glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

KONFERENCJA "GLOSSAE, SCHOLIA ET COMMENTARII. PRAKTYKA KOMENTOWANIA TEKSTU OD ANTYKU DO ŚREDNIOWIECZA - PERSPEKTYWA WIELOKULTUROWA"

for English version see below || pobierz pdf || download the pdf

 

 

Glossae, scholia et commentarii.

Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza - perspektywa wielokulturowa

 

Eremus Montis Regii

(UKSW, Bielany, Warszawa)

6.XII.2013 r.

 


Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (IFKiK) UKSW oraz Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki IFKiK zapraszają do wzięcia udziału w konferencji poświęconej gatunkom  literatury komentującej i metodom komentowania tekstów,  zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu.

Rola komentarza i komentowania jako podstawowej metody badawczej, stosowanej szeroko zarówno w starożytności klasycznej, jak i w czasach nowszych jest zagadnieniem wciąż oczekującym na dokładne zbadanie. Mimo kilku międzynarodowych konferencji poświęconych komentarzom i literaturze izagogicznej daleko jest jeszcze do syntetycznego ujęcia zagadnienia. Zwłaszcza w perspektywie wielokulturowej komentowanie jako metoda badawcza i dydaktyczna staje się zagadnieniem niezwykle ciekawym: czy komentowano teksty buddyjskie lub arabskie w podobny sposób, jak to robili uczeni u schyłku antyku i w średniowieczu?

Temat nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, zwłaszcza ogromna literatura komentująca okresu średniowiecza oczekuje na opisanie tak w kategoriach teorii literatury, jak i metodologii i historii poszczególnych nauk.

Zgłoszenia wraz z krótkim streszczeniem wystąpienia w języku polskim i angielskim prosimy nadsyłać do 1. X. 2013 r.

Organizatorzy przewidują publikację przesłanych wystąpień.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

 

Sekretarz konferencji                                                                       Przewodniczący

dr Anna Zajchowska                                                  prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor

aniazaj@gmail.com                                                              miecislaus@gmail.com

 


Glossae, scholia et commentarii.

Commenting texts from Antiquity to the Middle Ages

? Multicultural perspective.

 

Eremus Montis Regii (UKSW Bielany, Warszawa), 6.XII.2013 r.

 

Institute of Classical Philology and Culture Studies of Cardinal Stefan Wyszynski University and Department of Medieval Studies and Neolatin Philology  invite papers for a conference dedicated to various genres of commentary literature and methods of commenting texts from Antiquity to the Middle Ages.

The role of commentary as a basic method of resarch used broadly both in Classical Antiquity and in the Middle Ages still awaits deeper analysis. Despite some international conferences devoted to commentaries and isagogic literature we are far away from the synthesis of the issue. Commentary as a research and didactic method becomes especially interesting in a multicultural perspective: were Buddhist and Arabic texts commented in the same way as it was done by late antique and medieval scholars?

This topic is not researched well enough. Especially the extensive medieval commentary literature is waiting for a description in literary terms as well as from the point of view of methodology and history of particular scientific disciplines.

Proposals for papers with short abstracts in Polish and English should be submitted by 1st October 2013.

We intend to publish submitted papers.

Conference fee is 50 PLN.

 

Conference secretary                                                                        Director

                                             

Dr Anna Zajchowska                                                Prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor

aniazaj@gmail.com                                                              miecislaus@gmail.com

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach