Wojciech Kudyba, prof. dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Wojciech Kudyba

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor zwyczajny

kierownik Katedry Literatury XX wieku

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

współpracownik Komisji Języka Religijnego PAN,  członek Towarzystwa Naukowego KUL
i gremium partnerskiego KAAD
członek Rady Programowej kwartalnika "Religious and Sacred Poetry"

ADRES E-MAIL 

w.kudyba@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2008 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski
1998 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo,  Katolicki Uniwersytet Lubelski
1989 – magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Twórczość Cypriana Kamila Norwida, poezja współczesna, duchowość a literatura

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2018

 • Tabu w literaturze po 1989r. (współautorem tekstu jest Jacek Podgorski), w: Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość, uznanie, edukacja, red. M. Saganiak i in. , Warszawa 2018, s. 302-311.

2017

 • Fraustadt (Wschowa) als axis mundi im Werk Sergiusz Sterna Wachowiaks, w: Räume Zeiten und Transferprozese in der polnischen und anderen ostmitteleuropeischen Literaturen, red U. Jekutsch, Wiesbaden 2017 s. 189-200.
 • Włochy w twórczości Joanny Pollakówny, w:  Polska i Włochy w dialogu kultur. La Polonia e l'Italia nel dialogo delle culture red. L. Masi i in. Warszawa 2017, s. 243-254.
 • Bolesne podróże Joanny Pollakówny, w: Inny w podróży, Rzeszów 2017, s. 134-144.
 • Odpowiedzialność w prozie Conrada, w: Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada, red. P. Panas, Warszawa 2017, s. 335-354.
 • Kresy Zachodnie jako literackie miejsce pamięci w twórczości Sergiusza Sterny-Wachowiaka, w: Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza, red. M. Bąkiwicz,  Zielona Góra 2017, s. 195-205.
 • Okno obsesji. O "Generale" Jarosława Jakubowskiego (razem z Aleksandrą Paszkowską) w: Świat (w) polskiej dramaturgi najnowszej, red. J. Kopciński, s.67-76.
 • Ciężar pytań o Boga w późnej twórczości Joanny Pollakówny, w: Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2016, s.71-80.

2016

 • Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny, Warszawa 2016, ss. 245
 • Zbigniew Herbert i "nabożność" wobec rzeczy, „Roczniki Humanistyczne” Tom: LXIII, Zeszyt: 1, s. 171-182.
 • Die "Westgebiete" als literarischer Erinnerungsort bei Sergiusz Sterna-Wachowiak , w: An der mittleren Oder. Eine Kulturlandsachaft im deutsch-polnischen Grenzraum, red. M. Bąkiewicz, Padeborn 2016, s. 171-183.
 • Miejsce i pamięć w późnej twórczości Marka Nowakowskiego. Prolegomena . „Colloquia Litteraria” Tom: 19, Zeszyt: 2/2015, s.117-131.
 • Przemiany obrazu Boga w późnych wierszach Joanny Pollakówny, w: Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej, red. A. Bielak, Lublin 2015, s. 133-144.
 • Pieta w twórczości Joanny Pollakówny , w: Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska i J. Zieliński, Warszawa 2016, s. 65-81.

2015

 • Utopijni święci. Figura mesjasza w prozie polskiej po roku 1989, „Ethos” 2014 (nr 107), s. 156-166.
 • Złe miejsca w poezji Jana Polkowskiego, „Prace Filologiczne” 2014 nr 4, s.279-290.
 • Pasierb – eseista. Stan posiadania, perspektywy badawcze, „Colloquia Litteraria” 2014 nr 1 s. 51-61.
 • Mit świętego miasta w twórczości Sergiusza Sterny-Wachowiaka, w: Sacrum na nowo poszukiwane,  red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2015, s.321-332.
 • Słowo i prawda w powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”, „Konteksty Kultury” 2015 z. 2, s. 241-251.
 • O Norwidowych poszukiwaniach formy poematu, „Studia Norwidiana” nr 33 (2015) s. 299-307.
 •  Ostatnie rzeczy Herberta. Troska w „Elegii na odejście pióra atramentu lampy, w:
 • Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Kraków 2015, s. 171-182

2014

 • Święty Franciszek Józefa Wittlina, w: Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza, W. Wocław, Kraków 2014, s.155-162.
 • Polskie tłumaczenia pism Angelusa Silesiusa. Kilka uwag na marginesie książki Cezarego Lipińskiego”. W: Tłumaczenie  poezji - negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania, red. Anna M. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2014 s. 63-72.

 • Jeszcze o poetyckiej wyobraźni Miłosza, “Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4, s. 213-220.

 • Generacja źle obecna, Sopot 2014 ss.159.

2013

 • Jeden wiersz Zbigniewa Herberta, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2013 nr 1, s. 117-130.
 • „The Sacred” and Spirituality in Polish Literary Research, “Religious and Sacred Poetry”, 2013 nr 1, s.41-57.
 • Morze i starość. Sensualność doświadczenia duchowego w poezji Zbigniewa Jankowskiego, w: Sensualność a religia w literaturze, red. A. Bielak, Lublin 2013, s.77-94.
 • Aksjologia literacka w pismach Jerzego Stempowskiego, „Colloquia Litteraria” 2013 nr 1, s. 29-39.

2012  

 • Wiersze wobec Innego, Sopot  2012.
 • Czytanie księdza Anioła Ślązka, „Ethos“ 2012, nr 97-98, s. 367-373.
 • Esej o topografii i twórczości, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 1, s. 270-273.
 • Die polnische Diskussion über die Präsens religiöser Sprache in der Popkultur“,
  w: Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)säkularisierung Offentlicher Diskurse, red. A. Nagórko, Hildesheim 2012, s. 47-57.
 • Monografia jest konieczna. Monografia jest niemożliwa.Colloquia Litteraria” 2011, nr 1, s. 9-18.
 • Sacrum i profanum w poezji Jana Polkowskiego, w: Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red.M. Ołdakowska-Kuflowa, ks.W. Felski, Lublin 2012, s.299-312.
 • Łazarz (w) późnej nowoczesności, „Konteksty Kultury” 2012 nr 8, s. 125-134.

2011

 • Herr Cogito znajduje przyjaciół. O recepcji dzieł Zbigniewa Herberta w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym, w: Herbert Środkowoeuropejczyk, red. K. Krasuski, Katowice 2011,
  s. 11-55.
 • Postać Jana Pawła II we współczesnej poezji polskiej, w: Promieniowanie świętości. Jan Paweł II a literatura, red. K. Dybciak, Kraków 2011, s. 111-120.
 • „Poeci stanu wojennego” – czytani dzisiaj, w: Dwie dekady nowej (?) literatury 1989-2009, red. S. Gawliński, D. Siwor, Kraków 2011, s. 93-112.
 • Korespondencja Zbigniewa Herberta z Karlem Dedeciusem, „Topos” 2011, nr 1, s. 26-30.
 • „Snuć cień”. O poezji Jana Polkowskiego, „Topos” 2011, nr 3, s. 20-26.
 • Czesław Miłosz i Ameryka. Spór o duchowość, „Topos” 2011, nr 5, s.31-39.
 • Alterität, Fremdheit, Unterdrückung.Über ein Gedicht des Pfarrers Janusz Stanisław Pasierb, w: Glaubensfragen. Religion und Kirche in der polnischen Literatur, red. U. Jekutsch, Wiesbaden 2011, s. 139-149.
 • Ziemskie pokarmy. O jednym wierszu Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, „Wyspa” 2011, nr 4, s. 94-99.
 • Dowód na istnienie spotkań z autorami. O jednym wierszu Ewy Lipskiej, „Dekada Literacka” 2011, nr 5-6, s. 80-86.
 • Józef Czechowicz i Czesław Miłosz wobec tradycji symbolizmu, w: Miłosz-Czechowicz. Lektury paralelne, red. A. Tyszczyk i in., Lublin 2011, s. 53-63.
 • Papież Miłosza, papież Różewicza, w: Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J. M. Ruszar, Warszawa 2011, s. 185-192.
 • Drzwi do pokoju Colloquia Litteraria” 2011, nr 2, s. 34-43.

2010

 • Współczesne gry z epopeją (o poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla), „Literaturoznawstwo” 2010, nr 1, s. 195-205.
 • Axiology in literary education, w: Student in Contemporary Learning and Teaching,
  tłum. I. Zaclona, Belgrade 2010, s. 110-117.
 • Wobec ciemności. O wierszach Romana Bąka, w: Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze,
  red. P. Mitzner, A. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 263-278.
 • Zostaw ten złudny umysł” – echa medytacji Zen w poezji Czesława Miłosza, w: Medytacja. Postawa intelektualne, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. T.Kostkiewiczowa,
  M. Saganiak, Warszawa 2010, s. 263-276.
 • Deset let polske poesie, tłum. J. Crvenka, „Souvislosti” 2010, nr 1, s. 10-24.
 • Krucjata dziecięca w literaturze i malarstwie, „Świat i Słowo" 2010, nr 2(15), s. 119-126.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

 

2018

 • Konferencja: Pisarz wobec kłamstwa i nicości, Poznań, 20 stycznia, referat: Bronisław Wildstein wobec tradycji dantejskiej

2017

 • Konferencja Dialog Dwóch Kultur. Twórczość prozaików polskich i ukraińskich w XX w. 6-9  września, Krzemieniec-Drohobycz, (referat: Pojęcie odpowiedzialności w prozie Josepha Conrada)
 • Konferencja Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunder 15-16 września, (referat przygotowany razem z Dorotą Kudybą: Das Klischee der Flüchtlinge in den polnischen Medien (ausgewählte Beispiele)
 • Konferencja Die Heiligen und das Heilige in der Sprache, Literatur und 
 • Kultur Olsztyn 18−20 września (referat: Das Heilige in den Gedichten von Joanna Pollakówna)
 • Konferencja: Herbert po dwudziestu latach. Nowe interpretacje twórczości, Kraków 9-12 listopada, (referat: Jeszcze o Liście do Ryszarda Krynickiego)

2016

 • Konferencja Inny w podróży, Rzeszów 25-16.03. 2016 (referat: Bolesne podróże Joanny Pollakówny) .
 • Konferencja Spotkania Herbertowskie, Kraków 10-12.11. 2016 (referat: O „Głosach” Jana Polkowskiego).
 • Konferencja Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani. Kraków 16-18 listopada 2016 r. (referat: „Przebaczenie” Wojciecha Bonowicza).
 • Konferencja Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość, uznanie, edukacja, Warszawa 8-9 grudnia 2016 (referat przygotowany razem z Jackiem Podgórskim: Tabu w literaturze po 1989r.)

 

2015

 • Konferencja Niedoceniona i przeceniona literatura polska po 1989 roku. UKSW 24-25.02.2015 (Referat: Polkowski i inni – niedoceniona generacja).
 • Konferencja„Po jego śladach… „ Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 22.04. 2015-05-28 (Referat: Prorok, przyjaciel – obraz Jana Pawła II w poezji współczesnej).
 • Konferencja Ks. Jan Twardowski – przyjaciel Boga, człowieka, natury, Uniwersytet Warszawski 22.05. 2015; (Referat: Odnaleźć dom czy go opuścić? Pytania o wiarę w wierszach ks. Jana Twardowskiego)
 • Konferencja Rozpoznane. Przedstawione. Nazwane. Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, IBL UKSW 27-28.05.2015. (Referat:Wojciech Kudyba, Aleksandra Paszkowska, Okno obsesji. O „Generale” Jarosława Jakubowskiego)
 • Konferencja Polska i Włochy w dialogu kultur 21-22.06 2014 UKSW,  (Referat: Włochy w twórczości Joanny Pollakówny)K
 • Konferencja Dialog Dwóch Kultur. Jan Paweł II – człowiek i artysta. Krzemieniec-Lwów 03-09. 09. 2015, (Referat:   Jan Paweł  II w najnowszej poezji polskiej).

 

 

2014

 • Ślady, zerwania, powroty. Metafizyka i religia w literaturze współczesnej,  Poznań 26-27.06.2014 r.  (referat: Figura Mesjasza w prozie po 1989 r.)
 • Analiza - ekfraza - zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny, Warszawa, 22-23.05.2014 r. (referat: Pietà w twórczości Joanny Pollakówny)
 • IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Byt - nicość - nihilizm, Warszawa, 24-26.04.2014 r. (referat: Figury nicości w poezji Jana Polkowskiego)
 • Wieczór autorski Antoniego Libery, Warszawa, 17.03.2014 r. (udział w panelu dyskusyjnym)
 • "Ciężar i lekkość w kulturze - wczoraj i dziś. Estetyka, poetyka, style myślenia",Warszawa 26 września 2014r.,  referat: Doświadczenie „ciężaru Boga” w poezji Joanny Pollakówny
 • Die kulturgeschichtliche Landschaft des Mittleren Oderraums./ Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza. Słubice 26-27.11. 2014, referat: „Kresy Zachodnie” jako literackie miejsce pamięci

2013

 • Nowa poezja polska wobec tradycji, Olsztyn, 16-17.10. 2013 r. (referat: Jan Polkowski czytany na nowo)
 • Przekład w kulturze, Bielsko-Biała, 20-21.06.2013 r. (referat: Translacja jako dialog religijny. O Miłoszowych tłumaczeniach poezji Wschodu)

2012

 • Sacrum w literaturze po roku 1989,  Lublin, 25-26.10.2012 r. (referat: Sacrum w liryce Sergiusza Sterny-Wachowiaka)
 • Dziecko żydowskie, Zamość,  16-17.10.2012 r. ( referat: Tajemnica ocalenia. O dzieciach
  w Zakładzie Sierot Wojennych w Turkowicach
  )
 • Sensualność a religia w literaturze, Lublin,  26-27.09.2012 r. (referat: Sensualność
  i duchowość przejścia. O późnych wierszach Zbigniewa Jankowskiego
  )
 • Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole-Brzeg, 10-13.07.2012 r. (referat: Sacrum w dyskursie kulturoznawczym i literaturoznawczym. Rekonesans)
 • Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni,  Warszawa, 30.05.2012 r.  (referat: O polskich przekładach poezji Angelusa Silesiusa)
 • Raum und Zeit. Regionen und Zentren der Literatur,  Uni-Greifswald (Niemcy),
   16-18.02.2012 r. (referat:  Polens und seiner Nachbarländer, referat: Fraustadt (Wschowa) als Axis Mundi im Werk Sergiusz Sterna-Wachowiaks)

2011

 • Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, Warszawa,
  28-29.11.2011 r. (referat: „Tkliwa dynamika". O liryczności i muzyczności)
 • Miłosz-Czechowicz. Lektury paralelne, Lublin, 23-25.11.2011 r. (referat: Lata 30. Józef Czechowicz i Czesław Miłosz wobec tradycji symbolizmu)
 • Tadeusz Różewicz na tle pokolenia wojennego, Sucha Beskidzka, 11-13.11.2011 r.  (referat: Papież Miłosza, papież Różewicza)
 • Twórczość Czesława Miłosza, Warszawa, 18.10.2011 r. (referat: Późna dojrzałość Czesława Miłosza)
 • Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)säkularisierung, Berlin,
  4-7.10.2011 r. (referat: Die polnische Diskussion über die Präsens religiöser Sprache in der Popkultur)
 • Miłosz i Miłosz, Kraków 10-13.05.2011 r. (referat: Czesława Miłosza spór o  Kabira)
 • Język pisarzy III: problemy metajęzyka i metatekstu, Warszawa, 9-10.05.2011 r. (referat: Słowo i prawda w powieści Władysława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”)
 • Etapy Józefa Wittlina, Kraków, 14-15.04.2011 r. (referat: Święty Franciszek Józefa Wittlina)

2010

 • Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, Lublin,  21-23.10.2010 r. (referat:  Sacrum w najnowszych wierszach Jana Polkowskiego)
 • Obraz Rosji w literaturze polskiej, Poznań, 11-12.04.2010 r. (referat: Między rzeczywistością
  i stereotypem.  Rosjanie w „Pożodze” Zofii Kossak-Szczuckiej
  )

OSIĄGNIĘCIA

2010 – Grant:  Herbert Środkowoeuropejczyk (wykonawca)
2011 - Nominacja do nagrody poetyckiej Orfeusz 2012 za tom wierszy  Ojciec się zmienia

2014 - Grant „Bibliografia podmiotowa Cypriana Norwida” 11H 12 0188 81 (wykonawca)

2015  - Nagroda im. ks. Bolesława Kumora za twórczość literacką

INNE AKTYWNOŚCI

Pisarz, krytyk literacki, członek rady programowej dwumiesięcznika "Topos"
Wieczór autorski, Warszawa, 14.04.2014 r.

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach