glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. dr hab.

Prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
brygida.pawlowska@gmail.com

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE 
● Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów.
● Współtwórczyni i opiekunka specjalizacji kulturoznawczej „Media w kulturze”.
● Współtwórczyni i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH
Członek Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych  (Wydział Polonistyki UW)

WYKSZTAŁCENIE
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Jest literaturoznawcą o orientacji interdyscyplinarnej, specjalizuje się w zakresie poetyki i semiotyki tekstów kultury współczesnej (zwłaszcza literatury, filmu, reklamy); posiada uznany dorobek kulturoznawczy.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE
Monografie:
● Sens i chaos w grotesce literackiej. Od „Pałuby” do „Kosmosu”, Universitas, Kraków 2002.
● Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011)
● Murky Images. Essays on Literature, Film and Advertising, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken (Germany) 2017.

Współautorka wielu książek zbiorowych, m.in. Słownika pojęć i tekstów kultury, red. Ewa Szczęsna, „Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne”, Warszawa 2002.

Redaktor naukowa książek zbiorowych:
● Postać literacka. Teoria i historia, red. E. Kasperski, B. Pawłowska-Jądrzyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
● Fotoesej – testowanie granic gatunku, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Jewdokimow, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
● Rzecz w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
● Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, ss. 454.
● Tomasz Baldziński, Dorota Dłużniewska, Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Werner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
● Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Wybrane artykuły i rozdziały w książkach zbiorowych:
● Parodia i groteska w „Pałubie” Karola Irzykowskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 5.
● Bohater groteskowy i formosynkrazja, [w:] Postać literacka. Teoria i historia, red. E. Kasperski, współred. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 1998.
● Przeciw aforystyczności. Świadomość językowa w „Pałubie” Karola Irzykowskiego, „Teksty Drugie” 2001.
● Zwierciadło, lampa, łabędź. Szkic o prozie Vladimira Nabokova, „Sztuka i Filozofia” 29-2006.
Oko i światło. O nowelach Edgara Poego (w kontekście malarstwa), [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji, red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk, Warszawa 2009.
● Kryzys dyskursu miłosnego (Beckett i Dostojewski), „Tekstualia” 2010, nr 1.
● Między Hiobem a homo sovieticus. O „Losie człowieka” Siergieja Bondarczuka w aspekcie transsemiotycznym, „Teksty Drugie” 2010/ 5.
● Elipsa w narracji literackiej i filmowej („Piknik pod Wiszącą Skałą”), „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 71-72.
The Sacred and the Scandal: On Religious References in Advertising, translated by M. Aleksandrowicz-Wojtyna, “Tekstualia. A Special Selection of Articles. Indeks Plus”, 2013 (wersja polska: Sacrum i skandal. O nawiązaniach do religii w przekazie reklamowym, [w:] Religijność w dobie popkultury, red. T. Chachulski, J. Snopek, M. Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014).
● Hiperbola wizualna w przekazie reklamowym (rekonesans), [w:] Tropy literatury i kultury popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014 (wersja angielska: Visual hyperbole in advertising (reconnaissance), „Załącznik Kulturoznawczy” 2014, nr 1).
● Zmącone obrazy. O poetyce dysonansu międzytekstowego w filmach apokryficznych Andrieja Zwiagincewa, „Studia Kulturoznawcze” 2014 nr 2 (wersja angielska: Murky images. The poetics of intertextual dissonance in the apocryphal films of Andrei Zvyagintsev, “Załącznik Kulturoznawczy” 2/2015).
● Lolita po polsku. Na przykładzie „Dziewczynki z hotelu „Excelsior” Eustachego Rylskiego, [w:] Uwięzione w grzeczności. Obrazy kobiecych inności w tekstach literackich, red. B. Walęciuk-Dejneka, Ł.A. Wawryniuk, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2015.
● Intruz w starym atelier, czyli co nam dzisiaj po tamtych fotografiach (próba fotoeseju), „Załącznik Kulturoznawczy” 2/2015.
● Młodość jako „sekretna alchemia odciążająca”. W kręgu idei Witolda Gombrowicza, [w:] Ciężar i lekkość w kulturze. 
● Estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
● Szybkość wśród ideałów popkultury. O Jamesie Deanie w 60-tą rocznicę narodzin legendy aktora, [w:] Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
● O „duchowości następczej” i kiczosferach emocjonalnych w dwóch ujęciach literackich (Irzykowski – Dehnel), „Załącznik Kulturoznawczy” 2016/3.
● Narracja literacka jako próba rozrachunku w imperatywem sensowności, O „Kosmosie” Witolda Gombrowicza, [w:] Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
● Syndrom Makbeta, czyli gdy możliwość staje się koniecznością. O powieści Tima Krabbé „Złote jajko” i filmie „Zniknięcie” George’a Sluizera, [w:] Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

ORGANIZATORKA KONFERENCJI NAUKOWYCH
● Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia, UKSW, 2 czerwca 2014 r. (z dr Agnieszką Smagą).
● Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Ciężar i lekkość w kulturze – wczoraj i dziś. Estetyka, poetyka, style myślenia, UKSW, 26 września 2014 r. (z dr Agnieszką Smagą).
● Pierwsza Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa z cyklu Młode Kulturoznawstwo pt. Gra z kiczem we współczesnych tekstach kultury, UKSW, 18 lutego 2015 r. (z mgr Moniką Jazownik).
● Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Szybkość w kulturze, UKSW, 20-21 maja 2015 r. (z dr Agnieszką Smagą).
● Ogólnopolska konferencja naukowa Rzecz w kulturze współczesnej z cyklu Konferencje „Załącznika Kulturoznawczego”, UKSW, 3 listopada 2015 r. (koordynacja całości i rozliczenia: dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk; sekretarz konferencji: mgr Dorota Dąbrowska; współpraca organizacyjna: mgr Agnieszka Świątek, dr Marcin Jewdokimow, dr Paweł Kuciński, mgr Marek Ostrowski).
● Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Młode Kulturoznawstwo pt. Kryzys dyskursu miłosnego? O miłości i formach jej przedstawiania w kulturze współczesnej, UKSW, 10 marca 2016 r. (z mgr Moniką Jazownik).
● Wydziałowa konferencja naukowa (ZPIiKM, WNH UKSW) Fotoesej – testowanie granic gatunku, 18 marca 2016 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Młode Kulturoznawstwo pt. Dyskurs miłosny wczoraj i dziś, UKSW, 20 września 2016 r. (z mgr Moniką Jazownik).
● III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Możliwość i konieczność w kulturze, UKSW, 27 września 2016 r. (z mgr Moniką Jazownik).
● Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury, UKSW, ZPIiKM, 10-11 grudnia 2016 r. (z mgr Moniką Jazownik).
● Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury), UKSW, Warszawa 29 września 2017 r.; ZPIiKM oraz redakcja „Załącznika Kulturoznawczego” (z mgr Dorotą Dąbrowską i dr Agnieszką Smagą).
● Ogólnopolska Konferencja Naukowa Haneke, czyli wszystko, UKSW, Warszawa, 21 października 2017 r.; ZPIiKM oraz Katedra Badań nad Teatrem i Filmem (z dr hab. Katarzyną Taras i mgr Katarzyną Gołos).
● Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz. II: Perswazja niewerbalna, UKSW, Warszawa 25 listopada 2017 r. (z mgr Dorotą Dąbrowską i dr Agnieszką Smagą).

OSIĄGNIĘCIA
Współtwórczyni czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, a także m.in. programu specjalizacji „Media w kulturze” dla studiów kulturoznawczych pierwszego i drugiego stopnia. Do roku 2015 Przewodnicząca Komisji Konkursowej w Konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską Napisaną w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW. Wieloletni współpracownik Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (IBL PAN). Laureatka Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2016 r.). 

HOBBY 
Bardzo stare pocztówki i takież fotografie, koty.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach