Chmielewska-Ignatowicz Tomira, dr

dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz
tomiraj@poczta.onet.pl

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE:
● Pełnomocnik Dziekana WNH ds. badań i współpracy międzynarodowej
● Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Kulturą
● Opiekun Naukowego Koła Językoznawczego WNH
● Członek Wydziałowej Rady Biznesu

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI
Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

WYKSZTAŁCENIE
● Studia magisterskie: Filologia Polska, Uniwersytet Warszawski.
● Studia doktoranckie: Kulturoznawstwo, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.
● Doktorat: 2015, tytuł pracy: Komunikacja między lekarzem a pacjentem onkologicznym.
● Magisterium: 2000, tytuł pracy: “Niesamowitość” ślepoty. Świat przeżyć wewnętrznych i wrażeń zmysłowych postaci niewidomych w literaturze okresu modernizmu.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Kultura wizualna, medycyna, psychologia, onkologia, reklama, marketing i Public Realtions w usługach medycznych.

DOROBEK NAUKOWY 
Granty badawcze
● październik 2017 – projekt współfinansowany przez NCBiR, pt. “Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego” (PBS3/B7/25/2015-2018), projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowo – przemysłowego. Lider konsorcjum: Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM, Konsorcjanci: Politechnika Warszawska, Aurismed S.A., Signovia IN Sp.z o.o. Kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk. Funkcja – członek zespołu badawczego, odpowiedzialny za opracowanie społecznej części badań, dotyczącej oceny jakości życia pacjentów po zabiegu stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego.
●  marzec-kwiecień 2015 r.  - udział w badaniach naukowych, realizowanych na zlecenie projektu BASTION, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego oraz z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (FP7- REGPOT-2012-C T2012-316254- BASTION), we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Tytuł badania: „Analiza społecznego odbioru diagnostyki genetycznej w odniesieniu do nowotworów i jej obraz w wybranych źródłach” Wyniki badań  zostały wykorzystane w polskojęzycznej oraz anglojęzycznej publikacji pt. „Policy paper dla nowej polityki państwa w zakresie spersonalizowanej profilaktyki onkologicznej w Polsce”.

Monografie naukowe
● Komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem onkologicznym w życiu i w serialu - studium narracji, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2017, str. 270

Redakcja naukowa
● Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe, Chmielewska-Ignatowicz T., Jewdokimow M., (red.), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016

Artykuły
 ● Reklama szczepionek dla dzieci narzędziem dyscyplinującym w dyskursie biowładzy [w:] Przestrzenie manipulacji społecznej w badaniach i praktyce, red. Gamian – Wilk M, Zimoń – Dubowik B, Doliński D, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2012.
Śmierć w telewizyjnych serialach o tematyce medycznej [w:] Media wobec śmierci, tom 1, Kwasik K, Jaroszyński J, Łęcicki G., (red.), Dom Wydawniczy Elipsa,  Warszawa 2010.
Wpływ jakości komunikacji: lekarz-pacjent na tworzenie się sieciowych wspólnot osób chorych na nowotwory [w:] Wspólnota czy ekshibicjonizm? O mediach Społecznościowych, (red). Kwasik K, Jaroszyński J, Łęcicki G, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
Diagnoza: rak. Rzecz o ważności sposobu przekazania przez lekarza informacji pacjentowi o chorobie nowotworowej...”, [w:] Społeczne konteksty chorób przewlekłych, Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A., (red.).,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
What do oncological patients pay attention to while watching medical TV series?, [w:] Challenges of the current medicine, Krajewska-Kułak E (red.), Published by University in Białystok, Health Science Department, Białystok 2013, vol. 2, 59-67.
Dlaczego nie mówimy wprost, o co chodzi? O kulturowej tabuizacji słów: “śmierć” i“seks”, utrudniającej niejednokrotnie komunikację lekarz-pacjent, Bralczyk J., (współutor), [w:] Goban-Klas T., (red.), Komunikowanie w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A , Warszawa 2014.
Communication between a doctor and a patient – from paternalism to patient's autonomy, [w:]  Challenges of the current medicine, Krajewska-Kułak E (red.), Published by University in Białystok, Health Science Department, Białystok 2014, vol. 3, 142-156,
Is a patient's knowledge regarding cancer one of the most important conditions of a partner relationship with a doctor?, [w:] Challenges of the current medicine, Krajewska-Kułak E (red.), Published by University in Białystok, Health Science Department, Białystok 2015, vol. 4., str. 9-29.
Why doctors should pay close attention to the way they communicate with patients – about PR regarding health industry., [w:] Communikation and information technology in society, Volume 1 “Real Communication”, Wawrzak-Chodaczek M., Kowal J., Ostapiuk K., (red),  Cambridge Scholars Publisher 2015.
Policy paper for a new state policy concerning personalized cancer prevention in Poland, This Policy Paper was prepared under the BASTION Project funded by the European Commission under the 7th Framework Programme and with the funds of the Ministry of Science and Higher Education (FP7- REGPOT-2012-CT2012-316254- BASTION), Jażdżewski K., Jewdokimow M., Massalski M., Sztolcman J., Walczak A., Walczak B., Wójcicka A. (red.), Wydawnictwo UW, Warsaw 2015.
Edukacyjny wpływ rozrywkowych przekazów medialnych na komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem, [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, Chachulski T., Kielak D., Ślusarska M (red.),  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2015, str. 383-395.
Genetic diagnosis of cancer burden as illustrated by interviews with cancer patients and people from families belonging to cancer risk group, Jewdokimow M., (współautor), [w:] Challenges of the current medicine, Krajewska-Kułak E ., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. Sarnacka E (red.), Published by University in Białystok, Health Science Department, Białystok 2016, vol. 5. str. 51-66.
Rodzice chorych dzieci blogi piszą…analiza najczęstszych powodów tworzenia sieciowych pamiętników przez rodziców nieuleczalnie chorych dzieci - na wybranych przykładach,  [w:] Dziecko w mediach, część VII pt.: „Dziecko w sferze publicznej”, Butkiewicz M., Gralczyk A., Marcyński K SAC.,  (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, str. 487-498.
●  Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe, Chmielewska-Ignatowicz T., Jewdokimow M., (red.), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
Fora internetowe jako źródło wiedzy i wsparcia emocjonalnego dla osób onkologicznie chorych i ich rodzin - na przykładzie analizy forów internetowych poświęconych rakowi piersi i rakowi jelita grubego [w:] Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe, Chmielewska-Ignatowicz T., Jewdokimow M., (red.), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, str. 121-167

OSIĄGNIĘCIA/NAGRODY:
● X 2012-VI 2013, otrzymanie stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego pn. „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza”.
● 23-26.05.2013, Białystok– VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: „Na co zwracają uwagę pacjenci onkologiczni podczas oglądania seriali o tematyce medycznej?” - otrzymanie I nagrody za prezentację pracy/referatu podczas konferencji.
● 23-26.04.2015, Białystok– X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: „Czy wiedza pacjenta na temat choroby nowotworowej jest jednym z ważniejszych warunków tworzenia się partnerskich relacji lekarz-pacjent?” - otrzymanie III nagrody za prezentację pracy/referatu podczas konferencji.
● III-IV 2015, udział w projekcie badawczym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, projekt pt. „ Analiza społecznego odbioru diagnostyki genetycznej w odniesieniu do nowotworów i jej obraz w wybranych źródłach”.
● 14-17.04.2016, Białystok– XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: „Co Polacy wiedzą i myślą o genetycznej diagnostyce chorób nowotworowych – analiza ogólnopolskich badań sondażowych” - otrzymanie II nagrody za prezentację pracy/referatu podczas konferencji.
● 22.04.2017, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, VI  Naukowa Konferencja Służby Zdrowia pt. “Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, otrzymanie medalu za promocję holistycznej wizji człowieka doświadczonego bólem i cierpieniem.
●18-21.05.2017, Białystok– XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, referat pt.: Lekarz jako pacjent onkologiczny. Analiza badań jakościowych” - otrzymanie I nagrody za prezentację pracy.
● 23.03.2017, Warszawa, otrzymanie nagrody „Belfra roku 2017” w kategorii „Prowadzący ćwiczenia Wydziału Nauk Humanistycznych” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (nagroda przyznana przez studentów).

STRONY INTERNETOWE:
https://uksw.academia.edu/TomiraChmielewskaIgnatowicz

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach