zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w "Colloquiach Litterariach" (zgodne z wytycznymi MNiSW):

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem  a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane, 

Zasady kwalifikowania publikacji do druku

1.Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że aplikujący artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.

2. Recenzent po lekturze wypełnia arkusz recenzji, dokonując w nim krótkiego omówienia artykułu i umieszczając ewentualne wskazówki dla autora.

3. Kolegium redakcyjne po zaznajomieniu się z recenzją podejmuje ostateczną decyzję o kwalifikacji artykułu do druku.

4. Autorzy wstępnie zakwalifikowanych artykułów dokonują ewentualnych poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez redakcję i przesyłają i drogą mailową na adres redakcji poprawiony tekst, który ponownie zostanie poddany weryfikacji przez redakcję.

5. Informacja o braku akceptacji przekazywana jest autorom drogą mailową.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach