glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Piotr Dejneka, dr

dr Piotr Dejneka
p.dejneka@uksw.edu.pl

STANOWISKO I PEŁNIONE FUNKCJE

● Adiunkt

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
●Absolwent Instytutu Stosowanych  Nauk Humanistycznych UW oraz Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN.  
Od roku  2009 adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości na Wydziale Nauk Humanistycznych  UKSW. Współpracownik Zespołu Badawczego Zakładu Socjologii  Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury IFIS PAN. Członek Komitetu ds. Zagrożeń  Cywilizacyjnych  PAU. Wizytujący wykładowca Instytutu Wirginii Woolf, Jesus College Uniwersytetu w Cambridge,
 Szkoły Komunikacji Społecznej i Studiów Medialnych Politechniki Lizbońskiej, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Lizbońskiego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Sassari. Wykładowca  problematyki  kultury  współczesnej, komunikacji kulturowej, nowych  mediów komunikacji  społecznej. Zainteresowania badawcze koncentrują się na  wpływie mediów na politykę, problematyce pograniczy kulturowych, integracji kulturowej, wpływu imigracji na dyskursy polityczne, populizmu, historycznych  
i  współczesnych uwarunkowaniach  nacjonalizmu i  ich  wpływu na UE.  Autor  trzech książek i  szeregu  artykułów naukowych. Ostatnio wydał Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w  Europie? Warszawa (2019).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Wpływ nowych technologii informacyjnych na tzw. sferę publiczną (Jurgen Habermas), kulturowe następstwa rewolucji informatycznej, granice integracji europejskiej, pogranicza kulturowe oraz problematyka pamięci historycznej i jej wpływu na wspólnotowo i indywidualnie tworzone narracje kulturowe.

DOROBEK NAUKOWY

Projekty badawcze

● Współpracownik Zespołu Badawczego Zakładu Socjologii  Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury IFIS PAN pod przewodnictwem prof. Joanny Kurczewskiej; m.in.: Projekt  badawczy nr 1 H02E/051/30: Prawodawcy
i tłumacze. Europeizacja interpretacji polskich granic i pograniczy w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji do Unii Europejskiej
.

Monografia naukowa

● Piotr Dejneka, Sam wśród Filozofów, Rzecz o Stanisławie Brzozowskim, Wydawnictwo  UKSW, Warszawa 2011.
● Piotr Dejneka, Populizm a sfera publiczna . Czy populizm zrewitalizauje sferę publiczną w Europie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Redakcja naukowa
● Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, red. P. Dejneka, A. Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Artykuły
● Postawy wobec Unii Europejskiej i Europy mieszkańców Podlasia, Podhala i Śląska Cieszyńskiego. Próba porównania, [w:] Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, praca zbiorowa pod redakcja Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009.
● Cztery polskie transformacje systemowe, [w:] Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko Biała 2011, s. 100-110.
● Kilka słów o trudnościach, na jakie narażona jest perspektywa budowania społeczeństwa wielokulturowego we współczesnej  Europie, [w:] Kultury  świata w dialogu, praca zbiorowa pod redakcją Anny Czajki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 227-237.
● Pegida and what next in Europe? Ritualisation of anti-immigration protests, SGEM VIENNA 2016, p. 361-372.
● Populism and the public sphere. Will populism revitalise EU project?, SGEM VIENNA 2016, p. 397-408.
● Populizm emancypacyjny a sfera publiczna, czyli kilka słów o „dobrym populizmie” we współczesnej dyskusji politycznej w Polsce. Przypadek KODu. Książka Pionu kultury PAN pod red. Joanny Kurczewskiej (w składzie).
● Pegida – patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Fenomen  nagłego wzrostu znaczenia, [w:] Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
● Porozumiewanie się a samookreślenie, czyli o granicach  wielokulturowej Europy, [w:] Kultury narodowe i lokalne
a polityka
, praca zbiorowa, pod redakcją Joanny Kurczewskiej i  Zdzisława Macha, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2018 (przyjęty do druku).

ORGANIZACJA
● Pomysłodawca i główny koordynator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe, 14-15 maja 2015 (z: dr Anną Wróblewską i dr Joanną Pietrzak-Thebault).

    Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
    Informacja o ciasteczkach