glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kama Pawlicka, dr

Kama Pawlicka
k.pawlicka@uksw.edu.pl

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE
● Asystent w Zakładzie Zarządzania Kulturą.
● Członek Wydziałowej Rady Biznesu

WYKSZTAŁCENIE
Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Teologii Ogólnej.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Zarządzanie i marketing w kulturze, funkcjonowanie przemysłów kultury w Polsce, funkcjonowanie instytucji kultury (w szczególności teatrów) w Polsce.

DOROBEK NAUKOWY
Granty i projekty badawcze
● Kierownik grantu z NCBiR Humanista  w instytucjach kultury. Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
● Wizyta studyjna w Teatrze Narodowym w Reykiaviku (Islandia), wrzesień 2016; grant z Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” dla Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
● Wizyta studyjna w Teatrze Narodowym w Bergen  (Norwegia), marzec 2017; grant z Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” dla Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Artykuły
● Zastosowanie strategii marketingowych w polskich teatrach, [w:] Zarządzanie w instytucjach kultury, red. Ł. Wróblewski, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2014.
● Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989, [w:],  Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury, red. J. Łodziana-Grabowska, Jan W. Wiktor, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2014.
● Rola Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy w kreowaniu wizerunku miasta Legnica, [w:] Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury, red. J. Kurowska-Pysz i Ł. Wróblewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015.
● O marketingu teatralnym słów kilka, [w:], Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia, red. A. Dąbek i W. Świątkowska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
● „Ten świat jest takim, jakim go czynimy”. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy jako medium historii i tożsamości lokalnej, [w:], Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, red. E. Wąchocka, D. Fox, A. Głowacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
Tożsamość Legnicy –„pękniętego miasta”. Obraz lokalnego świat w dramatach, napisanych dla Teatru im. Modrzejewskiej, [w:] Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, red. J. Kopciński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.
● Innowacyjne środki i formy komunikacji wykorzystywane na polskim rynku teatralnym,  „Marketing i Rynek” 4/2014.
● Wykorzystanie komunikacji marketingowej do budowania relacji instytucji kultury z najbliższym otoczeniem, [w:] Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, red. Ł. Wróblewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

OSIĄGNIĘCIA 
Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach