Koło Staropolskie

Sprawozdanie z działalności Koła Staropolskiego

w roku akademickim 2011/2012

 

      Koło Staropolskie, formalnie zarejestrowane rozporządzeniem Rektora 10 II 2011 r., wraz z końcem br. akademickiego zakończyło drugi (zaś łącznie z okresem działalności nieformalnej: przeszło trzeci) rok regularnej działalności. Jego owocem jest przede wszystkim rozwinięcie i sprecyzowanie oczekiwań oraz planów członków Koła względem jego dalszej działalności, co wynika głównie z bardziej dojrzałego spojrzenia na podejmowane przedsięwzięcia oraz z licznych doświadczeń, którym członkowie Koła musieli sprostać, a które pociągnęły za sobą istotne konsekwencje, w szczególności natury merytorycznej i organizacyjnej.

W obszarze formalnej struktury organizacji nie zaszły żadne zmiany, zatem skład Zarządu pozostaje taki sam, jak w roku ubiegłym: prezesem jest Dorota Zaprzalska, wiceprezesem Sylwia Stolarczyk, skarbnikiem Piotr Kos, sekretarzem Ewa Florczyk. Opiekunami Koła pozostają nadal mgr Łukasz Cybulski oraz dr Joanna Pietrzak-Thebáult. Stan aktywnych członków Koła utrzymuje się, podobnie jak w roku ubiegłym, na poziomie ok. dziesięciu osób, którzy byli słuchaczami pierwszego, drugiego i trzeciego roku Filologii polskiej UKSW. Owo zróżnicowanie wiekowe, odróżniające tegoroczny skład członków od składu ubiegłorocznego, warte jest szczególnego podkreślenia, ponieważ uwarunkowało charakterystykę tegorocznej działalności Koła. Świadczy ponadto o atrakcyjności podejmowanych tematów i realizowanych metod pracy.

 Tematyka kulturowego podłoża procesów o czary od dłuższego już czasu eksplorowana w trakcie odbywających się co tydzień (bądź co dwa tygodnie) spotkań, na których członkowie przedstawiali wyniki własnych poszukiwań, doczekała się godnego podsumowania, jakim była ogólnopolska konferencja I nie wódź nas na pokuszenie...? O wiedzy pożądanej i niedostępnej organizowana przez Koło Staropolskie dnia 2 IV 2012 r. Było to najistotniejsze wydarzenie w tegorocznym harmonogramie, szczególnie dla członków Koła, którzy - w większości po raz pierwszy - musieli przyjąć na siebie ciężar obowiązków organizacyjnych oraz naukowych (pośród referentów znalazła się także nasza członkini, p. Paulina Czichos). Skromna ?sesja o czarach?, która nie odbyłaby się bez energicznej pomocy dr J. Pietrzak-Thebáult, doczeka się, mamy nadzieję, dalszego ciągu w postaci recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, której redaktorem będzie, oprócz wyżej wymienionej, mgr Łukasz Cybulski.

Na tym wszakże nie zakończyły się działania organizacyjne członków Koła. Pomagali  oni, niejako z rozpędu, wraz z kolegami i koleżankami z Filologii polskiej oraz Kulturoznawstwa nie zrzeszonymi w Kole, w organizowanej przez WNH UKSW konferencji Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury (10-12 maja 2012 r.). Podsumowując aktywność Koła na polu konferencyjnym, można stwierdzić, że jego członkowie stanowią zawiązek grupy, która, reprezentując wspólny etos akademicki, ma szansę wpisać się na stałe w życie Uniwersytetu poprzez swoją gotowość i realny wkład w jego kształtowanie.

Powyższe wydarzenie miało pośrednio również związek ze zmianą tematyki spotkań Koła, którą stanowi od niedawna historia książki czy szerzej - bibliologia. Jest to dla większości problem nowy, skomplikowany i wymagający nierzadko przejścia od poszukiwań teoretycznych w kierunku autopsji, lecz perspektywa odkrywania nowych obszarów i dające wiele satysfakcji wyniki pracy pozwalają sądzić, że zagadnienia bibliologiczne pozostaną w kręgu naszych zainteresowań przez najbliższy rok.

Szeregowi sukcesów towarzyszy wszakże również niepowodzenie. Członkowie Koła zmuszeni byli poniechać planowanego od przeszło roku wyjazdu na Węgry (tropem Galla Anonima) z powodu braku dofinansowania z puli rektorskiej.

 

opiekun Koła Staropolskiego

mgr Łukasz Cybulski

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach