glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Agnieszka Smaga, dr

dr Agnieszka Smaga
a.smaga@uksw.edu.pl

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE
● Adiunkt w Zakładzie Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH
● Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej
● Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki, afiliowany przy Wydziale „Artes Liberales” UW
● Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych, UW

WYKSZTAŁCENIE
● 2005 – doktor nauk humanistycznych w zakresie polskiego literaturoznawstwa, tytuł pracy: Formizm w poezji Tytusa Czyżewskiego (Zakład Literatury Współczesnej UMCS)
● 2001 – magister sztuki, tytuł pracy „Kub” Tytusa Czyżewskiego (Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki ASP w Warszawie)
● 2001 – artysta grafik (ASP w Warszawie)
● 1997 – magister filologii polskiej, tytuł pracy Poezja Jerzego Harasymowicza wobec tradycji barokowych (Zakład Literatury Staropolskiej UMCS)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Historia literatury polskiej, literatura w środowisku cyfrowym, komparatystyka interdyscyplinarna, kultura wizualna, nowe media, grafika artystyczna i użytkowa

ZAINTERESOWANIA ATYSTYCZNE
Malarstwo, grafika użytkowa (ilustracje, znaki graficzne, elementy identyfikacji wizualnej, okładki książek i plakaty)

DOROBEK NAUKOWY
Granty badawcze
●  NCN 2011–15 (NN 103 398340): Struktura przekazu digitalnego – aspekty semiotyczne, semantyczne, komunikacyjne. Wykonawca projektu.

Monografia naukowa
● Formizm w poezji Tytusa Czyżewskiego, Warszawa 2010.

Redakcja naukowa
● Szybkość w kulturze, Warszawa 2016.

Wybrane artykuły
● Comparative Analysis of Media. The Transformation of Relations between Script and Image − from Analogue Media to Interactive Environment, „Załącznik Kulturoznawczy” 2017, nr 4.
● Graficzne ukształtowanie formistycznego wiersza i jego cyfrowej recepcji, [w:] Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. D. Wasilewska, Kraków 2017.
● Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu  w środowisku cyfrowym – wprowadzenie, „Rocznik Komparatystyczny – Comparative Yearbook” 2016, nr 7.
● Esej cyfrowy – między strategią projektową mise-en-scène i mise-en-page, [w:] Fotoesej. Testowanie granic gatunku, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Jewdokimow, Warszawa 2016.
● Cyfrowy znak graficzny i wizualne wykładniki jego ciężaru (na przykładzie wybranej strony WWW), [w:] Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2016.
● Analiza kategorii szybkości w kontekście graficznego interfejsu użytkownika stron WWW, [w:] Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, Warszawa 2016.
● Formy pismo/obraz na stronach WWW. Przegląd, [w:] Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Warszawa 2015.
● Semantyka znaku infograficznego, [w:] Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Warszawa 2015.
● Znaki piśmienne i obrazowe na internetowych stronach. Rozpoznania semiotyczne, [w:] Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo PWSZ, Elbląg 2014. 
● Znakowe struktury graficzne na stronach WWW. Aspekty semantyczne, [w:] Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo PWSZ, Elbląg 2014. 
● Wpływ medium cyfrowego na konstruowanie nowych zależności pisma i obrazu, „Załącznik Kulturoznawczy” 2014, nr 1.
● Interaktywny model percepcji odbiorczej w poezji formistycznej i hipertekście lekcyjnym, [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.
● Klasyfikacja relacji słowo/obraz na stronach WWW. Prolegomena, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 4.
● Formy pismo/obraz na stronach WWW. Przegląd, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013, z. 2.
● Portret literacki  i malarski, „Rozprawy Humanistyczne, Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku”, t. XIII, Włocławek 2012.
● Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem, aspekt etniczny i antropologiczny, „Kultura i Historia” 2010, nr 17. 
● Obrazy i wiersze formistyczne Tytusa Czyżewskiego. Komparatystyka interdyscyplinarna w perspektywie odbiorczej, [w:] Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, red. A. S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.
● Freski Michała Anioła i słowo Jana Pawła II, „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 4.

ORGANIZACJA
● 20–21.05.2015 – konferencja Szybkość w kulturze, Warszawa, WNH UKSW
● 2004–2006 – wymiana naukowa polsko-szwajcarska miedzy Zespołem Literatury Porównawczej a ILPiP na Uniwersytecie we Fryburgu

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
● 2006 – wykłady gościnne w Instytucie Literatury Powszechnej i Porównawczej na Uniwersytecie we Fryburgu
● 2003 – stypendium l’ASFDU w Zurychu dla realizowania badań nad dadaizmem literackim i plastycznym
● 2001-2002 – stypendium Konfederacji Szwajcarskiej na Uniwersytecie we Fryburgu celem prowadzenia prac badawczych nad kubizmem literackim i plastycznym
● 1999 – stypendium w Szkole Projektowania Graficznego w St. Gallen
● 1997-1998 – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce
● 1997 – Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS za pracę magisterską
● 1995-1996 – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce

SZKOLENIA, KURSY, SEMINARIA
● 2017 – szkolenie Metodyka design thinking, w ramach projektu POWER Lepsza Kadra = Lepszy Student, UKSW
● 2017 – szkolenie Projektowanie stron w systemie WordPress z elementami Adobe Dreamwear, IT Media
● 2017 – seminarium Projektowanie – trendy i prototypy współczesnych stron internetowych, IT Media
● 2014 – seminarium Skuteczne metody przekazu – infografika, IT Media
● 2010 – szkolenie Realizacja i rozliczanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkołach wyższych
● 2009 – szkolenie Prezentacja Wizerunku Firmy i Informacji – strony internetowe,  Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury
● 2009 – szkolenie Prezentacja Wizerunku Firmy i Informacji – Public Relations, Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach