Magdalena Ślusarska, dr

dr Magdalena Ślusarska
sapot32@wp.pl

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE
• Kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą
• Starszy wykładowca
• Twórczyni i opiekunka specjalizacji Zarządzanie Kulturą

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH
• Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

WYKSZTAŁCENIE
• Historyk; doktorat 1993, Wydział Historyczny UW, tytuł rozprawy: Problematyka polityczno-społeczna w polski kaznodziejstwie okolicznościowym w latach 1775–1795.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
• Katolicka kultura religijna XVI–XVIII wieku,  kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach stanisławowskich, polityka kulturalna w Polsce i na świecie.

DOROBEK NAUKOWY
Granty i projekty badawcze
Literary culture on Lithuanian territory in the 16th-18th centuries. Projekt badawczy w ramach "Porozumienia o współpracy naukowej między PAN I Litewską Akademią Nauk”  - koordynator projektu.
• Antyk oświeconych,(MNiSW/NCK, nr NN103156537), uczestnik.
• Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, (NPRH 11H12025081), uczestnik.
• Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński, (NPRH 11H12016781), uczestnik.
• Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej, (NPRH 11H12011481), uczestnik.

Książki popularnonaukowe
Paweł Ksawery Brzostowski, Warszawa 2000.
• [współautorstwo] Historia, [w:] Barbara Ogrodowska, Elżbieta Piskorz-Branekova, Magdalena Ślusarska, Kalendarz polski. Historia i obyczaje, Warszawa 1997, cz. I., s. 9-146.

Redakcja naukowa
• Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska, Warszawa 2015.
• Religijność w dobie popkultury, pod red. Tomasza Chachulskiego, Jerzego Snopka i Magdaleny Ślusarskiej,  Warszawa 2014.
Dwór – plebania – rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku, pod red. Magdaleny Ślusarskiej, Warszawa 1998.

Artykuły
Odnowa życia kościelnego i pogłębienie świadomości religijnej wiernych w świetle zaleceń przedstawicieli episkopatu Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku – rekonesans, [w:] Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych, red. naukowa Bernadetta Kuczera-Chachulska, Tomasz Chachulski, współpraca Jerzy Snopek, Warszawa 2017, s. 105–155. (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, t. XII).
• O wychowaniu obywatelskim i miłości ojczyzny: Mowa na pochwałę Jana Sobieskiego, króla polskiego, z okoliczności obchodu setnego roku zwycięstwa pod Wiedniem, do młodzieży szkolnej, [w:] Czytanie Karpińskiego [cz. 2], pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Warszawa 2017, s. 233–261. (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 5 [cz. 2]).
• O sposobach badania i opisywania dziejów: Quelques observations sur les écrits de Jean Potocki, [w:] Czytanie Trembeckiego, [cz. 2] pod red. Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i  Bożeny Mazurkowej, Warszawa 2016, s. 325–374. (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 4 [cz.] 2).
Działalność Komisji Narodowej na Litwie w świetle „Gazet Wileńskich, „XVIII amžiaus studijos”, 2: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Valstybe. Kultūra. Edukacija. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2015, p. 102–121.
Literatura dewocyjna – problem definicji, [w:] Staropolska literatura dewocyjna. Gatunki, tematy, funkcje, pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki, Warszawa 2015, s. 9–51.
•  Patriotyczne racje w kontekście filozofii dziejów: Do Wielkiego Księstwa Litewskiego z okazji uroczystej delegacji z powinną majestatowi rekognicją i powinszowaniem ocalonego życia i zdrowia J. K. M., [w:] Czytanie Naruszewicza, [cz. 1],pod red. Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej, Warszawa 2015,  s.254–278. (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia,  t. 3 [cz.] 1).
Kaznodziejstwo sejmowe czasów stanisławowskich. Zarys problemów, [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska, Warszawa 2015, s. 43–68.
Marketing religijny, sacrobiznes i „dewocjonalia na topie”, [w:] Religijność w dobie popkultury, pod red. Tomasza Chachulskiego, Jerzego Snopka i Magdaleny Ślusarskiej, Warszawa 2014, s. 63–92.
Życie kulturalne Wilna w czasach stanisławowskich. Wprowadzenie, „XVIII amžiaus studijos”, 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2014, s. 298–311.
• O istocie „prawej pobożności”: Pobożność, [w:] Czytanie Krasickiego, pod red. Teresy Kostkiewczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej, Warszawa 2014, s. 540–551. (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 2).
Pawła Ksawerego Brzostowskiego przewodnik po zabytkach włoskich, [w:] Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. Agaty Roćko, Warszawa 2014, s.335–336.
Przekładowo twórczość Pawła Ksawerego Brzostowskiego, „Wiek Oświecenia”, [t.] 29: Przekład, Warszawa 2013, s. 243–264.
Recepcja dzieła Piotra Skargi w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII wieku. Rekonesans,  „Senoji Lietuvos literatūra”, Kn. 35–36: Petras Skarga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kulturūa, Vilnius 2013, s. 86–127.
•  „…od nikczemnych rozrywek i gnuśnego oddaliwszy się próżnowania …”. Paweł Ksawery Brzostowski jako mecenas, pisarz i tłumacz „dla pożytku ziomków moich”, [w:] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys. Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2012, s. 601–640.
Motywy antyczne w kaznodziejstwie okolicznościowym czasów stanisławowskich, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, pod red. T. Chachulskiego, Warszawa 2012, s. 415–446.
Ku odnowie życia religijno-moralnego wiernych i poprawie ich obyczajów. Duchowieństwo diecezji wileńskiej w okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego (17621794) a oświeceniowa reforma katolicka, „Senoji Lietuvos literatūra”, Kn. 33, Vilnius 2012,  p. 171–210.
"Przyjemności wszeteczne", czyli o prostytucji w Warszawie stanisławowskiej, [w:] Przyjemność w kulturze epoki rozumu,  pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Warszawa 2011, s. 147–179. (Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia i źródła. Studia nr V).
Felicjonas Vikovskis, [w:] Senosios Lietuvos literatura 12531795, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius 2011, s. 321–328.
Vilhelmas Kalinskis, [w:] Senosios Lietuvos literatura 1253–1795, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius 2011, s. 329–337.
Pamięć militarnych zwycięstw jako element mitu politycznego piśmiennictwa okolicznościowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach stanisławowskich, „Senoji Lietuvos literatūra”, Kn. 32, Vilnius 2011,  p. 195–211.
“My mocą Boga wsparci, ocalając wiarę” – motywy religijne i obrzędowe konfederacji barskiej, [w:] Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje. Pod red. A. Buchmann i A. Danilczyka, Warszawa 2010, s. 157–181.
Dlaczego zapomnieliśmy o Barze?, „Pressje”. Teki Klubu Jagiellońskiego, XXI: 2010, s. 166–181.
Między polityką a religią. O rytuałach i rytualności konfederacji barskiej, „Napis”, Seria XVI: 2010, s. 281–289.
Sprawa chłopska w naukowej refleksji Jerzego Michalskiego, [w:] W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman – Emanuel Rostworowski – Jerzy Michalski, pod red. Zofii Zielińskiej i Wojciecha Kriegseisena, Warszawa 2010, s. 89–95.
Alegoria i historia. "Orzeł biały i trzy Orły czarne", [w:] Czytanie Kniaźnina,  pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Warszawa 2010, s. 17–28. (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, [t. 1]).
• [rec.: Paweł Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – poglądy, Wrocław 2009], „Wiek Oświecenia”: [t.] 26: 2010, s. 190–195.
„Rzeczpospolita jako pani praw i ustaw swoich zgwałcona” czyli rzecz o konfederacji barskiej (17681772), , „Wiadomości. De la Pastoralle Catholique Polonaise en Suisse”, Zurich,  nr 447/448, XII 2008/I 2009, s. 35–39.
Les modèles d’evêque, de curé et de paroisse au Siècle des Lumières: continuation ou changement d’une tradition?  [w:] Churches - States - Nations in the Enlightenment and Nineteenth Century, ed. by M. Filipowicz, Lublin 2000, s. 23–35. (Proceedings of the Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Compareée, Lublin 1996, Part 4).
Felicjan Wykowski (1728-1784)- zapomniany poeta z litewskiego środowiska pijarów wileńskich , [w:] „Napis”, Seria V, 1999, s. 57–86.       
Muza litewska Stanisławowi Augustowi, albo o „litewskości” króla, [w:] „Wiek Oświecenia”,[ t.]: 15: 1999, s. 203–227.
• [rec.: Kościuszko – powstanie 1794 r. – tradycja: materiały z sesji naukowej w 200-lecie powstania kościuszkowskiego, 15 – 16 kwietnia 1994 r., Warszawa 1997], „Wiek Oświecenia”, [t.]: 15: 1999, s. 392–396.
O teatralności Wilna w czasach stanisławowskich, [w:] Wilno teatralne, pod red. M. Kozłowskiej, Warszawa 1998, s. 17–38.
Kultura literacka Wilna w dobie stanisławowskiej. Zarys wybranych zagadnień, [w:] „Wiek Oświecenia”, [t.] 14, 1998, s. 95–129.
Oświeceniowe modele biskupa, plebana i parafii. Kontynuacja czy zmiana tradycji?, [w:] Dwór-plebania-rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku, pod red. M. Ślusarskiej, Warszawa 1998, s. 37–53.
„Powinność i należytość”. Wzajemne relacje między właścicielami dóbr a społecznością wiejską w świetle kazań z epoki stanisławowskiej, [w:] Dwór-plebania-rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku, pod red. M. Ślusarskiej, Warszawa 1998, s. 69–102.
„Co w Polszcze Naruszewicz, to ty jesteś w Litwie” czyli o litewskich sentymentach Felicjana Wykowskiego, [w:] Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis, red. kol. D. Kuolys i in., „Senoji Lietuvos literatura”, Kn. 6, Vilnius 1998, s. 279–315.
• [rec.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995,] „Wiek Oświecenia”, [t.] 13: 1998, s. 223–228.
• [rec.: Jezuicka ars educandi: prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi, Kraków 1995], „Wiek Oświecenia”, [t.] 14: 1998, s. 277–281.
• [rec.: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, oprac. J. Paszenda, Kraków 1994], „Wiek Oświecenia”, [t.] 14: 1998, s. 283–284.
Litewskie kaznodziejstwo trybunalskie czasów stanisławowskich  „ O miłości ojczyzny, zgodzie i jedności obywatelów”, [w:] Lietuvos valstybė XII-XVIII a., red. kol. Z. Kiaupa i in., Vilnius 1997, s. 187–217.
Między sacrum a profanum. O obrzędowości powstania kościuszkowskiego [w:] "Wiek Oświecenia", [t. ]12, 1996, s. 107–134.   
Le héros national dans la prédication de circonstance en Pologne a l'époque de Stanislas II Poniatowski, [w:] Figures du héros national, ed. Z. Naliwajek, I. Zatorska, Varsovie 1996, s. 27–38.
Temas politico-civicos en los sermones de los PP. Escolapios en la Polonia de la ilustracion, [w:] „Analecta Calasanctiana”, Salamanca 1996, A. 38, s. 83–89.
Kościół Św. Krzyża jako miejsce patriotycznej działalności kaznodziejskiej w dobie stanisławowskiej,  [w:] Księga pamiątkowa kościoła Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji. 1696-1996, pod red. Tomasza Chachulskiego, Warszawa 1996, s. 41–56.
• [rec.:] Elżbieta Kowecka, Dwór najrządniejszego w Polszcze magnata, wyd. 2, Warszawa 1993, „Wiek Oświecenia” [t.] 12: 1996, s. 171–173.
"Obca przemoc" i "domowa zdrada" w kaznodziejstwie okolicznościowym lat 1792-1796, [w:] "Bo insza rzecz jest zdradzić insza dać się złudzić” Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w., pod red. Anny Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995, s. 95–113.
Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej: inspiratorzy - twórcy - odbiorcy, "Napis", Seria 2: 1995, s. 101–117.
Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, [w:] "Napis", Seria I: 1994, s. 135–152.
Michał Franciszek Karpowicz (17441803), [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, t. 2,  pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego, Warszawa 1994, s. 74–98.
Zagadnienia polityczne i społeczne w kazaniach OO Pijarów w Polsce wieku Oświecenia, [w:] Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVIIXIX wieku. Pod red. naukową Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Warszawa-Kraków 1993, s. 151–169.
Konstytucja 3 Maja w kaznodziejstwie okolicznościowym lat 1791-1792, [w:] "Rok Monarchii Konstytucyjnej". Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Praca zbiorowa pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Warszawa 1992, s. 153–175.
Sejm Czteroletni w okolicznościowym kaznodziejstwie lat 17881790. [w:] Ku reformie państwa i odrodzeniu moralnemu człowieka. Zbiór artykułów i rozpraw poświęconych dwusetnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Praca zbiorowa pod red. Piotra Żbikowskiego, Rzeszów 1992, s. 65–80.

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA
• 25–26 października 2017, konferencja:  Biblia oświeconych. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN. Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym.
• 21–22 stycznia 2015, konferencja z okazji 15-lecia istnienia WNH: Genesis - Księga Rodzaju. „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31).
• 5–6 listopada 2014, konferencja: Stanisław Konarski i jego epoka. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN. Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

OSIĄGNIĘCIA
• Fundacja „Akademia Humanistyczna”, wiceprezes
• Członek redakcji: „Senoji Lietuvos literatura”, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius
• Tutor stypendysty Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda (UW Studium Europy Wschodniej)
• Honorowy Członek Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
• Odznaka Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
• Złota Odznaka Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
• Odznaczenie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania”
• Zasłużony Działacz Kultury

HOBBY
• Podróże, literatura kryminalna, koty i hodowla kaktusów

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach