanie prowadzącego do zajęć;
 2. zgodność prowadzonych zajęć z kartą przedmiotu;
 3. trafność doboru metod i środków kształcenia do tematyki zajęć i założonych do osiągnięcia efektów kształcenia;
 4. stopień osiągnięcia założonych efektów kształcenia i zastosowane metody ich weryfikacji;
 5. relacje ze studentami (komunikatywność, aktywizacja i inspiracja do poszukiwań w rozwiązywaniu problemów, atrakcyjność zajęć ?);
 6. inne w zależności od założonego celu hospitacji.

 

§ 4

 

 1. Stałym elementem każdej hospitacji jest rozmowa pohospitacyjną z osobą hospitowaną, mająca na celu podjęcie dalszych, możliwych działań służących doskonaleniu jakości procesu dydaktycznego.
 2. Rozmowa pohospitacyjna powinna odbyć się w dniu przeprowadzenia hospitacji, a
  w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 5 dni po jej przeprowadzeniu.
 3. Hospitacje są dokumentowane w postaci protokołu, wg wzoru stanowiącego załącznik.
 4. Protokoły hospitacyjne są przekazywane dyrektorowi instytutu i przechowywane w sekretariatach instytutów przez okres co najmniej 5 lat.
 5. Protokoły pohospitacyjne powinny być przedmiotem analizy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a uogólnione uwagi i wnioski powinny być przedstawione w raporcie samooceny.

Wersja PDF - pobierz dokument

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych

 

Instytut .................................................................................

Wydziału Nauki Humanistycznych UKSW

Rok akademicki: ..................................................................

Rodzaj studiów:  stacjonarne □  niestacjonarne □ podyplomowe □

Specjalność: .........................................................................................

Rok studiów: .........................................................................................

Przedmiot: .............................................................................................

Rodzaj zajęć: wykład □   ćwiczenia □

Rodzaj grup ćwiczeniowych: audytoryjna □ projektowa □  laboratoryjna □

Miejsce prowadzenia zajęć: ...........................................................................................

Data .......................................... godzina ..........................................................................

Cel  hospitacji .................................................................................................................

Tematyka zajęć: ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nazwisko prowadzącego zajęcia: ..................................................................................

Nazwiska prowadzących hospitację: .............................................................................

 

 

Data i podpis hospitowanego                                               Podpis hospitującego

Uwagi, wnioski, zalecenia pohospitacyjne ................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów WNH oraz protokół realizacji praktytk dydaktycznych w danym roku akademickim do pobrania w zakładce Dla Doktorantów --> Praktyki doktoranckie.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach