glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publikacje

Niejedno ma imię...Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej,
red. E. Dzięgiel, T. Korpysz

Spis treści

 

 

 

 


LirycznośćLiryczność 
w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury,

red. B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska

Zbiór artykułów poświęconych problematyce, którą zapoczątkował i badał Czesław Zgorzelski. Za kluczową formę poezji uważano wówczas lirykę, wśród metod literaturoznawczych wyróżniano zaś narzędzia wypracowane przez rosyjskich formalistów i praskich strukturalistów.

Spis treści

 


Religijność w dobie popkulturyReligijność w dobie popkultury,
red. T. Chachulski, J. Snopek, M. Ślusarska

Pierwsza polska praca poświęcona doniosłemu i aktualnemu problemowi wpływu różnorakich prądów, wzorców i standardów popkulturowych na stan religijności.

Spis treści
 

 

 


Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacjiAnna Kozłowska, Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły,
Warszawa 2013.

Rozprawa Anny Kozłowskiej jest pierwszym tak obszernym i wieloaspektowym opracowaniem naukowym, którego przedmiot stanowi twórczość literacka Karola Wojtyły. Autorka koncentruje się na problematyce stylistycznej, konsekwentnie starając się dowieść, że Wojtyła stworzył „pewien projekt języka poetyckiego, oryginalny i mający oddawać światoodczucie poety”.

Spis treści


Od Zielonego Balonika do PotemAnna Krasowska, Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim, Warszawa 2013.

Praca, będąca wielowątkowym, a przy tym jednocześnie spójnym studium polskiego kabaretu literackiego, łączącego w sobie teatr i literaturę, stanowić może cenną inspirację nie tylko dla literaturoznawców czy językoznawców, ale i dla teatrologów oraz kulturoznawców. W książce zostały omówione różne formy XX-wiecznego kabaretu artystycznego, jego miejsce w kulturze, a przede wszystkim wytworzone w jego kręgu językowe mechanizmy komizmotwórcze.

Spis treści


B. Kuczera-Chachulska, Mickiewicz-Chopin. W kręgu genologii  i estetyki, Warszawa 2012.

Szkic wygłoszony na pierwszym zebraniu otwartym Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej WNH UKSW. Tym samym zapoczątkowano serię "Zeszytów..." dokumentujących prace Zakładu.

 


ks. Jerzy Sikora, Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera, Warszawa 2012.

Monografia poświęcona kaznodziejstwu ks. Józefa Tischnera, wpływowego myśliciela i publicysty, a zarazem popularnej postaci życia społeczno-politycznego. Tischner należał w końcowych dekadach XX stulecia do najbardziej symptomatycznych postaci polskiego życia społecznego i duchowego. To żywe świadectwo doświadczeń religijnych i pożyteczna nauka moralna.

Spis treści

 


Tomasz Malowaniec, Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury, Warszawa 2012.

Książka jest efektem wieloletnich doświadczeń i obserwacji autora ludzi w wieku licealnym zmagających się z odczytaniem i interpretacją spotkań z kulturą i literaturą.

 

 

 


  Izabela Duraj-Nowosielska, Nie przypadkiem o "niechcący". Szkic semantyczny, Warszawa 2012.

Szkic dotyczący nieintencjonalnego przysłówka „niechcący”, jego struktury semantycznej, akceptowalnych i nieakceptowalnych użyć w zdaniach.

Spis treści


Katarzyna Taras, Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 1989 roku, Warszawa 2012.

Książka zawiera wiele ciekawych obserwacji i refleksji na temat postrzegania przez bohaterów najnowszych filmów i powieści polskiej rzeczywistości po roku 1989. Tytułowych frustratów łączy poczucie niespełnienia i rozczarowanie, które są efektem konfrontacji oczekiwań i możliwości. Na przykładach znanych i lubianych filmów i książek autorka pokazuje, że opowieści o frustratach są tak naprawdę opowieściami o nadziei, że niewykorzystane szanse nie muszą przekreślać całej przyszłości.

Spis treści


Język pisarzy: problemy słownictwa,
red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011.

Tom składa się z dwudziestu artykułów dotyczących rozmaitych aspektów leksyki, napisanych przez autorów reprezentujących najważniejsze polskie ośrodki naukowe prowadzące badania nad językiem artystycznym i kreatywnymi idiolektami.

Spis treści


Wiesława Tomaszewska, Metafizyczne i religijne. Problemy subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego, Warszawa 2011.

Spis treści

 


Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich
red. T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011.

Spis treści

 

 

 

 


Juliusz Słowacki - interpretacje i reinterpretacje
red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011.
 

Siódmy tom z serii "Problemy romantyzmu". W książce znajdują się teksty, które w gruntowny sposób wprowadzają do lektury Słowackiego, przypominają najważniejsze źródła badawcze oraz dotykają podstawowej dla historyka literatury problematyki, jaką jest archeologia tekstu.

Spis treści

 


Piotr Mitzner, Biedny język, Warszawa 2011.

Monograficzne ujęcie postawy twórców wobec języka. Jest to monografia literackiej świadomości faktu, że język w pewnych sytuacjach jest po prostu bezradny.

Spis treści

 


Joanna Zajkowska, Twórczość Wiktora Gomulickiego wobec literackiej tradycji i współczesności, Warszawa 2011.

Przegląd dzieł Wiktora Gomulickiego z perspektywy zjawisk, jakie zachodziły w liryce polskiej i europejskiej we współczesnym mu czasie.

Spis treści

 


Medytacja
postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu

red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Warszawa 2010.

Zebrane w publikacji artykuły odnoszą się do trzech obszarów problemowych: poszukiwań istoty medytacji, zrozumienia i zastosowania medytacji w niektórych dziedzinach ludzkiego doświadczania świata i wreszcie - do związków między medytacją a wypowiedzią literacką.

Spis treści

 


Liryka romantyczna i inne szkice
red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2010.

Publikacja ukazała się jako VI tom serii "Problemy romantyzmu" i poświęcona jest twórczości Zofii Stefanowskiej i Danuty Zamącińskiej.

Spis treści

 


Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze,
red. P. Mitzner, A. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010.

Książka ukazuje wieloaspektową obecność Hioba w kulturze, jako postaci biblijnej, jako motywu literackiego, jako tematu cierpienia w ogóle.

Spis treści

 


Czytanie liryki po Zgorzelskim
red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010.

Książka jest piątym tomem serii "Problemy Romantyzmu". Powstała jako rezultat spotkania, którego uczestnicy zdawali sobie sprawę z tego, że pisarstwo Czesława Zgorzelskiego stanowi istotną cezurę w rozwoju badań nad poezją w ogóle, a poezją romantyczną w szczególności.

 

 


Mateusz Werner, Wobec nihilizmu. Gombrowicz. Witkacy,
Warszawa 2009.

 

 

 

 

 


Język pisarzy jako problem lingwistyki,
red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009.

Drugi tom serii "Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW". Zawiera szczegółowe analizy zjawisk występujących w idiolektach i tekstach polskich pisarzy.

Spis treści

 

 


Polszczyzna za granicą jako język mniejszości
i mniejszości językowe w Polsce
,

red. E. Dzięgiel, A. Zielińska, Warszawa 2009.

Pierwszy tom nowej serii „Prace Językoznawcze” wydawanej przez Instytut Filologii Polskiej UKSW. Wiedza o mniejszościach pozwala zwalczać szkodliwe stereotypy i uprzedzenia, ma zatem znaczenie nie tylko stricte naukowe, ale też społeczne.

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach