glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencja naukowa - Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Katedra Literatury Staropolskiej i Retoryki i Badań nad Biblią

zaprasza na konferencję

KULTURA STAROPOLSKA I RETORYKA

PERSPEKTYWY BADAWCZE

ODSŁONA II

RETORYKA TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO I JEJ KONTEKSTY

9.30 - OTWARCIE

dr hab. Mieczysław Mejor (UKSW), Retorzy i bramini w dyskusji o ręce św. Franciszka Ksawerego. Uwagi nad retorycznym dialogiem jezuickim

dr hab. Andrzeja Dąbrówka (IBL PAN), Czas, który widać na scenie

dr Magdalena Komorowska (UJ), Książki jezuickie w oficynach krakowskich przełomu XVI i XVII wieku (na przykładzie oficyny Piotrkowczyków)

10.45 - 11.00 DYSKUCJA

11.00 - 11.15 KAWA

11:20

dr Magdalena Ryszka-Kurczab (UP w Krakowie), Między retoryką a dialektyką: problem metody jezuickich polemik wyznaniowych w XVI i XVII stuleciu

dr Justyna Łukaszewska-Heberkowa (Akademia "Ignatianum"), "Peregrinatio litteraria". Praktyczna nauka języków klasycznych w kolegiach jezuickich w XVI wieku

dr hab. Mariusz Kazańczuk (IBL PAN), Co może łączyć herbiarz ze zbiorem nowel? O funkcji retorycznej kodeksów rękopiśmiennych Jana Kołozwarskiego i Michała Jurkowskiego

12:20 - 12:40 DYSKUSJA

prof. dr hab. Krzysztof Obremski (UMK), Tumult krakowski 1587 roku: przeciwstawne faktografie, rozłączne argumentacje, wrogie emocje. Analiza katolickiej retoryki dominacji

dr hab. Krzysztof Koehler (UKSW), Co powiedział, czego nie powiedział i co za niego powiedziano i dlaczego Piotr Skarga w kazaniu "Wsiadane na wojnę" (kilka pytań bez odpowiedzi)

13:20 - 13:35 DYSKUSJA

13:40 - 14:30 OBIAD

14:40

prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ), Współodpowiedzialność kaznodziei i drukarza - tekst oratorski z punktu widzenia edytora

mgr Jarosław Wielgosz, Wzgląd na odbiorcę w polskich postyllach królewieckich XVI w.

mgr Łukasz Cybulski (UKSW), Kradzież na ambonie. Kilka uwag o sztuce pisania kazań na marginesie postylli Jakuba Wujka

15:40 -16:00 DYSKUSJA + ZAMKNIĘCIE

UKSW UL.DEWAJTIS 5, SALA 043 (STARY BUDYNEK)

25 MARCA 2013 R.

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach