glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Marcin Jewdokimow, dr hab.

dr hab. Marcin Jewdokimow
jewdokimow.marcin@gmail.com

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE
p.o. kierownika Katedry Kultury XX I XXI wieku

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH 
● Członek PTS (od 2008)
● Członek PTK (od 2012)
● Członek International Society for the Sociology of Religion (od 2013)

WYKSZTAŁCENIE
Dr nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia, 2010.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Kultura, monastycyzm, religia, zamieszkiwanie, badania wizualne.

DOROBEK NAUKOWY:
Granty i projekty badawcze (wybrane)
● 2017 – do dziś. Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji religii i społeczeństwa. UMO-2016/21/B/HS6/01057 – kierownik.
● 2015 – do dziś. Rewolucja konsumpcyjna w Polsce. (NCN, Sonata, nr UMO-2014/15/D/HS6/04811) – wykonawca w grancie (kierownik: dr Joanna Zalewska).
● 2013 – do dziś. Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim (NCN, Sonata, nr UMO-2013/09/D/HS6/03019) – kierownik projektu.
● 2013-2017. A więc siedzisz w domu? Etnograficzne studium odpłatnej pracy domowej wykonywanej na zasadach telepracy (NCN, Sonata, nr UMO-2013/09/D/HS6/00437) – wykonawca w grancie (kierownik: dr Jacek Gądecki).
● 2015. Koordynacja badania Analiza społecznego odbioru diagnostyki genetycznej w odniesieniu do nowotworów i jej obraz w wybranych źródłach. Dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
● 2015-2016. Międzynarodowy ekspert w projekcie wdrażania programu ewaluacji do szkół w Arabii Saudyjskiej.
● 2015-2016. Badanie zmiany praktyk uczestniczenia w kulturze wśród ludności wiejskiej. Program: Obserwatirum kultury 2015 – MkiDN, Nr umowy z MKiDN: 05701/15/FPK/DMP z dnia 12.08.2015 r.
● 2012-2016. Koordynator zespołu Dziedzictwo pamięci w ramach projektu: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Projekt dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1. Szef projektu: prof. Marek Derwich (UWr); www.kasaty.pl.
● 2011-2012. Członek zespołu badawczego w projekcie: Społeczne światy Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego.  Grant MKiDN (Nr EBOI - 20610/11).
● 2012. Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury. Umowa nr 05210/12/DMP program/priorytet: Edukacja Kulturalna i diagnoza kultury / Obserwatorium kultury. Realizacja badania terenowego.

Monografie naukowe
● Marcin Jewdokimow, Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania. 2011. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
● Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk. Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. 2012. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
● X. Bukowska, M. Jewdokimow, B. Markowska, P. Winiarski. Kapitał kulturowy w działaniu. Światy społeczne Białowieży. 2013. Warszawa: Collegium Civitas, ISP PAN, UKSW.
● Bartłomiej Walczak, Marcin Jewdokimow, Filip Pazderski. Praktyki uczestnictwa w kulturze ludności wiejskiej. Studium socjologiczne. 2016. Warszawa: ISP.
● Jacek Gądecki, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska. Tu się pracuje. Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy, Kraków 2018.
● Marcin Jewdokimow. Socjologia monastycyzmu (w przygotowaniu).

Redakcja naukowa
● Socjologia zamieszkiwania. M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.). 2014. Warszawa: Sub Lupa.
● Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje. M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.). 2016. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
● Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe. Marcin Jewdokimow, Tomira Chmielewska-Ignatowicz (red). 2016. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
● Fotoesej. Testowanie granic gatunku. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Marcin Jewdokimow (red.). 2016. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
● Zooming on monasteries. Visual Approach towards Monasticism. Marcin Jewdokimow, Thomas Quartier (red.) (w przygotowaniu).

Artykuły (wybrane)
● Od inspiracji monastycznych do socjologii monastycyzmu. „Studia Socjologiczne”. Przyjęty do numeru 4/2017.
● Prezentacje klasztorów i autoprezentacje mnichów na cysterskich stronach WWW – w stronę sekularyzacji semantycznej? „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2017, t. 13, nr 1, s. 110‒126. 
● Fotoesej – próba konceptualizacji i rozpoznania znaczenia, [w:] Fotoesej. Testowanie granic gatunku. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Marcin Jewdokimow (red.). 2016. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 81-96.
● Marcin Jewdokimow, Jacek Gądecki, Magdalena Żadkowska. Reconstructing the borders and the definitions of home and work in context of telecommuting in Poland. „Intersections. East European Journal of Society and Politics” 2016, vol. 2. no. 3. 2016, s. 84-96. 
● Czy klasztory przyczyniły się do powstania kapitalizmu? Wątki monastyczne we wczesnych pracach Webera. 2016. „Roczniki Historii Socjologii”, 5(2016), s. 57-72.
● Jacek Gądecki, Marcin Jewdokimow. Przestrzenie (post)industrialne – pomiędzy kryzysem a rozwojem. „Studia Humanistyczne” 2015, tom 14/4, s. 7-14.
● From the secular to the post-secular. The place of religion in the local public sphere in the context of monasteries in Poland – a case study. „Journal of Religious Studies, History, and Society/ Revista Ciências da Religião-História e Sociedade” 2015, vol. 13, nr 1, s. 226-240.
● Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska. Miejsce i rola klasztoru OO. Bernardynów w Opatowie w pamięci i życiu społeczności lokalnej Opatowa. Studium przypadku.  „Hereditas Monasteriorum” 5/2014, s. 43-62.
● Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk. The Mutual Influence of Architecture and the Social in a Non-home, [w:] Anna-Lisa Muller, Werner Reichmann (red.), Architecture, Materiality, Society. Connecting Sociology of Architecture with Science and Technology Studies. 2015. Palgrave Macmillan, s. 48-68.
● Klasztor (w Wąchocku) jako instytucja post-sekularna, [w:] Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody. Mikołaj Lewicki, Sławomir Mandes, Anna Przybylska, Małgorzata Sikora, Cezary Trutkowski (red.). 2015. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, s. 318-330.
● Marcin Jewdokimow, Barbara. Markowska. „Rozstępy” przyszłości: o trudnych powiązaniach technologii, kultury i natury. „Studia Ecologiae et Bioeticae” 2015, nr 12/1, s. 133-152.
● Marcin Jewdokimow, Barbara. Markowska. Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej. „Hereditas Monasteriorum” 3/2013, s. 155-182.
● Marcin Jewdokimow, Barbara. Markowska. Study of the heritage of dissolved monasteries in local collective memories. Hereditas Monasteriorum” 2/2013, s. 19-34.
● Nowe koncepcje uczestnictwa w kulturze – od władzy do negocjacji i partycypacji. „Zoon Politikon” 3/2012, s. 83-94.
Monastycyzm w twórczość M. Foucault. „Hereditas Monasteriorum” 1/2012, s. 17-29.
● Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska. Od społecznych technoutopii do posthumanizmu. Wybrane strategie narracyjne nowych technologii komunikacyjnych, „SOCIETAS/COMMUNITAS” 2010/2011, nr 1(9), s. 39-57.
● Wyprowadzka z punktu widzenia koncepcji wcielenia. „Kultura i Społeczeństwo” 1/2007, s. 117-132.

STRONA INTERNETOWA
https://uksw.academia.edu/MarcinJewdokimow

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach