glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Paweł Kuciński, dr

 

Kariera naukowo - dydaktyczna:    

2012 - Adiunkt w katedrze kultury XX wieku, WNH UKSW.

2010 - 2012 - Zajęcia zlecone na WNH UKSW.

2010 - Doktorat w IBL PAN na podstawie rozprawy  Poezja radykalnej prawicy lat trzydziestych. Poetyka i ideologia, promotor: prof. dr hab. Michał Głowiński.

2003 - 2006 - Studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN.

2004 - Studia podyplomowe w Studium Edytorstwa Współczesnego na WNH UKSW.

2003 - Magisterium  na WFP UKSW w Warszawie  na podstwie pracy Literatura a ideologia. Przykład poezji dwudziestolecia międzywojennego, promotor:  prof. dr hab. Krzysztof Dybciak.

 

Tematyka  badań/zainteresowania naukowe:

 • Komunikacja w przestrzeni publicznej.
 • Recepcja sztuki (gł. literatury) we współczesności.
 • Kategorie nowoczesności, historii jako kategorie tożsamościowe/kulturowe.
 • Problematyka dystansu międzyludzkiego.
 • Geopoetyka (poetyka przestrzeni).
 • Obcość /inność /płynność – modele współczesnej kultury.
 • Kultura totalitarna/monumentalna.  
 • Dzieje ideologii prawicowych i lewicowych, ich wpływ na kulturę (komunikacja, perswazja, analiza tekstów propagandowych, popkulturyzacja jako narzędzie polityzacji).
 • Wielkie i małe narracje (mity społeczne, polityczne, archaiczne).
 • Narracyjność jako sposób budowania światoobrazu (narracyjność/fabularność instytucji publicznych – państwa, narodu, wspólnoty, diaspory).
 • Kwestie pamięci zbiorowej i indywidualnej, zapominania.
 • Literatura XX wieku (szczególnie dwudziestolecia międzywojennego).
 • Kategorie estetyczne – groteska, ironia - ich związek ze sferą publiczną. 
 • Problematyka dyskursu nienawiści (antysemityzm, obcość, wrogość i sposoby ich przezwyciężania).
 • Media - przemiany, komunikacja, informacja w mediach, etyka w mediach. 

 

 

Prowadzone zajęcia:

 • Komunikacja Kulturowa XX wieku i czasów najnowszych (sytuacja polska i europejska):  ikonosfera, audiosfera, logosfera.
 • Antropologia współczesności.
 • Przemiany w komunikacji medialnej (media, multimedia, hipermedia).
 • Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych.
 • Podstawy antropologii z uwzględnieniem antropologii kulturowej.
 • Wprowadzenie do współczesności.
 • Analiza dzieła literackiego.

 

Życiorys naukowy

Artykuły opublikowane:

 1. Paweł Kuciński, Nowoczesność nacjonalistyczna. Czytając Wasilewskiego, „Teksty Drugie”, 5/2005.
 2. Paweł Kuciński, Nacjonalizm: pokoleniowe interpretacje romantyzmu w świetle publicystyki prawicowej lat trzydziestych, [w:] Literatura zaangażowana. Koncepcje, programy, realizacje, red. E. Ziętek-Maciejczyk, P. Cieliczko, Warszawa 2006.
 3. Paweł Kuciński, Mit polityczny. Wykluczające narracje narodowe Jerzego Pietrkiewicza, [w:] Obcy – Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, Inny i obcy w kulturze, cz. III, red. P. Cieliczko, P. Kuciński, Warszawa 2008.
 4. Paweł Kuciński, Tożsamość totalitarna i wizerunki Żyda w pamflecie antysemickim lat trzydziestych. Rekonesans, [w:] Literatura, kultura, tolerancja, red. G. Gazda, J. Płuciennik, I. Hübner, Kraków 2008.
 5. Paweł Kuciński, Oblicza słowiańszczyzny w polskiej radykalnie-prawicowej literaturze i publicystyce lat trzydziestych, [w:] Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2010.
 6. Paweł Kuciński, Idealizm i realizm. „Oda do Młodości” w ustroju „dyktaturowym”, [w:] Incanto. Upominki dla Inki, red. P. Cieliczko, Warszawa 2010.
 7. Paweł Kuciński, Jak Żyd stał się „żydem”. O antysemickiej reifikacji, [w:] Incanto. Upominki dla Inki, red. P. Cieliczko, Warszawa 2010.
 8. Paweł Kuciński, „Genealogia teraźniejszości” Świętochowskiego w kręgu idei polskiego nacjonalizmu, „Pamiętnik Literacki”, 4/2010.
 9. Paweł Kuciński, ”Prawą stroną literatury polskiej”, „Pamiętnik Literacki”, 4/2010.
 10. Paweł Kuciński, O nacjonalistach i kartografach. Symbol granicy na tle idei i (mrzonek) geopolitycznych w polskiej poezji nacjonalistycznej lat trzydziestych [w:] Studia postkolonialne nad literaturą polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010.
 11. Paweł Kuciński, Rytuały demokracji – święto totalitaryzmu. Narodowo-Radykalna refleksja o obchodach, celebracjach i pamięci między wojnami, „Napis”, seria XVI, Warszawa 2010.
 12. Paweł Kuciński, Ideologiczne funkcje metatekstów w  poezji nacjonalistycznej lat trzydziestych wobec tradycji romantyzmu,[w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011.
 13. Paweł Kuciński, Polityka historyczna i trauma, „Teksty Drugie”, 6/2010.
 14. Paweł Kuciński, Polityka historyczna spadkobierców romantyzmu, [w:] Polityka historyczna w literaturze polskiej, pod red. K. Stępnika i M. Piechoty, Lublin 2011.
 15. Paweł Kuciński, "Genealogia teraźniejszości" w latach trzydziestych XX wieku, [w:] Aleksander Świętochowski, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011.
 16. Paweł Kuciński, Krzywe zwierciadło i stłuczona lampa. Groteska Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w dyskursie totalitarnym i  antysemickim [w:] Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, red P. Kuciński, G. Krzywiec,  Warszawa 2011.
 17. Paweł Kuciński, Krytycyzm rodzajowy jako wariant walki ideologicznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011,  z.2.
 18. Paweł Kuciński, Grzegorz Krzywiec, Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, [wstęp do:],  Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, red P. Kuciński, G. Krzywiec,  Warszawa 2011.
 19. Paweł Kuciński, Dyskurs władzy – dyskurs opozycji. Status narodu i państwa w polskiej prawicowej publicystyce i poezji politycznej lat trzydziestych, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. nauk. M. Poradecki, Łódź 2011.
 20. Paweł Kuciński, Wschód i kresy. Nacjonalistzcyne mitologizacje ziem wschodnich w II Rzeczpospolitej, „Dekada Literacka”, 2-3/2012. (Tekst dostępny na stronie: http://issuu.com/starbak/docs/pogranicza, ss. 9 - 17).
 21. Paweł Kuciński, Moralność wynaleziona. System etyczny i nacjonalizm,  "Poradnik Językowy" 2014, z. 1.
 22. Paweł Kuciński, Wschód – kresy – getto. Mit polityczny i totalitaryzm, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, wstęp J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria I, Białystok 2013.

 

 

Artykuły przyjęte do druku:

 1. Paweł Kuciński, Nacjonalizm, romantyzm i totalitaryzm. Przypadek polski.
 2. Paweł Kuciński,  Diaspory tożsamość wymyślona.
 3. Paweł Kuciński, Getto jako narracja antysemicka.
 4. Paweł Kuciński, "Popioły" Stefana Żeromskiego. Oblicza dziejów wobec romantycznego historyzmu i idei modernizacji.
 5. Paweł Kuciński, Praktyki dyskursu antysemickiego a słowo Juliana Tuwima.

 

 

Prace w  przygotowaniu:

 • Paweł Kuciński, Poezja radykalnej prawicy lat trzydziestych Poetyka a ideologia (rozprawa doktorska).

 

 

Prace redakcyjne:

 1. Paweł Kuciński [red. wspólnie z Grzegorzem Krzywcem], Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, Warszawa 2011.
 2. Widziane, czytane, oglądane - oblicza Obcego . Inny i Obcy w kulturze. Część 1 (wspólnie z P. Cieliczką), Warszawa 2008.
 3. Literackie portrety Innego. Inny i Obcy w kulturze. Część 2 (wspólnie z P. Cieliczką), Warszawa 2008.
 4. Obcy - Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności. Inny i Obcy w kulturze. Część 3 (wspólnie z P. Cieliczką), Warszawa 2008.

 

 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 1. Czerwiec 2013, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze" (UwB, Białystok).
 2. Czerwiec 2013, "On-line/Of-line - tekst a doświadczenie. O pisaniu jako stylu życia". Interdyscyplinarna konferencja naukowa (UŁ, Łódź).
 3. Kwiecień 2013, „Różnica – tożsamość – zmiana” (18 – 20 kwietnia 2013 r., UKSW, Warszawa).  
 4. Kwiecień 2013, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etniczność, kultura, polityka: wzajemne zależności” (18 – 19 kwietnia 2013 r., UJ, Kraków). 
 5. Kwiecień 2013, „Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością (10 – 11 kwietnia 2013 r., UWM, Olsztyn).       
 6. Styczeń 2013, Etyka słowa, (UW, Warszawa).
 7. Listopad 2012, Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Józef Ignacy Kraszewski 1812 -2012. Pisarz -€ Myśliciel -€Autorytet  (IBL PAN, UwB, UKSW, Warszawa – Białystok).
 8. Maj 2011, „Pogranicze, wschód, kresy a idee Europy”, (UwB, Białystok).
 9. Maj 2011, „Rodzaje i style krytycyzmu”, Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, (UŁ, Łódź).
 10. Czerwiec 2011, „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej” (UwB, Białystok).
 11. Czerwiec 2011„Miejsca od-miejscowione” (IBL PAN, Warszawa).
 12. Wrzesień 2011, "Stanisław Brzozowski" -  Powroty, (PR, Radom).
 13. Luty 2010, „Klemperer. Notatki o filologu”, (UAM, Poznań).
 14. Kwiecień 2010,  "Władca, władza — literackie doświadczenia Europejczyków‎" (UŁ, Łódź).
 15. Maj 2010, „Roots & Routes. Tożsamość Diaspory. Korzenie i Drogi” (UJ, Kraków).
 16. Maj 2010, „Polityka historyczna w literaturze polskiej” (UMCS, Lublin).
 17. Czerwiec 2010, „Literatura i rytuały” (UAM, Poznań).
 18. Grudzień 2010, O metodzie w kulturoznawstwie (UKSW, Warszawa), Przestrzenie publiczne, miejsca pamięci - spotkania z obcym i tożsamym. Próba analizy kulturowej.
 19.  Kwiecień 2009, „Aleksander Świętochowski”(UMCS, Lublin).
 20. Maj 2008, „Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską”, (UMCS, Roskosz k. Białej Podlaskiej).
 21. Kwiecień 2008, „Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, (UMCS, Roskosz, Biała Podlaska).
 22. Maj 2007, „Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku (UMCS, Roskosz, Biała Podlaska).
 23. Maj 2007, „Literatura, Kultura, Tolerancja”, (międzynarodowa konferencja, UŁ, Łódź).  
 24. Wrzesień 2006,  Warsztaty interpretacyjne  zorganizowane na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Bohum (Niemcy), tytuł wystąpienia: Mit prawicowy – narracje a ideologia.
 25. Czerwiec 2006, „Inny, obcy” (IBL PAN, Warszawa ).
 26. Czerwiec 2005, „Literatura zaangażowana. Czy potrzebna nowa definicja”, (IBL PAN, Warszawa). 
 27. Kwiecień 2003, „Konteksty Literatury” (AP, Siedlce).
 28. Marzec 2001, „Czytać Wiek XIX”, (UKSW, Warszawa).
 29. Grudzień 2000, „Norwid. Awangardowy konserwatysta. Konserwatywny awangardzista” (UAM, Poznań).

 

 

Udział w projektach badawczych i grantach:

 • Opowiedzieć PRL,   wykonawca, grant NCN – zakończony.
 • Obserwatorium etyki słowa, wykonawca,  grant MKiDN.

 

Członkowstwo w organizacjach i gremiach naukowych:

 • Członek Komitetu Redakcyjnego naukowej serii wydawniczej Colloquia Orientalia Bialostocensia.

 

Stypendia:

 • Stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2006 -2009).

 

 

Dorobek organizacyjny:

 • członek Komitetu Organizacyjnego (zastępca Przewodniczącego) Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Józef Ignacy Kraszewski 1812 -2012. Pisarz -€ Myśliciel -€Autorytet (listopad 2012)
 •  
 • Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej Przestrzenie Badań Kulturoznawczych  [grudzień 2012]
 • Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej Przestrzenie Badań Kulturoznawczych  II  [kwiecień 2012, UKSW]
 • organizacja XLI, XLII, XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN.
 • członek Komitetu Głównego OLiJP od 2011 roku, (kierownik organizacyjny, członek Prezydium OLiJP od 2011 do 2013 roku).
 • udział w ogolnopolskich komisjach ustnych XLI, XLII, XLIII OLiJP (2011, 2012, 2013).
 • członek Komitetu Organizacyjnego konkursu historycznoliterackiego dla szkół średnich „Bolesław Prus. W setną rocznicę śmierci pisarza“ (2012).
 • Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej Muzyka w kulturze.

 

Inne:

 • Warszawski przewodnik literacki, pod red. P. Cieliczki, Warszawa 2005 [autorstwo haseł: Jan Lechoń, Janusz Minkiewicz, Józef Wittlin, Kazimierz Wierzyński, Konstanty Ildefons Gałczyński, Leon Kruczkowski, Światopełk Karpiński, Władysław Broniewski].
 • Paweł Kuciński, Rekonwalescencje,  Piece 2004 (Wiersze).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach