glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Magdalena Woźniewska-Działak, dr

Dr Magdalena Woźniewska-Działak
m.wozniewska@uksw.edu.pl

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE
● Adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości
● Pełnomocnik dziekana WNH ds. praktyk studenckich
● Członkini Wydziałowej Komisji Wyborczej
● Członkini Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej
● Sekretarz serii wydawniczej „W stronę międzykulturowości”
● Zastępca redaktor naczelnej kwartalnika „Kultura Współczesna

WYKSZTAŁCENIE
● Doktorat (UKSW, 2012): Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl (promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ).
● Praca dyplomowa z filozofii (studia podyplomowe na UW, 2005): Wątki filozoficzne w listach Cypriana Norwida. Nawiązania i kontynuacje (promotor: prof. dr hab. Stanisław Pieróg, UW).
● Magisterium (UKSW, 2004): Miejsce metafory w praktyce poetyckiej Cypriana Norwida w „Vade-mecum” (promotor: prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Historia kultury i literatury XIX wieku, romantyzm i postromantyzm; twórczość Mickiewicza, Krasińskiego, Norwida; filozofia kultury w wieku XIX, polska filozofia narodowa, polska tożsamość narodowa, folklor i sztuka ludowa, problematyka pogranicza kulturowego.

DOROBEK NAUKOWY
Monografie naukowe
● Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Redakcja naukowa
● Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja,  praca zbiorowa pod red. M. Saganiak, M. Wernera, M. Woźniewskiej-Działak, Ł. Kucharczyka, Warszawa 2017.
● Polska i Włochy w dialogu kultur. La Polonia e l’Italia nel dialogo tra le culture, praca zbiorowa pod red. L. Masiego, J. Pietrzak-Thebault, E. Nicewicz-Staszowskiej i W. Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2017.
● Wielkie Księgi Ludzkości, pod red. A. Czajki, opracowanie tekstów M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2013.

Wybrane artykuły
● Czy Norwid myślał traktatem? (Rec. Anna Roter-Bourkane Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida, Wydawnictwo Rys, Poznań 2014, ss. 163.), „Studia Norwidiana” 35 (2017), s. 236-249.
● Rzym – stolica dziejów. Wieczne miasto w Norwidowskiej refleksji o narodzie, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców”, Rok XXII, 22 (2016), s. 189-204.
● L’orizzonte della questione polacca alla luce delle lezioni bolognesi di Teofil Lenartowicz e Stefan Buszczyński, [w:] Polska i Włochy w dialogu kultur. La Polonia e l’Italia nel dialogo tra le culture, praca zbiorowa pod red. L. Masiego, J. Pietrzak-Thebault, E. Nicewicz-Staszowskiej i M. Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2017, s. 169-189.
● Pytania o rację bytu narodowego. Wokół „Ojczyzny ze stanowiska chrześcijańskiego” Zygmunta Glogera, [w:] Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia, pod red. J. Leończuka, J. Ławskiego i Ł. Zabielskiego, Białystok 2016, s. 83-92.
● Pisarze XIX wieku o epoce staropolskiej w kontekście tożsamości narodowej. Mickiewicz - Kraszewski – Norwid, „Ruch Literacki” 4 (2016), R. LVII, s. 427-437.
„Rzecz czarnoleska” w recepcji trzeciego pokolenia romantyzmu. Na przykładzie Norwida i Lenartowicza, „Studia Norwidiana” 34, 2016, s. 61-80.
● Oswajanie dystansu. Norwida i Lenartowicza myślenie o kraju w latach 1849-1863, [w:] Romantyzm krajowy – profil lokalny i oswajanie Europy, pod red. M. Łoboz, przy współpracy A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Wrocław 2016, s. 127-140.
● Wczesny Norwid i podstawowe doświadczenie polskości, [w:] Kulturowy wymiar twórczości Norwida, pod red. J.C. Moryca OFM i R. Zajączkowskiego, Lublin 2016, s. 99-113.
● „Italiam! Italiam!” Cypriana Norwida. Liryczny dialog w samotności, [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. T. Chachulskiego, D. Kielak, M. Ślusarskiej, Warszawa 2016, s. 129-143.
● „Wehikuł sprawy polskiej” w wykładach bolońskich Teofila Lenartowicza i Stefana Buszczyńskiego, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, 2015, s. 395-411.
● Wiek XIX bez stereotypów (Rec. Tadeusz Epsztein, Magdalena Gawin, Bogusław Dopart, Historie Polski w XIX wieku. Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura, tom 1, pod red. Andrzeja Nowaka), „Littera/Historica” 2 (2015), s. 126-137.
● Portretowanie arcydzieła (Rec. Rolf Fieguth, Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Rok VII (XLIX) 2014, s. 449-455.
● „Gusła nasze moc straciły” Czy kultura współczesna stawia „Dziadom” ważkie pytania?, „Colloquia Litteraria” 2014, s. 57-67.

ORGANIZACJA
● Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech”, Polskość w świecie II: Jan Białostocki, 19 września 2017 r., UKSW w Warszawie (kierownik projektu: prof. A. Czajka-Cunico).
● Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech”, Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski, 3 czerwca 2016 r., UKSW w Warszawie (kierownik projektu: prof. A. Czajka-Cunico).
● Współorganizacja konferencji naukowej Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja, 8-9 grudnia 2016 r. Narodowe Centrum Kultury, WNH UKSW w Warszawie (pomysłodawcy i realizatorzy projektu: prof. M. Saganiak, dr M. Werner).
● Organizacja spotkania ze współautorką książki Matrioszka w hidżabie, Iwoną Kaliszewską, 4 kwietnia 2016 r. UKSW w Warszawie. (dla studentów Kulturoznawstwa)
● Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej Polska i Włochy w dialogu kultur. (La Polonia e l'Italia nel dialogo delle culture), 11-12 czerwca 2015 r., UKSW i Włoski Instytut Kultury w Warszawie.
● Współorganizacja panelu dyskusyjnego Kulturoznawstwo i międzykulturowość, 20 lutego 2015 r., UKSW, Warszawa.
● Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej Wielkie Księgi Ludzkości, 14 czerwca 2013 r. UKSW, Warszawa.

INNE
Członkostwo w jury konkursów norwidowskich:
● „Bliżej Norwida 2017”. XXI Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Cypriana Norwida zorganizowany przez XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Warszawie, 14 listopada 2017 r.
● „Bliżej Norwida 2016”. XX Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Cypriana Norwida zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Warszawie 17 listopada 2016 r.
● XVI Konkurs poetycki „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi” zorganizowany przez Gminne Centrum kultury w Dąbrówce 18-19 maja 2016 r.
● „Śladami Norwida” 17 marca 2016 r., konkurs recytatorski zorganizowany przez Liceum ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie.
● X Jubileuszowy Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”, Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce, 14 maja 2010 r.

ODZNACZENIA
● Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Annę Zalewską, 29 lipca 2016 r.

HOBBY
Góry, muzyka klasyczna i polska muzyka ludowa (folk).

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach